fbpx

นิรามาน สุไลมาน

นิรามาน สุไลมาน

กรรมการสัดส่วนเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่

นิรามานเริ่มขับเคลื่อนและทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งแรก เมื่อมีการขึ้นค่าโดยสารรถประจำทาง ต่อมาพอได้เป็นทนายความ จึงได้มองเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังมีหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรม การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจึงเป็นไปเพื่อต่อสู้ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ล่าสุดยังคงต่อสู้ในเรื่องการทำมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และยังมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นการปฏิรูประบอบราชการทุกระบบให้ปลอดคอร์รัปชั่น สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน ปฏิรูปการศึกษาให้ทั่วถึง ผลงานที่ผ่านมาก็อย่างเช่น การคลี่คลายสถานการณ์การประท้วงของพี่น้องประชาชนมุสลิมเรือนหมื่น ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี ในปี 2550

ประวัติ

นิรามานเกิดวันที่ 7 มกราคม 2504 (1961) ปัจจุบันอายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

  1. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
  2. Master of Comparative Laws (M.C.L.) 1998 ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการทำงาน

  1. ทนายความประจำ สนง.สัก กอแสงเรือง
  2. เลขาธิการ ทนายความฝึกอบรมรุ่นที่ 5 แห่งสภาทนายความ
  3. หัวหน้าสำนักงานกฎหมายปัตตานีลีกัลค็อนซัลต์
  4. อาจารย์พิเศษวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยอิสลามยะลา, วิทยาลัยยุวชิตพาณิชย์การ ปัตตานี
  5. กรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุค สนช.

ความคิดเห็นทางการเมือง ความสนใจ และประวัติการทำงานการเมือง

นิรามานต้องการเห็นการปกครองที่ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ที่เคารพสิทธิ์ของประชาชนอย่างแท้จริง และปราศจากอำนาจครอบงำใดๆ เพื่อนำพาชาติก้าวเดินไปได้อย่างเป็นอิสระและก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