fbpx

ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ลำดับที่ 1

ธนาธร

จึงรุ่งเรืองกิจ
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งพ้น ส.ส.)
 

ลำดับที่ 2

ปิยบุตร

แสงกนกกุล
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 3

วรรณวิภา

ไม้สน
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 4

พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 5

กุลธิดา

รุ่งเรืองเกียรติ
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 6

พงศกร

รอดชมภู
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 7

พรรณิการ์

วานิช
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 8

สุรเชษฐ์

ประวีณวงศ์วุฒิ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 9

ธัญญ์วาริน

สุขะพิสิษฐ์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 10

พิจารณ์

เชาว์พัฒนวงศ์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 11

เจนวิทย์

ไกรสินธุ์
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 12

สุรชัย

ศรีสารคาม
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 13

ชำนาญ

จันทร์เรือง
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 14

อภิชาติ

ศิริสุนทร
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 15

ศิริกัญญา

ตันสกุล
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 16

รังสิมันต์

โรม
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 17

เยาวลักษณ์

วงษ์ประภารัตน์
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 18

จารุวรรณ

ศรัณย์เกตุ
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 19

วินท์

สุธีรชัย
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 20

ไกลก้อง

ไวทยการ
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 21

สุเทพ

อู่อ้น
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 22

ปริญญา

ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 23

ณัฐพล

สืบศักดิ์วงศ์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 24

ธัญวัจน์

กมลวงศ์วัฒน์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 25

คารม

พลพรกลาง
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 26

สมชาย

ฝั่งชลจิตร
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 27

วาโย

อัศวรุ่งเรือง
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 28

คำพอง

เทพาคำ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 29

อมรัตน์

โชคปมิตต์กุล
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 30

สุพิศาล

ภักดีนฤนาถ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 31

นิรามาน

สุไลมาน
(ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิ)
 

ลำดับที่ 32

นิติพล

ผิวเหมาะ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 33

วิโรจน์

ลักขณาอดิศร
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 34

วิรัช

พันธุมะผล
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

ลำดับที่ 35

ปกรณ์วุฒิ

อุดมพิพัฒน์สกุล
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 36

วรภพ

วิริยะโรจน์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 37

กัญจน์พงศ์

จงสุทธนามณี
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 38

เบญจา

แสงจันทร์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 39

ชวลิต

เลาหอุดมพันธ์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 40

ณัฐวุฒิ

บัวประทุม
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 41

ทวีศักดิ์

ทักษิณ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 42

ประเสริฐพงษ์

ศรนุวัตร์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 43

สุรวาท

ทองบุ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 44

องค์การ

ชัยบุตร
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 45

สำลี

รักสุทธี
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

ลำดับที่ 46

เกษมสันต์

มีทิพย์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 47

ธีรัจชัย

พันธุมาศ
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 48

สมเกียรติ

ไชยวิสุทธิกุล
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 49

ณธีภัสร์

กุลเศรษฐสิทธิ์
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ลำดับที่ 50

จุลพันธ์

โนนศรีชัย
(ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

ลำดับที่ 51

มานพ

คีรีภูวดล
(ร่วมกับเพื่อน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายสู่ พรรคก้าวไกล )

ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ดูเพิ่มเติม ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบแบ่งเขต พรรคอนาคตใหม่