fbpx

พรรคอนาคตใหม่

เอกสารอธิบายการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. คณะกรรมการสาขา และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายกระบวนการสมัคร คัดเลือก และลงคะแนนไพรมารี ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชื่อรายชื่อ รวมทั้งการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะทำงานจังหวัด

ใบสมัครผู้ประสงค์ทำงานสาขาพรรคและจังหวัด

ใบสมัครและข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเป็น หัวหน้าสาขาพรรค (ใช้ใบสมัคร สอ.๑) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๒) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของสาขาพรรค สอ.๓) / หัวหน้าคณะทำงานจังหวัด (ใช้ใบสมัครตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สอ.๔) / กรรมการคณะทำงานจังหวัดสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๕) / กรรมการสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของคณะทำงานจังหวัด สอ.๖)

(คลิป) เสียงที่ไม่ (เคย) ได้ยิน

ในงานมหกรรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง  ในช่วงเวลาที่อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจหนังสือนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลง ปิยบุตร มีความเห็นว่า เรื่องหนังสือต้องมองใน 2 มิติ คือ  เป็นงานทางวัฒนธรรม เป็นผลงานทางภูมิปัญญาของผู้เขียน เป็นวัตถุ เป็นเรื่องของธุรกิจหนังสือ  ดังนั้น การออกแบบนโยบายต้องมองใน 2 มิตินี้  จะมองเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้ และจำเป็นต้องมีเจ้าภาพ ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศส จะมีศูนย์คล้ายๆ ศูนย์หนังสือแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน มีอิสระในเรื่องงบประมาณและบุคลากร มีคณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ระบบราชการเท่านั้น แต่ยังมี ส.ส. มีคนที่อยู่ในธุรกิจหนังสือ เช่น นักเขียน บรรณารักษ์ ร่วมด้วย จึงทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆ  มีความรอบด้าน เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า สังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ปิยบุตรตอบว่า ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  มีเสรีภาพ ความรู้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพในการถกเถียง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพเหล่านี้  สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษา หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี พรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดเรื่องเงินสนับสนุนเยาวชน  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งตรงนี้คิดคำนวณแล้วว่างบประมาณมีเพียงพอ แต่ต้องจัดสรรปันส่วนใหม่ เช่น ลดขนาดกองทัพลงก็สามารถทำได้  มีความหลากหลาย ความรู้ต้องไม่ถูกผูกขาดเพียงแบบเดียว รับรู้แบบเดียวกันโดยท้าทายไม่ได้ ต้องถกเถียงได้ ยกตัวอย่าง ประวัติศาสตร์ต้องไม่ใช่มีแค่ประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยอย่างเดียว ต้องมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น #พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า หนังสือที่เป็นมากกว่าหนังสือ [ เสียงที่ไม่(เคย)ได้ยิน ]ในงานมหกรรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง ช่วงเวลาที่อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจหนังสือนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงปิยบุตร มีความเห็นว่า เรื่องหนังสือต้องมองใน 2 มิติ คือ…1.เป็นงานทางวัฒนธรรม เป็นผลงานทางภูมิปัญญาของผู้เขียน 2. เป็นวัตถุ เป็นเรื่องของธุรกิจหนังสือ ดังนั้น การออกแบบนโยบายต้องมองใน 2 มิตินี้ จะมองเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้ และจำเป็นต้องมีเจ้าภาพ ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศส จะมีศูนย์คล้ายๆ ศูนย์หนังสือแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน มีอิสระในเรื่องงบประมาณ และบุคลากร มีคณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ระบบราชการเท่านั้น แต่ยังมี ส.ส. มีคนที่อยู่ในธุรกิจหนังสือ เช่น นักเขียน บรรณารักษ์ ร่วมด้วย จึงทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆ มีความรอบด้านเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า การจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?ปิยบุตรตอบว่า ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง… 1. มีเสรีภาพ ความรู้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การถกเถียง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น 2. สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษา หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี พรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดเรื่องเงินเดือนเยาวชน ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งตรงนี้คิดคำนวณแล้วว่างบประมาณมีเพียงพอ แต่ต้องจัดสรรปันส่วนใหม่ เช่น ลดขนาดกองทัพลงก็สามารถทำได้ 3. มีความหลากหลาย ความรู้ต้องไม่ถูกผูกขาดเพียงแบบเดียว รับรู้แบบเดียวกันโดยท้าทายไม่ได้ ต้องถกเถียงได้ ยกตัวอย่าง ประวัติศาสตร์ต้องไม่ใช่มีแค่ประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยอย่างเดียว ต้องมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年10月24日周三

แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งคำสั่งทางปกครองถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามพรรคอนาคตใหม่รับบริจาคเงินจากสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอก โดยอ้างถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๗ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นหนังสือ ประกอบกับภายหลังจากนั้น พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนความว่า การรับบริจาคหรือระดมทุนของพรรคการเมืองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น ​พรรคอนาคตใหม่ ขอแถลงดังนี้ ​1. ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้การบริหารพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกำหนดมาตรการให้ดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้ มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน จึงกำหนดให้พรรคการเมืองมีรายได้จากหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงรายได้จาก เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ได้ยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการหารายได้มาใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมของพรรคมาโดยตลอด ​2. ตามหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่รับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก ส่วนการจำกัดสิทธิถือเป็นข้อยกเว้นและจะกระทำเช่นนั้นได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง กำหนดวัตถุประสงค์ของการจำกัดสิทธิเสรีภาพและต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพไว้อย่างพอสมควรแก่เหตุตามหลักความได้สัดส่วนอันเป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ภายใต้หลักการดังกล่าวนี้พรรคการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ​3. ข้อ 2 แห่งประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 กำหนดห้ามมิให้ “พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้ว” ดําเนินการประชุม หรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย จากถ้อยบัญญัติของประกาศ คสช. พรรคการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับนี้จึงย่อมหมายเฉพาะพรรคการเมืองที่ดำรงสถานะเป็นพรรคอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเพิ่งมีสถานะเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 อันเป็นเวลาภายหลังจากประกาศมีผลใช้บังคับด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักการของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่อ้างถึงในข้อ 2. พรรคอนาคตใหม่จึงมีเสรีภาพที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง กล่าวโดยเฉพาะคือการรับบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคตามข้อ 1. ได้ ไม่ต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 แต่อย่างใด สมควรกล่าวด้วยว่า นอกจากประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 แล้ว ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 อันเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาในภายหลัง ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ “พรรคการเมืองตามมาตรา 140” แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จัดให้มีการประชุมใหญ่ จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ประชุมสมาชิกพรรคการเมือง หรือดำเนินการอื่นใดในทางการเมืองนอกเหนือจากที่กำหนดอนุญาตไว้ในคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก คสช. นั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแล้ว พรรคการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของข้อห้าม หมายถึงเฉพาะพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองฉบับเดิม (คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ข้อห้ามตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ข้างต้น จึงไม่ใช้บังคับกับพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเพิ่งมีสถานะเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 แต่อย่างใด อนึ่ง ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ คสช. กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของพรรคการเมืองฉบับล่าสุด โดยข้อ 2 แห่งคำสั่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มความเป็นมาตรา 141/1 ซึ่งเนื้อหาเป็นการกำหนดถึงกิจกรรมทางการเมืองที่พรรคการเมืองจะดำเนินการได้ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน ทั้งนี้เมื่อได้แจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก คสช. ด้วย นั้น พิจารณาแล้วเห็นได้ว่ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามมาตรา 141/1 ข้างต้น มิได้รวมถึงกิจกรรมหารายได้ในลักษณะของการรับบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุน และการจำหน่ายสินค้าและบริการแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ภายใต้หลักการของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ว่า

