fbpx

ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ลำดับที่ 1

ธนาธร

จึงรุ่งเรืองกิจ

ลำดับที่ 2

ปิยบุตร

แสงกนกกุล

ลำดับที่ 3

วรรณวิภา

ไม้สน

ลำดับที่ 4

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์

ลำดับที่ 5

กุลธิดา

รุ่งเรืองเกียรติ

ลำดับที่ 6

พงศกร

รอดชมภู

ลำดับที่ 7

พรรณิการ์

วานิช

ลำดับที่ 8

สุรเชษฐ์

ประวีณวงศ์วุฒิ

ลำดับที่ 9

ธัญญ์วาริน

สุขะพิสิษฐ์

ลำดับที่ 10

พิจารณ์

เชาว์พัฒนวงศ์

ลำดับที่ 11

เจนวิทย์

ไกรสินธุ์

ลำดับที่ 12

สุรชัย

ศรีสารคาม

ลำดับที่ 13

ชำนาญ

จันทร์เรือง

ลำดับที่ 14

อภิชาติ

ศิริสุนทร

ลำดับที่ 15

ศิริกัญญา

ตันสกุล

ลำดับที่ 16

รังสิมันต์

โรม

ลำดับที่ 17

เยาวลักษณ์

วงษ์ประภารัตน์

ลำดับที่ 18

จารุวรรณ

ศรัณย์เกตุ

ลำดับที่ 19

วินท์

สุธีรชัย

ลำดับที่ 20

ไกลก้อง

ไวทยการ

ลำดับที่ 21

สุเทพ

อู่อ้น

ลำดับที่ 22

ปริญญา

ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

ลำดับที่ 23

ณัฐพล

สืบศักดิ์วงศ์

ลำดับที่ 24

ธัญวัจน์

กมลวงศ์วัฒน์

ลำดับที่ 25

คารม

พลพรกลาง

ลำดับที่ 26

สมชาย

ฝั่งชลจิตร

ลำดับที่ 27

วาโย

อัศวรุ่งเรือง

ลำดับที่ 28

คำพอง

เทพาคำ

ลำดับที่ 29

อมรัตน์

โชคปมิตต์กุล

ลำดับที่ 30

สุพิศาล

ภักดีนฤนาถ

ลำดับที่ 31

นิรมาน

สุไลมาน

ลำดับที่ 32

นิติพล

ผิวเหมาะ

ลำดับที่ 33

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร

ลำดับที่ 34

วิรัช

พันธุมะผล

ลำดับที่ 35

ปกรณ์วุฒิ

อุดมพิพัฒน์สกุล

ลำดับที่ 36

วรภพ

วิริยะโรจน์

ลำดับที่ 37

กัญจน์พงศ์

จงสุทธนามณี

ลำดับที่ 38

เบญจา

แสงจันทร์

ลำดับที่ 39

ชวลิต

เลาหอุดมพันธ์

ลำดับที่ 40

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม

ลำดับที่ 41

ทวีศักดิ์

ทักษิณ

ลำดับที่ 42

ประเสริฐพงษ์

ศรนุวัตร์

ลำดับที่ 43

สุรวาท

ทองบุ

ลำดับที่ 44

องค์การ

ชัยบุตร

ลำดับที่ 45

สำลี

รักสุทธี

ลำดับที่ 46

เกษมสันต์

มีทิพย์

ลำดับที่ 47

ธีรัจชัย

พันธุมาศ

ลำดับที่ 48

สมเกียรติ

ไชยวิสุทธิกุล

ลำดับที่ 49

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์

ลำดับที่ 50

จุลพันธ์

โนนศรีชัย