fbpx

พรรคอนาคตใหม่

แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”

ตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายเรียกพยานมายัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ ในคดีระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กล่าวหา กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของเพจ “อนาคตใหม่ – The Future We Want” กับพวก ผู้ต้องหา ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คดีหนึ่ง  และคดีระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กล่าวหา กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของเพจ “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กับพวก ผู้ต้องหา ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อีกคดีหนึ่ง โดยกำหนดให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ต่อมาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน”) โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกพยานดังกล่าวและขอเลื่อนนัดต่อพนักงานสอบสวนเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. และพนักงานสอบสวนอนุญาตตามขอ  และเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกพยานดังกล่าวและได้ทราบจากพนักงานสอบสวนว่า พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คสช.”) ได้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกวิดีโอเฟซบุ๊คไลฟ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงค่ำ ทางเฟซบุ๊คเพจ “อนาคตใหม่ – The Future We Want” และ เพจ “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน โดยปฏิเสธการให้ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ และพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด  โดยในวันเดียวกันนี้ พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ว่า “คดีดังกล่าวนายธนาธร มีการพาดพิงถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและเป็นการกล่าวหาคสช. นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการโจมตีกระบวนการยุติธรรมด้วย” นั้น กลุ่ม “อนาคตใหม่” ขอเรียนดังนี้ คสช. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรัฐประหารแย่งชิงอำนาจรัฐไปจากประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทำลายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นองค์กรที่ปราศจากความชอบธรรมทางกฎหมายตามหลักนิติรัฐ – ประชาธิปไตย นับแต่เข้าสู่อำนาจรัฐเป็นต้นมา คสช. ได้ใช้อำนาจดังกล่าว ปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกับระบอบเผด็จการที่ตนก่อตั้งขึ้น คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งผลของการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า บัดนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ว การปราบปราม คุกคาม และจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยอำนาจของเผด็จการ คสช. ก็หาได้ลดลงไม่ สภาพการณ์การเช่นนี้แสดง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” https://www.thaipost.net/main/detail/14428 (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ถึงความไม่จริงใจที่จะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย สาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

