fbpx
ดาวน์โหลด JSON File

1. กาฬสินธุ์

ปิยรัฐ จงเทพ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

กาฬสินธุ์ เขต 1

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอร่องคำ, อำเภอกมลาไสย (เฉพาะ ตำบลโคกสมบูรณ์, ตำบลดงลิง, ตำบลเจ้าท่า และ ตำบลโพนงาม)

กิตติพร อินทะสีดา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

กาฬสินธุ์ เขต 2

อำเภอยางตลาด, อำเภอฆ้องชัย, อำเภอกมลาไสย (ยกเว้น ตำบลโคกสมบูรณ์, ตำบลดงลิง, ตำบลเจ้าท่า และ ตำบลโพนงาม)

สุรักษ์ จุตาทิศ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

กาฬสินธุ์ เขต 3

อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์

ประพันธ์ พบูประภาพ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

กาฬสินธุ์ เขต 4

อำเภอสมเด็จ, อำเภอคำม่วง, อำเภอนามน, อำเภอสามชัย, อำเภอดอนจาน

ทองพูล พลพุทธา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

กาฬสินธุ์ เขต 5

อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนาคู, อำเภอห้วยผึ้ง

2. ขอนแก่น

ฐิตินันท์ แสงนาค - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

ขอนแก่น เขต 1

อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลในเมือง, ตำบลเมืองเก่า และ ตำบลบ้านเป็ด)

สันชัย ทะคง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

ขอนแก่น เขต 2

อำเภอซำสูง, อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลศิลา, ตำบลบ้านทุ่ม, ตำบลพระลับ, ตำบลหนองตูม, ตำบลท่าพระ, ตำบลบึงเนียม, ตำบลโคกสี, ตำบลบ้านหว้า, ตำบลดอนช้าง, ตำบลดอนหัน และ ตำบลแดงใหญ่)

ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 18

ขอนแก่น เขต 3

อำเภอกระนวน, อำเภอน้ำพอง

อลงกรณ์ ศิลปดอนบม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

ขอนแก่น เขต 4

อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภออุบลรัตน์, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลบ้านค้อ, ตำบลสำราญ, ตำบลโนนท่อน และ ตำบลสาวะถี)

วิชัย อินทรประสิทธิ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

ขอนแก่น เขต 5

อำเภอหนองนาคำ, อำเภอภูเวียง, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอสีชมพู (ยกเว้น ตำบลนาจาน, ตำบลซำยาง, ตำบลภูห่าน และ ตำบลหนองแดง)

สานิตย์ พระโบราณ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ขอนแก่น เขต 6

อำเภอชุมแพ, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอสีชมพู (เฉพาะ ตำบลนาจาน, ตำบลซำยาง, ตำบลภูห่าน และ ตำบลหนองแดง)

สมควร ไกรพน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

ขอนแก่น เขต 7

อำเภอหนองเรือ, อำเภอมัญจาคีรี

ประกอบ แก้วชัยภูมิ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

ขอนแก่น เขต 8

อำเภอพล, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอโคกโพธิ์ไชย

พานุห์ ประทุมชัย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

ขอนแก่น เขต 9

อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอโนนศิลา, อำเภอชนบท, อำเภอเปือยน้อย

กัลยารัตน์ กิตติกัลยานันท์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ขอนแก่น เขต 10

อำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอพระยืน

3. ชัยภูมิ

โสโชค สู้โนนตาด - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ชัยภูมิ เขต 1

อำเภอเมืองชัยภูมิ

ไพโรจน์ วงงาน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 17

ชัยภูมิ เขต 2

อำเภอจัตุรัส, อำเภอเนินสง่า, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอหนองบัวระเหว

สุระศักดิ์ ชื่นจรัสพรสกุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 20

ชัยภูมิ เขต 3

อำเภอเทพสถิต, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอซับใหญ่

รัฐภัทร์ เบ้าทุมมา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

ชัยภูมิ เขต 4

อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอหนองบัวแดง

อรนุช ผลภิญโญ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

ชัยภูมิ เขต 5

อำเภอภูเขียว, อำเภอคอนสาร

กมลวรรณ โคจำนงค์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 19

ชัยภูมิ เขต 6

อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอบ้านแท่น

4. นครพนม

ธนากร นิลสาขา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

นครพนม เขต 1

อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอบ้านแพง, อำเภอนาทม

พนมศิลป์ เจริญราษฎร์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 12

นครพนม เขต 2

อำเภอท่าอุเทน, อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม, ตำบลท่าค้อ, ตำบลนาราชควาย, ตำบลหนองญาติ และ ตำบลอาจสามารถ)

ปราณี แสนมิตร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

นครพนม เขต 3

อำเภอธาตุพนม, อำเภอเรณูนคร, อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ ตำบลขามเฒ่า, ตำบลคำเตย, ตำบลนาทราย, ตำบลดงขวาง,ตำบลบ้านกลาง และ ตำบลโพธิ์ตาก)

พิศาล บุพศิริ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

นครพนม เขต 4

อำเภอนาแก, อำเภอปลาปาก, อำเภอวังยาง, อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ ตำบลกุรุคุ, ตำบลบ้านผึ้ง, ตำบลวังตามัว)

5. นครราชสีมา

วรพงศ์ โสมัจฉา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

นครราชสีมา เขต 1

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลในเมือง, ตำบลหนองจะบก, ตำบลโพธิ์กลาง และ ตำบลหนองไผ่ล้อม)

พัลลภ เสนาดี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

นครราชสีมา เขต 2

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลจอหอ, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลหมื่นไวย, ตำบลโคกสูง, ตาบลพุดซา, ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลหนองกระทุ่ม, ตำบลตลาด, ตำบลสีมุม, ตำบลหนองไข่น้ำ, ตำบลบ้านเกาะ, ตำบลมะเริง, ตำบลพลกรัง, ตำบลโคกกรวด, ตำบลสุรนารี และ ตำบลปรุใหญ่)

สุดาวดี พูลวรสกุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

นครราชสีมา เขต 3

อำเภอสูงเนิน, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอสีคิ้ว (เฉพาะ ตำบลสีคิ้ว, ตำบลลาดบัวขาว, ตำบลหนองน้ำใส, ตำบลคลองไผ่, ตำบลมิตรภาพ และ ตำบลหนองหญ้าขาว)

ปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 17

นครราชสีมา เขต 4

อำเภอโนนสูง, อำเภอโนนไทย (เฉพาะ ตำบลกำปัง, ตำบลถนนโพธิ์, ตำบลสำโรง, ตำบลด่านจาก และ ตำบลมะค่า), อำเภอพิมาย (เฉพาะ ตำบลสัมฤทธิ์, ตำบลท่าหลวง, ตำบลกระเบื้องใหญ่ และ ตำบลชีวาน)

ฉัตร เหล่ากำพี้ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 17

นครราชสีมา เขต 5

อำเภอบัวใหญ่, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวลาย, อำเภอสีดา, อำเภอบ้านเหลื่อม

ประธาน คงเรืองราช - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

นครราชสีมา เขต 6

อำเภอประทาย, อำเภอโนนแดง, อำเภอเมืองยาง, อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอคง (เฉพาะ ตำบลเทพาลัย, ตำบลขามสมบูรณ์ และ ตำบลตาจั่น)

ทิพงษ์ รักษ์ศรี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

นครราชสีมา เขต 7

อำเภอชุมพวง, อำเภอพิมาย (ยกเว้น ตำบลสัมฤทธิ์, ตำบลท่าหลวง, ตำบลกระเบื้องใหญ่ และ ตำบลชีวาน)

หนูแดง คุ้มกัน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

นครราชสีมา เขต 8

อำเภอห้วยแถลง, อำเภอจักราช, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อนันต์ สินมานนท์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

นครราชสีมา เขต 9

อำเภอโชคชัย, อำเภอหนองบุญมาก, อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลหัวทะเล, ตำบลหนองระเวียง และ ตำบลพะเนา)

