fbpx

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย

การบรรยายเรื่อง “การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

กลุ่มทุนผูกขาด: กลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง’
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คำแถลง “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า” – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

“เราอยากเห็นประเทศไทยก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง เราอยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก”

ได้เวลาอนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า

พรรคอนาคตใหม่ฝันถึงอนาคตสองเท่า อนาคตที่คนไทยเท่าเทียมกัน และประเทศไทยเท่าทันโลก แต่เราจะเท่าทันโลกไม่ได้ครับ หากเราไม่เท่าเทียมกันในประเทศเสียก่อน ในขณะเดียวกันเราจะหลับหูหลับตาทำอะไร โดยไม่เรียนรู้บทเรียนจากโลกภายนอกก็ไม่ได้ เราอยากเห็นอนาคตที่การคมนาคมได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงทุกตำบล ให้เข้าถึงงานที่ดี และบริการสาธารณะ อนาคตที่โรงเรียนมีคุณภาพ อยู่ใกล้บ้าน ฐานะความยากดีมีจนไม่ใช่กำแพงขวางกั้นการเรียนรู้ของเยาวชนอีกต่อไป อนาคตที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ได้รับบริการที่เท่าเทียมกันจากโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวนาน หรือใช้เส้นสาย อนาคตที่เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย อนาคตที่ทุกจังหวัดมีอำนาจจัดการทรัพยากร และการคลังด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ “นี่คือทิศทางที่เราอยากผลักดัน คือหลักการที่เรายืนยัน คือธงที่เราอยากปักไว้ให้สังคม สามเดือนถัดจากนี้ ทุกคนจะได้เห็นนโยบายแต่ละด้านของพรรคที่ร้อยรัดเชื่อมโยงด้วยหลักการทั้งสอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรก้าวหน้า ยกระดับการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มอำนาจท้องถิ่น และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 1 ตุลาคม 2561

ข้ามพ้นมรดก คสช. ต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคน

เวทีเสวนา “อนาคตประชาธิปไตยไทย ข้ามพ้น กับดัก ความหวัง” ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในวาระ 69 ปีการก่อตั้งคณะ เป็นเวทีแรกที่เชิญตัวแทนพรรคการเมืองระดับผู้นำพรรคไปได้ถึง 4 พรรค  คือ จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ไพบูลย์ นิติตะวัน พรรคประชาชนปฏิรูป และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ที่เปิดพื้นที่ประชาธิปไตยในห้วงยามของเผด็จการ แม้บรรยากาศการเสวนาจะดุเดือด มีความเห็นต่างกันบ้าง แต่ก็มีหลายจุดที่นักการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามเห็นตรงกัน  โดยเฉพาะประเด็นที่ว่ารัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และ คสช. ต้องปลดล็อกพรรคการเมืองโดยเร็ว ลดการใช้อำนาจเผด็จการ เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นบริสุทธิ์ยุติธรรมย่างแท้จริง ในเวทีนี้ ธนาธรย้ำว่ากับดักสำคัญของประชาธิปไตยไทย คือรัฐประหารซ้ำซาก ที่ทำให้ไทยพัฒนาตามโลกไม่ทัน และสิ่งที่เราต้องข้ามพ้นให้ได้ คือมรดกรัฐประหารอย่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ พรรคที่เชิดชูประชาธิปไตยต้องได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และเดินหน้าทำประชามติขอแก้รัฐธรรมนูญ แล้วให้ประชาชนลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญเมื่อร่างเสร็จ อาจใช้เวลามาก แต่ต้องทำเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารอย่างสันติ เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้ แม้คณะรัฐประหารจะวางกลไกไว้มากมายเพื่อให้มรดก คสช .คงอยู่ต่อไป แต่หากประชาชนรวมพลังกัน มีฉันทามติร่วมกันว่าจะต้องข้ามพ้นกับดักนี้ อนาคตใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ย่อมเกิดขึ้นได้จริง   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่

1 2