โรงเรียนที่ดีและฟรีจริงเกิดได้ ด้วยพลังองค์กรปกครองท้องถิ่น

ช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ ทีมอนาคตใหม่ ครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ช่อ พรรณิการ์ วานิช และจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ไปเยือนจังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของกระบี่ที่อาจไม่ค่อยมีใครรับรู้ นั่นก็คือการจัดการการศึกษาโดยทัองถิ่น ทีมอนาคตใหม่ได้ไปเยือนโรงเรียนบ้านไสไทย ที่จัดการเรียนการสอนแบบสอดรับกับท้องถิ่น เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ  “ทฤษฎีคนขับเรือหางยาว” หรือการให้เด็กออกไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หาดสัปดาห์ละครั้ง เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมือนคนขับเรือหางยาวที่พูดอังกฤษได้เพราะต้องต้อนรับลูกค้าฝรั่งเสมอ นอกจากนี้เรายังได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านช่องพลี โรงเรียนแห่งแรกในกระบี่ที่โอนย้ายจากส่วนกลาง  (สพฐ.) ไปอยู่ใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น อบต.อ่าวนาง ใช้เวลาเพียง 12 ปี เพิ่มเด็กจาก 100 เป็น 700 คน และพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยและมีสาธารณูปโภคครบครันไม่แพ้เอกชน ที่สำคัญคือสามารถให้การศึกษาฟรีกับเด็กได้เกือบ 100% ลดภาระผู้ปกครองไปได้มาก เพราะใช้งบรายหัวที่กระทรวงศึกษาฯ จัดสรร เสริมด้วยงบประมาณจากท้องถิ่น ทำลายมายาคติที่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดการศึกษาไม่ได้ดี เพราะไม่รู้ ไม่เชี่ยวชาญเท่ากระทรวงศึกษาฯ “ผมจะไม่ให้คนที่อยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตรมากำหนดว่าเด็กโรงเรียนผมต้องรู้อะไร เด็กผมยังอ่านไม่ออก ผมก็ต้องสอนภาษาไทยก่อน” ผอ.กฤษณ์ โชติมุข ผู้บริหารโรงเรียนบ้านช่องพลี ยอมรับว่าเด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดแบบที่นี่ จบ ป.6  แล้วยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึง 60% เพราะฉะนั้น ผอ.จึงตัดสินใจเน้นการเรียนการสอนภาษาไทย วิชาพื้นฐานที่จะเปิดให้เด็กไปศึกษาหาความรู้ต่อยอดในแขนงอื่น ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของส่วนกลาง ที่ต้องการให้เด็กเรียนหลากหลายกลุ่มสาระในเวลาเดียวกัน จนเด็กจำนวนมากตามไม่ทัน ผอ.กฤษณ์ยอมรับว่า ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย คือครูไม่รู้จักวิธีการสอน รู้แต่หลักวิชาการที่อาจไม่ได้เอามาใช้เลยในการสอนระดับประถมศึกษา และปัญหาที่ใหญ่กว่า คือการจัดการการศึกษาที่รวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การเรียนไม่ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่น อาชีพที่ท้องถิ่นต้องการ และการจ้างงาน ของบก็ล่าช้าอุ้ยอ้าย ไม่มีประสิทธิภาพ ผอ. ซึ่งเคยอยู่ทั้งในโรงเรียนระบบ สพฐ. และโรงเรียนที่บริหารโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตว่าโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของ สพฐ. ไม่เห็นใจประชาชน เพราะข้าราชการดูแล ข้าราชการเป็นใหญ่ ผู้ปกครองและเด็กเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา แต่โรงเรียนที่ดูแลโดย อปท. ซึ่งก็คือดูแลโดยนักการเมืองที่ต้องรับใช้ประชาชน โรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ จึงต้องเอาใจใส่ดูแลประชาชนเช่นกัน และเมื่อใดที่โรงเรียนตั้งอยู่บนรากฐานประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน เมื่อนั้นการออกแบบการศึกษาก็จะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ นำไปสู่อนาคตที่ประชาชนกำหนดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่

(ไทยแทบลอยด์) รองหัวหน้าอนาคตใหม่ ชี้ ‘บิ๊กตู่’ ท้าประชาชนชกปาก คือนิสัยป่าเถื่อน ไร้วุฒิภาวะ!

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ (23 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวทำนองว่า “ตอนนี้ถ้าใครด่า ไม่ถูกหู ก็ชกปากเอาแล้วกัน ผมก็มีสิทธิ์ของผมเหมือนกัน ใช่ไหม ทำไมผม ต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเพราะเป็นนายกหรือไง เป็นนายกให้คนมาเหยียบย่ำได้หรือไง ไม่ได้ ผมไม่เคยเหยียบย่ำใครเลย”  พล.ท.พงศกร ระบุว่า  “ออกอาการจะชกปากคน ถ้าเรายกเรื่องนิสัยป่าเถื่อน ไร้วุฒิภาวะออก สารนี้จะแปลว่าอะไร มันน่าจะแปลว่า ที่เก็บอาการ พนายามจะสืบทอดอำนาจนั้น พบว่าน่าจะไม่ได้ผลแล้ว คนเราเวลาหลุดปากด้วยอารมณ์ ท่านว่าให้ดูที่คำพูดนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง ในที่นี้คือ สื่อต่างๆ ที่คุมไม่ได้  ทำให้โกรธ ในที่นี้บอกว่าไม่สืบทอดอำนาจ แปลว่ากังวลอยู่แค่ในเรื่องนี้ ถึงขนาดไปบรีฟผลงานการเมืองในถ้ำก็ทำมาแล้ว ในที่นี้คือเรื่องอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ายังมีอยู่นะ แม้จะรู้ว่าความนิยมจะลดไปมาก จนถึงขนาดอยากต่อยปากคน และคงไม่เชื่อโพลล์เลียทั้งหลายแล้ว และที่บอกว่าไม่เคยเหยียบย่ำใครเลย ก็คงกังวลว่าจะถูกนักการเมืองหลอกดูดเงินฟรี เพราะเล่นไว้เยอะ  น่าสนใจครับ และหวังว่าเราจะอยู่ห่างรัศมีหมัดได้ต่อไป”   ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaitabloid.com/archives/16517?fbclid=IwAR3PHIkw38CHRZfQuLzJPikuWAglQTEpFJenCHxSK6kqGAIbovB5fAkH_qE