พลินภัสส์ พิทักษ์ภูพันธ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

นครราชสีมา เขต 10

อำเภอครบุรี, อำเภอเสิงสาง, อำเภอวังน้ำเขียว (เฉพาะ ตำบลวังน้ำเขียว และ ตำบลไทยสามัคคี)

ภูดิส ทามนตรี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

นครราชสีมา เขต 11

อำเภอปักธงชัย, อำเภอวังน้ำเขียว (ยกเว้น ตำบลวังน้ำเขียว และ ตำบลไทยสามัคคี), อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลหนองบัวศาลา และ ตำบลไชยมงคล), อำเภอปากช่อง (เฉพาะ ตำบลวังกะทะ)

ประสงค์ จงกลนี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

นครราชสีมา เขต 12

อำเภอปากช่อง (ยกเว้น ตำบลวังกะทะ)

วรพจน์ บุ่นจันทึก - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

นครราชสีมา เขต 13

อำเภอด่านขุนทด, อำเภอเทพารักษ์, อำเภอสีคิ้ว (ยกเว้น ตำบลสีคิ้ว, ตำบลลาดบัวขาว, ตำบลหนองน้ำใส, ตำบลคลองไผ่, ตำบลมิตรภาพ และ ตำบลหนองหญ้าขาว)

ปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

นครราชสีมา เขต 14

อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอพระทองคำ, อำเภอคง (ยกเว้น ตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์ และ ตำบลตาจั่น), อำเภอโนนไทย (เฉพาะ ตำบลกำปัง, ตำบลถนนโพธิ์, ตำบลสำโรง, ตำบลด่านจาก และ ตำบลมะค่า)

6. บึงกาฬ

สุทธิณัฐ นามวัน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

บึงกาฬ เขต 1

อำเภอเมืองบึงกาฬ, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอปากคาด, อำเภอบุ่งคล้า

สำรวย ศรีทิน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

บึงกาฬ เขต 2

อำเภอเซกา, อำเภอพรเจริญ, อำเภอศรีวิไล, อำเภอบึงโขงหลง

7. บุรีรัมย์

วันฟ้าสวย ภัทรไชยนันท์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

บุรีรัมย์ เขต 1

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้น ตำบลบัวทอง, ตำบลถลุงเหล็ก และ ตำบลกลันทา)

อิสรีย์ อภิสิริรุจิภาส - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

บุรีรัมย์ เขต 2

อำเภอสตึก, อำเภอบ้านด่าน, อำเภอแคนดง, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลบัวทอง, ตำบลถลุงเหล็ก และ ตำบลกลันทา)

ภัทรพงศ์ ศุภักษร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอคูเมือง, อำเภอพุทไธสง, อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอลำปลายมาศ (เฉพาะ ตำบลโคกสะอาด และ ตำบลเมืองแฝก)

อภิชัย สิริสุข - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

บุรีรัมย์ เขต 4

อำเภอหนองหงส์, อำเภอชำนิ, อำเภอลำปลายมาศ (ยกเว้น ตำบลโคกสะอาด และ ตำบลเมืองแฝก)

ปรัญชญา ตรีกาญจนา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

บุรีรัมย์ เขต 5

อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอห้วยราช, อำเภอประโคนชัย (เฉพาะ ตำบลไพศาล)

ประเวศ พวงวัฒนธาดา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 21

บุรีรัมย์ เขต 6

อำเภอหนองกี่, อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอนางรอง (ยกเว้น ตำบลทรัพย์พระยา และ ตำบลชุมแสง)

รัชตา ฉัตรอังกูร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

บุรีรัมย์ เขต 7

อำเภอบ้านกรวด, อำเภอประโคนชัย (ยกเว้น ตำบลไพศาล)

นรวัฒน์ โรจน์วีชัย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 17

บุรีรัมย์ เขต 8

อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอโนนดินแดง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอนางรอง (เฉพาะ ตำบลทรัพย์พระยา และ ตำบลชุมแสง)

8. มหาสารคาม

ภคพล ช่างยันต์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

มหาสารคาม เขต 1

อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอแกดา, อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ตำบลแก้งแก)

