fbpx
ดาวน์โหลด JSON File

1. กาญจนบุรี

วรรษภณ แสงเป่า - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

กาญจนบุรี เขต 1

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, อำเภอศรีสวัสดิ์

เสรี นาเจริญ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

กาญจนบุรี เขต 2

อำเภอท่าม่วง, อำเภอด่านมะขามเตี้ย

จิม เที่ยงตรง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

กาญจนบุรี เขต 3

อำเภอท่ามะกา, อำเภอพนมทวน

ยศพัทธ์ เหลืองสดใส - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

กาญจนบุรี เขต 4

อำเภอเลาขวัญ, อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอหนองปรือ, อำเภอบ่อพลอย

ไสว บัวบาน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

กาญจนบุรี เขต 5

อำเภอทองผาภูมิ, อำเภอสังขละบุรี, อำเภอไทรโยค

2. ประจวบคีรีขันธ์

สมพงษ์ จิตติพิพัฒน์พงษ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอกุยบุรี, อำเภอสามร้อยยอด

เกียรติพงษ์ พิณทอง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อำเภอหัวหิน, อำเภอปราณบุรี

อนุชา รุ่งมรกต - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3

อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย

3. เพชรบุรี

มังกร เจริญผล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

เพชรบุรี เขต 1

อำเภอเมืองเพชรบุรี, อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้น ตำบลบ้านแหลม, ตำบลบางตะบูน และ ตำบลบางตะบูนออก)

กิตติพงษ์ พึ่งแตง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

เพชรบุรี เขต 2

อำเภอชะอำ, อำเภอท่ายาง

ชัยณาม ว่องไว - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

เพชรบุรี เขต 3

อำเภอเขาย้อย, อำเภอบ้านลาด, อำเภอหนองหญ้าปล้อง, อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม, ตำบลบางตะบูน และ ตำบลบางตะบูนออก)

4. ราชบุรี

ศรราม พรหมากร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ราชบุรี เขต 1

อำเภอเมืองราชบุรี (ยกเว้น ตำบลน้ำพุ, ตำบลห้วยไผ่, ตำบลดอนแร่ และ ตำบลอ่างทอง)

สมชาย สรสิทธิ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

ราชบุรี เขต 2

อำเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะ ตำบลน้ำพุ, ตำบลห้วยไผ่, ตำบลดอนแร่ และ ตำบลอ่างทอง), อำเภอปากท่อ, อำเภอสวนผึ้ง, อำเภอวัดเพลง, อำเภอบ้านคา

วรชาติ ภูมิอุไร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

ราชบุรี เขต 3

อำเภอโพธาราม (ยกเว้น ตำบลบ้านฆ้อง, ตำบลบ้านสิงห์ และ ตำบลดอนทราย), อำเภอจอมบึง

ภัคศุภางค์ เกียงวรางกูร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

ราชบุรี เขต 4

อำเภอบ้านโป่ง

พลกฤต ชื่นจิตร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

ราชบุรี เขต 5

อำเภอดำเนินสะดวก, อำเภอบางแพ, อำเภอโพธาราม (เฉพาะ ตำบลบ้านฆ้อง, ตำบลบ้านสิงห์ และ ตำบลดอนทราย)