(คลิป) 30 กว่าปีแล้วยังไม่ได้สัญชาติ

ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย ทีมอนาคตใหม่มีโอกาสได้พบปะกับ วรินทร จุ่มธิ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ไม่ยึดติดกับการเกษตรแบบเก่า ปัจจุบัน นอกจากทำนา ปลูกพืชผักหลายชนิด โดยนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้แล้ว วรินทรยังเลี้ยงหนูพุก และปูนา ซึ่งชนิดหลังนั้นได้แปรรูปเป็น “น้ำปู๋” บรรจุขวดจำหน่าย ขายดีจนไม่เพียงพอกับความต้องการ หลังจากพูดคุยกันสักพักจึงได้รู้ว่า วรินทร มีประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต นั่นคือเรื่องสถานะบุคคล ตัวเขาเองหลุดพ้นปัญหานี้แล้ว เพราะมีผู้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจึงได้สัญชาติไทย แต่แม่แท้ๆ ของเขา ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มากว่า 30 ปีแล้ว ยังเป็นคนไร้สัญชาติ และความหวังจะได้สัญชาติไทยยังเป็นสิ่งที่เลือนรางและยากเย็นเต็มที ปัญหานี้ยังย้อนกลับมาถึงตัวเขาเองด้วยในการต้องจัดการให้แม่ได้อยู่อาศัยกับเขาอย่างถูกกฎหมาย โดยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินเรื่องหนังสือรับรองการทำงานให้แม่ปีละ 10,000 บาท และแม่ต้องอยู่ในนามคนงานของฟาร์ม     “เมื่อไหร่ที่การได้สัญชาติจะพิจารณาตามความเป็นอยู่จริงของผู้คน และปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา”   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เชียงราย อนาคตใหม่@เชียงราย [ 30 กว่าปีแล้วยังไม่ได้สัญชาติ ]ในการเดินทางมาเยือน จ.เชียงราย ทีมอนาคตใหม่มีโอกาสได้พบปะกับ วรินทร จุ่มธิ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ไม่ยึดติดกับการเกษตรแบบเก่าปัจจุบัน นอกจากทำนา ปลูกพืชผักหลายชนิด โดยนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้แล้ว วรินทรยังเลี้ยงหนูพุก และปูนา ซึ่งชนิดหลังนั้น ได้แปรรูปเป็น “น้ำปู๋” บรรจุขวดจำหน่าย ขายดีจนไม่เพียงพอกับความต้องการคุยกันระยะหนึ่งก็ได้รู้ว่า วรินทร ยังมีอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต นั่นคือเรื่องสถานะบุคคล โดยเขาโชคดีที่มีคนรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม จึงได้สัญชาติไทย ขณะที่แม่แท้ๆ นั้น แม้จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มากว่า 30 ปีแล้ว แต่เรื่องการได้สัญชาติไทยยังเป็นสิ่งที่เลือนลางและยากเย็นเต็มทีปัจจุบัน วรินทรต้องเสียค่าใช้จ่ายราวปีละ 10,000 บาท เพื่อขอหนังสือรับรองการทำงานให้แม่ตัวเอง ในฐานะคนงานในฟาร์ม#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เชียงราย 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年7月22日周日

