fbpx

เอกสาร

ร่างรัฐธรรมนูญ : จุดเริ่มต้นลบล้างมรดกบาป คสช.

พรรคอนาคตใหม่เปิด “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่…… พ.ศ. …” เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 269 ถึง มาตรา 272 เรื่องวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก และย

เอกสารอธิบายการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. คณะกรรมการสาขา และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายกระบวนการสมัคร คัดเลือก และลงคะแนนไพรมารี ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชื่อรายชื่อ รวมทั้งการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะทำงานจังหวัด

ใบสมัครผู้ประสงค์ทำงานสาขาพรรคและจังหวัด

ใบสมัครและข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเป็น หัวหน้าสาขาพรรค (ใช้ใบสมัคร สอ.๑) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๒) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของสาขาพรรค สอ.๓) / หัวหน้าคณะทำงานจังหวัด (ใช้ใบสมัครตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สอ.๔) / กรรมการคณะทำงานจังหวัดสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๕) / กรรมการสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของคณะทำงานจังหวัด สอ.๖)

แบบ ท.๔ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจากสมาชิกรายปีเป็นสมาชิกตลอดชีพ

1 2