อะดิศักดิ์ สมบัติคำ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

มหาสารคาม เขต 2

อำเภอวาปีปทุม, อำเภอบรบือ (ยกเว้น ตำบลวังไชย, ตำบลโนนแดง, ตำบลหนองคูขาด และ ตำบลโนนราษี)

พ.ต.ท. บารมี วงษ์อินตา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

มหาสารคาม เขต 3

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอนาดูน, อำเภอนาเชือก (ยกเว้น ตำบลสำโรง, ตำบลหนองแดง, ตำบลปอพาน, ตำบลหนองเม็ก และ ตำบลหนองเรือ)

พิบูลย์ จันทศิลป์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

มหาสารคาม เขต 4

อำเภอกุดรัง, อำเภอนาเชือก (เฉพาะ ตำบลสำโรง, ตำบลหนองแดง, ตำบลปอพาน, ตำบลหนองเม็ก และ ตำบลหนองเรือ), อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ตำบลหัวขวาง, ตำบลยางน้อย, ตำบลวังยาว, ตำบลเขวาไร่, ตำบลแพง, ตำบลหนองเหล็ก, ตำบลเหล่า, ตำบลหนองบอน, ตำบลโพนงาม, ตำบลยางท่าแจ้ง, ตำบลหนองกุงสวรรค์ และ ตำบลดอนกลาง), อำเภอบรบือ (เฉพาะ ตำบลวังไชย, ตำบลโนนแดง, ตำบลหนองคูขาด, และ ตำบลโนนราษี)

ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

มหาสารคาม เขต 5

อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม, อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ตำบลหนองบัว, ตำบลแห่ใต้, ตำบลเลิงใต้ และ ตำบลเขื่อน)

9. มุกดาหาร

วรินทร์ธร ภูมิบุญชู - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

มุกดาหาร เขต 1

อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะ ตำบลมุกดาหาร, ตำบลศรีบุญเรือง, ตำบลคำอาฮวน, ตำบลดงเย็น, ตำบลบางทรายใหญ่, ตำบลบ้านโคก, ตำบลคาป่าหลาย, ตำบลกุดแข้, ตำบลนาสีนวน และ ตำบลโพนทราย), อำเภอดอนตาล, อำเภอหว้านใหญ่

ศุภลักษณ์ คำสิงห์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

มุกดาหาร เขต 2

อำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้น ตำบลมุกดาหาร, ตำบลศรีบุญเรือง, ตำบลคาอาฮวน, ตำบลดงเย็น, ตำบลบางทรายใหญ่, ตำบลบ้านโคก, ตำบลคาป่าหลาย, ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และ ตำบลโพนทราย), อำเภอคำชะอี, อำเภอนิคมคำสร้อย, อำเภอดงหลวง, อำเภอหนองสูง

10. ยโสธร

ณัฐพงษ์ พานิชศิริ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

ยโสธร เขต 1

อำเภอเมืองยโสธร, อำเภอทรายมูล,อำเภอป่าติ้ว (เฉพาะ ตำบลศรีฐาน และ ตำบลกระจาย), อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะ ตำบลทุ่งมน)

กิตติ ดวงแสง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

ยโสธร เขต 2

อำเภอคำเขื่อนแก้ว (ยกเว้น ตำบลทุ่งมน), อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอค้อวัง, อำเภอป่าติ้ว (ยกเว้น ตำบลศรีฐาน และ ตำบลกระจาย), อำเภอไทยเจริญ (เฉพาะ ตำบลน้ำคำ และ ตำบลคำไผ่)

เดชา จันดาพันธ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ยโสธร เขต 3

อำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม, อำเภอไทยเจริญ (ยกเว้น ตำบลน้ำคำ และ ตำบลคำไผ่)