(คลิป) ปิดถนนแทบปิดตลาด ลมหายใจรวยรินตลาดเก่าเสาวภา

ชาวตลาดเสาวภา ริมแม่น้ำนครนายก ต้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 กำลังเดือดร้อน กว่า 100 ครัวเรือน ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการปิดถนนเข้าตลาด ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมานานกว่า 3 ปีแล้ว ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ สุรชัย ศรีสารคาม ว่าที่กรรมการบริหารภูมิภาค (ภาคกลาง) ลงพื้นที่รับทราบปัญหา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเสาวภา ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า เดิมทีเส้นทางเข้าตลาดนั้น เมื่อขับรถข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้ว สามารถเลี้ยวซ้ายเลียบคลอง เข้าตลาดซึ่งอยู่ทางขวามือได้เลย แต่ต่อมาตลิ่งทรุด เทศบาลจึงสั่งให้ปิดถนน ต้องอ้อมไกลเพื่อเข้าตลาดอีกทางหนึ่ง ทำให้คนจับจ่ายซื้อของหายไป อีกทั้งยังมีตลาดแห่งใหม่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่การซ่อมแซมถนนโดยเทศบาลยังไม่เกิดขึ้น เพราะต้องทำเขื่อนกั้นตลิ่งก่อนเพื่อป้องกันดินทรุด ซึ่งกรมชลประทานอนุญาตให้สร้างแล้ว กรมโยธาธิการมีโครงการลงมา ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย ปักป้ายโครงการเสร็จสรรพ แต่วันนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่อย่างใด ชาวชุมชนในตลาดอยากได้ความชัดเจน ว่าเมื่อไหร่ถนนที่พวกเขาเคยใช้ จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม เพราะวันนี้ตลาดเสาวภาเงียบเหงามาก พ่อค้าแม่ขายต้องลงทุนเพิ่มเพื่อย้ายไปเช่าที่ขายของในตลาดใหม่ ปัจจุบัน เสน่ห์ของตลาดเก่าริมแม่น้ำแทบไม่หลงเหลืออยู่เลย   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ทุกทุกข์ท้องถิ่น #นครนายก ทุกทุกข์ท้องถิ่น@นครนายก [ ปิดถนนแทบปิดตลาด ลมหายใจรวยรินตลาดเก่าเสาวภา ]ชาวตลาดเสาวภา ริมแม่น้ำนครนายก ต้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 กำลังเดือดร้อน กว่า 100 ครัวเรือน ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการปิดถนนเข้าตลาด ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมานานกว่า 3 ปีแล้วปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ สุรชัย ศรีสารคาม ว่าที่กรรมการบริหารภูมิภาค (ภาคกลาง) ลงพื้นที่รับทราบปัญหา อ.องครักษ์ จ.นครนายก พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเสาวภา ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า เดิมที เส้นทางเข้าตลาดนั้น เมื่อขับรถข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้ว สามารถเลี้ยวซ้ายเลียบคลอง เข้าตลาดซึ่งอยู่ทางขวามือได้เลยแต่ต่อมา ตลิ่งทรุด เทศบาลจึงสั่งให้ปิดถนน ต้องอ้อมไกลเพื่อเข้าตลาดอีกทางหนึ่ง ทำให้คนจับจ่ายซื้อของหายไป อีกทั้งยังมีตลาดแห่งใหม่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่การซ่อมแซมถนนโดยเทศบาลยังไม่เกิดขึ้น เพราะต้องทำเขื่อนกั้นตลิ่งก่อนเพื่อป้องกันดินทรุด ซึ่งกรมชลประทานอนุญาตให้สร้างแล้ว กรมโยธาธิการมีโครงการลงมา ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย ปักป้ายโครงการเสร็จสรรพ แต่วันนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่อย่างใดชาวชุมชนในตลาดอยากได้ความชัดเจน ว่าเมื่อไหร่ถนนที่พวกเขาเคยใช้ จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม เพราะวันนี้ตลาดเสาวภาเงียบเหงามาก พ่อค้าแม่ขายต้องเสียเงินเสียทอง ย้ายไปเช่าที่ขายของในตลาดแห่งใหม่ ปัจจุบัน แทบจะไม่เหลือเสน่ห์ของตลาดเก่าริมแม่น้ำเหลืออยู่เลย#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ทุกทุกข์ท้องถิ่น #นครนายก 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年7月15日周日

แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เดินทางไปพบปะประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่ดินทำกินของชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล และปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับอนาคตใหม่ คือนายภิศิษฐ์ วงศ์ทอง รองนายก อบต.น้ำพี้ กลับถูกกดดันจากองค์กรที่สังกัด โดยกล่าวหาว่านายภิศิษฐ์เข้าร่วมการมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทำให้ล่าสุด นายภิศิษฐ์ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯ อบต.น้ำพี้ เพื่อให้การบริหารองค์กรสามารถเดินหน้าไปได้ แม้จะยืนยันว่าการเข้าร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวอุตรดิตถ์ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่สามารถทำได้โดยไม่ควรถูกคุกคามโดยรัฐ นี่ไม่ใช่กรณีแรกและกรณีเดียวที่สมาชิกและผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ขอยืนยันว่าการรับฟังความเห็น และรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาจากท้องถิ่น เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำ และการมาร่วมกิจกรรม สะท้อนความคิดเห็น ก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่พลเมืองพึงทำ เราจึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ยุติการคุกคามกดดันผู้ที่แสดงออกทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง และขอเรียกร้องให้คสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ห้ามมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป และอนุญาตให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้อย่างเสรี เพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม

อนาคตใหม่ เศรษฐกิจก้าวหน้าและความยุติธรรม

ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรณิการ์ วานิช และ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ตัวแทนอนาคตใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน An Economy Progress and Justice – เศรษฐกิจก้าวหน้าและความยุติธรรม โดยองค์กร SocDem Asia เครือข่ายกลุ่มองค์กรทางการเมืองและสังคมที่ผลักดันประเด็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเต็มรูปแบบ ผ่านเงื่อนไขการสร้างรัฐสวัสดิการ โดยครั้งนี้จัดที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล มีพรรคการเมืองใหม่ของไทยเพียง 2 พรรคที่ได้รับเชิญ คือ สามัญชน และอนาคตใหม่ ส่วนประเทศอื่นๆ  มีนักการเมืองระดับ ส.ส. และรัฐมนตรีจากหลายพรรค ทั้งของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สวีเดน เยอรมนี และอีกหลายประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นถึงการปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล เศรษฐกิจใหม่ ในยุคที่รัฐสวัสดิการกลายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดในสมรภูมิเศรษฐกิจโลก ที่น่าประทับใจคือประเทศเจ้าภาพ เนปาล แม้จะเป็นประเทศเล็ก ยากจน เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติซ้ำซาก แต่กลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในการเดินตามเส้นทางรัฐสวัสดิการแบบสวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน  และทุกพรรคการเมืองก็แข่งขันกันด้วยนโยบายรัฐสวัสดิการที่โอบรับประชาชน  การประชุมที่รวบรวมพรรคการเมืองแนวสังคมประชาธิปไตย นักวิชาการ และภาคประชาสังคมแนวสังคมประชาธิปไตยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าความใฝ่ฝันสู่สังคมแบบใหม่ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยผ่านพรรคอนาคตใหม่เท่านั้น  คนกว่าครึ่งโลกต่างใฝ่ฝันถึงสังคมที่ประชาธิปไตยเต็มขั้นและเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่มั่งคั่งแบบเยอรมนี สวีเดน ประเทศที่เล็กและไม่มีทรัพยากรมากมายอย่างเนปาล ประเทศเพื่อนบ้านที่ต่อสู้มายาวนานแบบเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ หรือมาเลเซีย ทุกที่ล้วนเคยผ่านทศวรรษที่สูญหาย บางที่ใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ  บางที่ใช้เวลาไม่นานนัก ไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว   แต่การที่โลกใหม่ยังไม่เกิดขึ้น  มิใช่แปลว่าโลกเก่ามีความชอบธรรมที่จะคงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง     #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เนปาล

24 มิถุนายน มีงานรำลึก 86 ปี ประชาธิปไตยที่ไหนบ้าง?

เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475 มีกิจกรรมและเวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้มากมาย  “ทีมอนาคตใหม่” รวบรวมมาไว้ให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน ได้เลือกเข้าร่วมดังต่อไปนี้   09.00 น.-12.00 น. เวทีเสวนาสาธารณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 “86 ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตย” ณ  หอประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   13.00 น. ร่วมบันทึกเทปพิเศษ รายการ WAKE UP THAILAND SPECIAL วาระครบรอบ 9 ปี VOICE TV พบ 9 หัวหน้าพรรคการเมืองชั้นนำ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “86 ปี ประชาธิปไตย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ที่ วอยซ์สเปช ถนนวิภาวดีรังสิต   13.00 – 17.00 น. กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “86 ปี 2475 กิ่งก้านและผลพวงการอภิวัฒน์สยาม” ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   17.00 น. งาน “ดนตรีวันชาติ กับ START UP PEOPLE วันชาติที่หายไป ประชาธิปไตยก็สร้างไม่เสร็จ” พบกันที่ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน   17.30 น. นิทรรศการ “ของ (คณะ) ราษฎร” รวบรวมวัตถุ งานศิลปะ และงานออกแบบที่ได้รับอิทธิพลทางแนวคิดและอุดมการน์ทางการเมืองจากกลุ่มคณะราษฎร ณ Cartel Artspace ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 ตั้งแต่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2561   สนใจกิจกรรมไหน สะดวกที่ไหน เวลาใด ไม่อยากให้พลาด ร่วมรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม เป็นประชาธิปไตยด้วยกัน

(คลิป) ธนาธร-ปิยบุตร ยื่นจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่กับ กกต.อย่างเป็นทางการ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่  เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งเอกสารที่นำมายื่นวันนี้เป็นเอกสารของสมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่มีทั้งสิ้น 670 คน และมียอดเงินทุนประเดิมจัดตั้งพรรคที่ทุกคนระดมรวมกันทั้งสิ้น  1,082,679.38 บาท โดย ผศ.ดร.ปิยบุตร เชื่อว่า กกต. จะใช้เวลาประมาณ 45-60 วันในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ก่อนที่ กกต. จะให้การรับรองการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่อย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ เพื่อพรรคจะได้เดินหน้าทำกิจกรรมทางการเมืองต่อไปอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ธนาธร ได้กล่าวถึงการที่ คสช.  นัดพรรคการเมืองหารือในช่วงสัปดาห์หน้านั้น พรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะไม่เข้าร่วมหารือกับ คสช. เพราะ คสช.  มีอำนาจเต็มในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่แล้ว ดังนั้น คสช. ต้องแสดงความจริงใจโดยการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน และต้องคืนสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองตามปกติ คืนความปกติให้สังคม  ให้ประชาชนทุกคนสามารถแสดงสิทธิและรวมตัวทำกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยได้ ส่วนการเลือกตั้งจะเป็นไปตามโรดแมปหรือไม่นั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดัน  ส่วนเรื่องของการใช้ มาตรา 44  เพื่อยกเว้นการทำไพรมารี่โหวตในการเลือกตั้งครั้งแรกนั้น ไม่ว่า คสช. จะดำเนินการในลักษณะใดก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของพรรคอนาคตใหม่ เพราะพรรคมีระเบียบและความตั้งใจในการทำไพรมารี่โหวตชัดเจน  เพื่อให้ผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส. ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตในชื่อพรรคอนาคตใหม่ ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรค  แต่หากมองกรอบเวลาของการทำไพรมารี่โหวตแล้ว จะได้ช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สมัคร ส.ส. จะมีเวลาเพียงประมาณ 1 เดือนเท่านั้นในการหาเสียงและแสดงวิสัยทัศน์ ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ คสช.  เร่งปลดล็อกทางการเมืองโดยเร็ว ยื่นจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ [ ธนาธร-ปิยบุตร ยื่นจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่กับ กกต.อย่างเป็นทางการ ]นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งเอกสารที่นำมายื่นวันนี้เป็นเอกสารของสมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่มีทั้งสิ้น 670 คน และมียอดเงินทุนประเดิมจัดตั้งพรรคที่ทุกคนระดมรวมกันทั้งสิ้น 1,082,679.38 บาท โดย ผศ.ดร.ปิยบุตร เชื่อว่า กกต.จะใช้เวลาประมาณ 45-60 วันในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ก่อนที่ กกต.จะให้การรับรองการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่อย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อพรรคจะได้เดินหน้าทำกิจกรรมทางการเมืองต่อไปอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม นายธนาธร ได้กล่าวถึงการที่ คสช. นัดพรรคการเมืองหารือในช่วงสัปดาห์หน้านั้น พรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะไม่เข้าร่วมหารือกับ คสช. เพราะ คสช. มีอำนาจเต็มในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่แล้ว ดังนั้น คสช. ต้องแสดงความจริงใจโดยการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน และต้องคืนสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองทางตามปกติ คืนความปกติให้สังคม ให้ประชาชนทุกคนสามารถแสดงสิทธิและรวมตัวทำกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยได้ ส่วนการเลือกตั้งจะเป็นไปตามโรดแมปหรือไม่นั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดัน ส่วนเรื่องของการใช้ มาตรา 44 เพื่อยกเว้นการทำไพรมารี่โหวตในการเลือกตั้งครั้งแรกนั้น ไม่ว่า คสช.จะดำเนินการในลักษณะใด ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของพรรคอนาคตใหม่ เพราะพรรคมีระเบียบและความตั้งใจในการทำไพรมารี่โหวตชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตในชื่อพรรคอนาคตใหม่นั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรค แต่หากมองกรอบเวลาของการทำไพรมารี่โหวตแล้วจะได้ช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สมัคร ส.ส. จะมีเวลาเพียงประมาณ 1 เดือนเท่านั้นในการหาเสียงและแสดงวิสัยทัศน์ ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ คสช. เร่งปลดล็อคทางการเมืองโดยเร็ว(อยากเป็นแนวร่วมสร้างอนาคตใหม่ >> https://thefuturewewant.today/join/)#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年6月21日周四  

ทำไมต้อง “hack” อย่าง มาราธอน ร่วมกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา อนาคตใหม่จัดกิจกรรม FWP Hackathon ผู้ร่วมกิจกรรมเกือบ 40 คนได้ร่วมกันใช้เวลาผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องนับได้ 10 ชั่วโมง  ผลงานที่ว่าคือการหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และนำมาผลิตเป็นชุดข้อมูลที่เข้าใจง่าย ข้อเสนอที่ผ่านการหาข้อมูลอ้างอิงแล้ว และข้อเสนอทั้งเชิงแนวปฏิบัติและแนวนโยบายจำนวนมาก เช่น เงินเดือนครูและเหตุจูงใจการเป็นครู ซึ่งพบว่ารายได้ครูไม่ได้น้อยอย่างที่หลายคนเข้าใจ และพ้องกับข้อมูลคะแนนการสอบเข้าคณะครุศาสตร์ที่เริ่มสูงขึ้นด้วย ข้อเสนองบประมาณสำหรับนมโรงเรียนที่สะท้อนความเป็นจริงที่ว่าปัจจุบันงบประมาณต่อหัว 7.37 บาท/คน ในปีงบประมาณ 2561  (ข้อมูลตัวอย่างจากรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) สามารถซื้อนมได้เพียง 0.18 ลิตร  ซึ่งไม่ถึงปริมาณ 0.225 ลิตร ดังที่ควรจะเป็น จำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ. 2552-2553 ซึ่งในบางจังหวัดอาจสูงถึงร้อยละ 50  และมีจำนวนนักเรียนชายหลุดออกจากระบบมากกว่านักเรียนหญิงอย่างชัดเจน ตามค่าเฉลี่ยนักเรียนชายหายไปร้อยละ 16 ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 11  สามารถติดตามข้อมูลและภาพ visualization ได้ที่ https://ed-hackathon.firebaseapp.com/#second ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมริเริ่มตั้งคำถามกันเอง  ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเด็นการศึกษาอยู่ในความสนใจและเป็นปัญหาที่ทุกคนยอมรับตรงกัน การหาข้อมูลร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยน ส่งต่อ และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจริง  ความสำคัญจึงอยู่ที่ความคิดริเริ่มของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่ได้รับการต่อยอด ถักทอ ออกมาเป็นข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่ออนาคตใหม่สามารถเปิดเว็บไซต์พรรคได้ แน่นอนว่าเราจะรวบรวมเอาข้อมูลที่ประชาชนสร้างขึ้นนี้ขึ้นสู่เว็บไซต์  เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะการเข้าถึง การแลกเปลี่ยน และตรวจสอบข้อมูลถือเป็นพื้นฐานและกลไกสำคัญของสังคมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่อนาคตใหม่ต้องการทำให้เกิดขึ้นจริง   ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมสร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน  

1 26 27 28 29 30 31