11. ร้อยเอ็ด

อัมพร พัสดร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 23

ร้อยเอ็ด เขต 1

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, อำเภอศรีสมเด็จ

จำรัส สรสาร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

ร้อยเอ็ด เขต 2

อำเภอโพธิ์ชัย, อำเภอจังหาร, อำเภอเชียงขวัญ, อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะ ตำบลธวัชบุรี, ตำบลนิเวศน์, ตำบลหนองพอก, ตำบลมะอึ, ตำบลอุ่มเม้า, ตำบลหนองไผ่, ตำบลไพศาล, ตำบลธงธานี และ ตำบลบึงนคร)

ว่าที่ ร.ต. ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

ร้อยเอ็ด เขต 3

อำเภอโพนทอง, อำเภอเมยวดี, อำเภอหนองพอก (เฉพาะ ตำบลหนองพอก, ตำบลภูเขาทอง, ตำบลบึงงาม, ตำบลผาน้ำย้อย, ตำบลโคกสว่าง, ตำบลกกโพธิ์ และ ตำบลรอบเมือง)

สุภาพ ติณรัตน์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

ร้อยเอ็ด เขต 4

อำเภอเสลภูมิ, อำเภอทุ่งเขาหลวง, อำเภอธวัชบุรี (ยกเว้น ตำบลธวัชบุรี, ตำบลนิเวศน์, ตำบลหนองพอก, ตำบลมะอึ, ตำบลอุ่มเม้า, ตำบลหนองไผ่, ตำบลไพศาล, ตำบลธงธานี และ ตำบลบึงนคร), อำเภอหนองพอก (ยกเว้น ตำบลหนองพอก, ตำบลภูเขาทอง, ตำบลบึงงาม, ตำบลผาน้ำย้อย, ตำบลโคกสว่าง, ตำบลกกโพธิ์ และ ตำบลรอบเมือง), อำเภออาจสามารถ (เฉพาะ ตำบลบ้านแจ้ง และ ตำบลโพนเมือง)

ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ร้อยเอ็ด เขต 5

อำเภอพนมไพร, อำเภอหนองฮี, อำเภอโพนทราย, อำเภออาจสามารถ (ยกเว้น ตำบลบ้านแจ้ง และ ตำบลโพนเมือง)

ชำนาญ โพธิคลัง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

ร้อยเอ็ด เขต 6

อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอเมืองสรวง, อำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะ ตำบลหัวช้าง, ตำบลดงแดง, ตำบลดงกลาง, ตำบลป่าสังข์, ตำบลน้ำใส และ ตำบลศรีโคตร)

วรพงษ์ มหาพานต์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 20

ร้อยเอ็ด เขต 7

อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอจตุรพักตรพิมาน (ยกเว้น ตำบลหัวช้าง, ตำบลดงแดง, ตำบลดงกลาง, ตำบลป่าสังข์, ตำบลน้ำใส และ ตำบลศรีโคตร)

12. เลย

ด.ต. ไมตรี วาที - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

เลย เขต 1

อำเภอเมืองเลย, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง, อำเภอเอราวัณ (เฉพาะ ตำบลเอราวัณ และ ตำบลผาอินทร์แปลง)

นิธินันท์ อินทรโฆษิต - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

เลย เขต 2

อำเภอหนองหิน, อำเภอภูหลวง, อำเภอภูกระดึง, อำเภอผาขาว, อำเภอวังสะพุง (เฉพาะ ตำบลวังสะพุง, ตำบลหนองหญ้าปล้อง, ตำบลผาน้อย, ตำบลผาบิ้ง, ตำบลโคกขมิ้น และ ตำบลศรีสงคราม), อำเภอเอราวัณ (ยกเว้น ตำบลเอราวัณ และ ตำบลผาอินทร์แปลง)

สุรยุทธ สุระท้าว - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 12

เลย เขต 3

อำเภอนาแห้ว, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอภูเรือ, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน, อำเภอวังสะพุง (ยกเว้น ตำบลวังสะพุง, ตำบลหนองหญ้าปล้อง, ตำบลผาน้อย, ตำบลผาบิ้ง, ตำบลโคกขมิ้น และ ตำบลศรีสงคราม)

13. ศรีสะเกษ

พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

ศรีสะเกษ เขต 1

อำเภอเมืองศรีสะเกษ, อำเภอวังหิน

ธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

ศรีสะเกษ เขต 2

อำเภอกันทรารมย์, อำเภอโนนคูณ, อำเภอน้ำเกลี้ยง

จำรัสพงษ์ อัศดรรัฐจ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ศรีสะเกษ เขต 3

อำเภอกันทรลักษณ์ (เฉพาะ ตำบลภูเงิน) อำเภอเบญจลักษ์, อำเภอศรีรัตนะ, อำเภอพยุห์, อำเภอไพรบึง

วัลลภ วันทมาตย์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

ศรีสะเกษ เขต 4

อำเภอกันทรลักษณ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)

ธนาวรรณ โสดาธาตุ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ศรีสะเกษ เขต 5

อำเภอขุนหาญ, อำเภอภูสิงห์, อำเภอขุขันธ์ (เฉพาะ ตำบลปรือใหญ่, ตำบลนิคมพัฒนา, ตำบลศรีตระกูล และ ตำบลตาอุด)

ทิวา อ่อนคำ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

ศรีสะเกษ เขต 6

อำเภอปรางค์กู่ (ยกเว้น ตำบลสำโรงปราสาท และ ตำบลตูม), อำเภอขุขันธ์ (ยกเว้น ตำบลปรือใหญ่, ตำบลนิคมพัฒนา, ตำบลศรีตระกูล และ ตำบลตาอุด)

จตุรภัทร ดีรัตน์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

ศรีสะเกษ เขต 7

อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภอเมืองจันทร์, อำเภอปรางค์กู่ (เฉพาะ ตำบลสำโรงปราสาท และ ตำบลตูม)

จำลอง บุญชม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

ศรีสะเกษ เขต 8

อำเภอราษีไศล, อำเภอยางชุมน้อย, อำเภอศิลาลาด อำเภอบึงบูรพ์, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

14. สกลนคร

ภิญโญ ขันติยู - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

สกลนคร เขต 1

อำเภอเมืองสกลนคร

เลิศอุดม นาคโคตรคำ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

สกลนคร เขต 3

อำเภอพังโคน, อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอส่องดาว, อำเภอนิคมน้ำอูน, อำเภอกุดบาก

วีระชน นามประกาย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

สกลนคร เขต 4

อำเภอสว่างแดนดิน, อำเภอเจริญศิลป์

อภิชิต ถาบุตร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

สกลนคร เขต 5

อำเภอบ้านม่วง, อำเภอวานรนิวาส

ยุทธเดช ศรีพรหมทัต - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

สกลนคร เขต 6

อำเภอพรรณานิคม, อำเภอคำตากล้า, อำเภออากาศอำนวย

15. สุรินทร์

วาทะการ เกษอินทร์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

สุรินทร์ เขต 1

อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ตำบลเทนมีย์, ตำบลตระแสง, ตำบลอ็อง, ตำบลสวาย, ตำบลนาบัว, ตำบลเฉนียง, ตำบลคอโค, ตำบลนอกเมือง และ ตำบลสำโรง), อำเภอลำดวน (ยกเว้น ตำบลตรำดม), อำเภอปราสาท (เฉพาะ ตำบลบ้านไทร, ตำบลทมอ, ตำบลไพล, ตำบลโคกยาง, ตำบลเชื้อเพลิง, ตำบลทุ่งมน, ตำบลสมุด และ ตำบลปะทัดบุ)

นิรันดร์ ลวดเงิน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

สุรินทร์ เขต 2

อำเภอเขวาสินรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลช่างปี่ และ ตำบลจารพัตร), อำเภอเมืองสุรินทร์ (ยกเว้น ตำบลเทนมีย์, ตำบลตระแสง, ตำบลอ็อง, ตำบลสวาย, ตำบลนาบัว, ตำบลเฉนียง, ตำบลคอโค, ตำบลนอกเมือง และ ตำบลสำโรง)

วิไล ดวงศรี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 17

สุรินทร์ เขต 3

อำเภอจอมพระ, อำเภอโนนนารายณ์, อำเภอสนม (เฉพาะ ตำบลสนม, ตำบลหนองระฆัง, ตำบลนานวน, ตำบลแคน และ ตำบลหนองอียอ), อำเภอท่าตูม (เฉพาะ ตำบลเมืองแก, ตำบลบะ, ตำบลหนองเมธี, ตำบลบัวโคก และ ตำบลกระโพ), อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะ ตำบลหนองบัวบาน, ตำบลเบิด และ ตำบลยางสว่าง)

อนุกูล ทรายเพชร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

สุรินทร์ เขต 4

อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสนม (เฉพาะ ตำบลโพนโก), อำเภอท่าตูม(ยกเว้น ตำบลเมืองแก, ตำบลบะ, ตำบลหนองเมธี, ตำบลบัวโคก และ ตำบลกระโพ), อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้น ตำบลหนองบัวบาน, ตำบลเบิด และ ตำบลยางสว่าง)

สุวรรณ์ หาญเสมอดารากุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

สุรินทร์ เขต 5

อำเภอสำโรงทาบ, อำเภอศีขรภูมิ (ยกเว้น ตำบลช่างปี่ และ ตำบลจารพัตร), อำเภอศรีณรงค์ (เฉพาะ ตำบลตรวจ และ ตำบลแจนแวน), อำเภอลำดวน (เฉพาะ ตำบลตราดม), อำเภอสนม (เฉพาะ ตำบลหัวงัว)

ภาณุโรจน์ กมลรัมย์บวร - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

สุรินทร์ เขต 7

อำเภอกาบเชิง, อำเภอพนมดงรัก, อำเภอปราสาท (ยกเว้น ตำบลบ้านไทร, ตำบลทมอ, ตำบลไพล, ตำบลโคกยาง, ตำบลเชื้อเพลิง, ตำบลทุ่งมน, ตำบลสมุด และ ตำบลปะทัดบุ)

16. หนองคาย

ณัฐพงศ์ ชนะพันธ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

หนองคาย เขต 1

อำเภอสระใคร, อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้น ตำบลเวียงคุก และ ตำบลพระธาตุบังพวน), อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะ ตำบลเหล่าต่างคำ, ตำบลทุ่งหลวง และ ตำบลสร้างนางขาว)

แสวง ราชพลแสน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

หนองคาย เขต 2

อำเภอรัตนวาปี, อำเภอเฝ้าไร่, อำเภอโพนพิสัย (ยกเว้น ตำบลเหล่าต่างคำ, ตำบลทุ่งหลวง และ ตำบลสร้างนางขาว)

ตุ้มทรัพย์ พรหมหลง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 15

หนองคาย เขต 3

อำเภอสังคม, อำเภอโพธิ์ตาก, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะ ตำบลเวียงคุก และ ตำบลพระธาตุบังพวน)

17. หนองบัวลำภู

ยิ่งยศ ปอวิจิตกุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

หนองบัวลำภู เขต 1

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, อำเภอโนนสัง (เฉพาะ ตำบลกุดดู่, ตำบลโนนสัง, ตำบลบ้านค้อ, ตำบลบ้านถิ่น และ ตำบลปางกู่)

ทรงเดช มหาเสนา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

หนองบัวลำภู เขต 2

อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอนาวัง (ยกเว้น ตำบลวังปลาป้อม), อำเภอโนนสัง (ยกเว้น ตำบลกุดดู่, ตำบลโนนสัง, ตำบลบ้านค้อ, ตำบลบ้านถิ่น และ ตำบลปางกู่)

ประภาลักษณ์ สิทธิ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

หนองบัวลำภู เขต 3

อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอนาวัง (เฉพาะ ตำบลวังปลาป้อม)

18. อำนาจเจริญ

ประภาส เวชกรณ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

อำนาจเจริญ เขต 1

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, อำเภอหัวตะพาน

สุชาติ สูงเรือง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

อำนาจเจริญ เขต 2

อำเภอปทุมราชวงศา, อำเภอลืออำนาจ, อำเภอชานุมาน, อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอพนา

19. อุดรธานี

ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

อุดรธานี เขต 1

อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุดรธานี, เทศบาลเมืองหนองสำโรง, เทศบาลตำบลหนองบัว และ ตำบลนาดี)

อดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 16

อุดรธานี เขต 2

อำเภอเพ็ญ, อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย), อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตำบลบ้านขาว, ตำบลนาข่า, ตำบลนากว้าง, ตำบลกุดสระ, ตำบลหนองบัว, ตำบลสามพร้าว, ตาบลหมูม่น และ เทศบาลตำบลนาข่า)

ภรัชฎา ศรีไชยมูล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

อุดรธานี เขต 3

อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอสร้างคอม, อำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะ ตำบลนาทราย)

พ.ท. ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 12

อุดรธานี เขต 4

อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม, อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตำบลโนนสูง, ตำบลหนองนาคำ, เทศบาลตำบลหนองไผ่, เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง, และ เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ)

อานันท์ อมรินทร์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

อุดรธานี เขต 5

อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน, อำเภอกู่แก้ว, อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะ ตำบลสีออ, เทศบาลตำบลเวียงคา และ ตำบลท่าลี่)

ว่าที่ ร.ท. สมพร วรรณสุทธิ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

อุดรธานี เขต 6

อำเภอหนองแสง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้น ตำบลสีออ, เทศบาลตำบลเวียงคา และ ตำบลท่าลี่), อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตำบลบ้านจั่น, เทศบาลตำบลบ้านจั่น และ ตำบลบ้านตาด)

จักรภัทร ชื่นชมกุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

อุดรธานี เขต 7

อำเภอกุดจับ, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ตำบลหนองไฮ, ตำบลโคกสะอาด, ตำบลนิคมสงเคราะห์, ตำบลเชียงพิณ, ตำบลเชียงยืน, ตำบลบ้านเลื่อม และ เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์)

ศราวุธ หอมพรมมา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

อุดรธานี เขต 8

อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง

20. อุบลราชธานี

บัณฑิต วิลามาศ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

อุบลราชธานี เขต 1

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้น ตำบลกุดลาด, ตำบลกระโสบ)

วัฒนา จันทศิลป์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

อุบลราชธานี เขต 2

อำเภอเขื่องใน, อำเภอม่วงสามสิบ

สถาพร ศรีแย้ม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 12

อุบลราชธานี เขต 3

อำเภอวารินชำราบ, อำเภอนาเยีย

ว่าที่ ร.ต. ฉัตรชัย แก้วคำปอด - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 14

อุบลราชธานี เขต 4

อำเภอเดชอุดม (ยกเว้น ตำบลทุ่งเทิง)

ธงชาติ วงศ์หาญ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

อุบลราชธานี เขต 5

อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเหล่าเสือโก้ก

โชติ แช่มช้อย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

อุบลราชธานี เขต 6

อำเภอเขมราฐ, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอนาตาล, อำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะ ตำบลนาเลิน และ ตำบลหนามแท่ง)

ศิรสิทธิ์ จรูญศิรวงศ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

อุบลราชธานี เขต 7

อำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้น ตำบลนาเลิน และ ตำบลหนามแท่ง), อำเภอโขงเจียม, อำเภอตาลสุม, อำเภอดอนมดแดง, อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะ ตำบลกระโสบ และ ตำบลกุดลาด)

อัมพร วาภพ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

อุบลราชธานี เขต 8

อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอสิรินธร (เฉพาะ ตำบลฝางคำ, ตำบลคันไร่ และ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)

สุรัตน์ ทองพันธ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

อุบลราชธานี เขต 9

อำเภอนาจะหลวย, อำเภอบุณฑริก, อำเภอสิรินธร (ยกเว้น ตำบลฝางคำ, ตำบลคันไร่ และ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)

อะพิศิษฎ์ พรมสิงห์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 2

อุบลราชธานี เขต 10

อำเภอน้ำยืน, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอสำโรง, อำเภอเดชอุดม (เฉพาะ ตำบลทุ่งเทิง)