เข้าถึงปัญหา สร้างอนาคตให้ประมงไทย

คาราวานเดินทางมาถึงโรงแรมไอนาซีวิว​ ระยอง เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่​ พร้อมเปิดวงเสวนา​รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องชาวจังหวัดระยอง บรรยากาศเรือประมงที่จอดเรียงรายอยู่​ริมฝั่ง​  ไม่สามารถออกหาปลาได้เต็มกำลังเหมือนเดิม เป็นภาพที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีในปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวประมงไทย​ต้องเผชิญในเวลานี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า “การทำตามเงื่อนไข IUU เป็นสิ่งที่ทำได้​และควรทำ​ แน่นอนว่า​ เราต้องทำให้มาตรฐานของเราทัดเทียมกับสากลโลก​ แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเรื่อง​ความเท่าเทียมกันด้วย การแก้ปัญหาต่างๆ​  ในบ้านเมืองของเรา​ มักจะทำโดยเห็นแก่กลุ่มนายทุนใหญ่​ กลุ่มคนร่ำรวยผู้มีอิทธิพล​ แต่ลืมนึกถึง​คนตัวเล็กตัวน้อย​ อย่างเช่น​ ชาวประมง​ที่ต้องเดือดร้อนลำบากได้รับผลกระทบอย่างมาก​ จำนวนเรือมากมายที่ต้องจอดทิ้งไว้เฉยๆ​ ไม่ก่อให้เกิดอาชีพ​   ต้องสูญเสียรายได้ไปนับ​พันล้าน เราต้องให้เวลาชาวประมงในการเปลี่ยนผ่าน​ ค่อยๆ​ ขยับปรับตัว​  รัฐบาลจะรีบเร่งบังคับใช้ให้สำเร็จทันทีภายใน​ 3-6​ เดือน​ แบบนี้​ไม่ได้​” ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ได้กล่าวย้ำในประเด็นนี้ว่า “การที่รัฐบาลต้องยอมตาม​ IUU​ ทุกอย่าง​ โดยไม่สามารถต่อรองใดๆ ได้​ ก็เพราะว่า​ รัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง​ จึงไม่มีอำนาจต่อรอง​” พ่อแม่พี่น้องชาวระยองจำนวนมาก​ที่มาร่วมสมัครสมาชิกพรรค​​ สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ธนาธร​ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของพรรค​อย่างชัดเจนว่า​ พรรคอนาคตใหม่​มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม​ ลดช่องว่าง​ระหว่างคนรวย​คนจนให้มากที่สุด​ ด้วยนโยบายต่างๆ​ ของพรรค บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้มารอสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่หลายร้อยคน ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ และกรรมการบริหารคนอื่นๆ อย่างเช่น สุนทร บุญยอด ชำนาญ จันทร์เรือง จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ และสุรชัย ศรีสารคาม  ยังได้เดินแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกพรรค กับประชาชนในตลาดบ้านเพ ศูนย์กลางการค้าของระยองอีกด้วย   #พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

แบบ ท.๔ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจากสมาชิกรายปีเป็นสมาชิกตลอดชีพ

(คลิป) อนาคตใหม่ พัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้น่าอยู่

มารีอา เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก จังหวัดนราธิวาส ที่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ แต่กระนั้น หญิงสาวก็ใฝ่ฝันถึงการกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นฐานบ้านเกิด  อยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เธอจากมา โดยฝากไว้ว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาล อยากให้สร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมพัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้กลับมาสวยงาม ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง “3 จังหวัดชายแดนใต้ในสายตาคนกรุงเทพฯ อาจจะเป็นภาพความกลัว เพราะคนเห็นแต่ข่าวระเบิดรายวัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 3 จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายที่ มีความสงบสุขมากกว่าที่มีเหตุการณ์ ซึ่งเป็นแค่บางพื้นที่เท่านั้น อย่างตัวเอง เวลากลับบ้านไม่เคยรู้สึกกลัว รู้สึกอบอุ่นมากกว่า” ถามถึงเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ คำตอบที่ได้รับ คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเป็นเหตุเป็นผลว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องมาลงเล่นการเมืองก็ได้ เพราะมีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เขาก็สละตัวเอง แสดงว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆ ดังนั้น จึงอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น “อยากให้อนาคตใหม่ ให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอความคิดตัวเอง ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยให้มีช่องทางที่แคบลง”  นั่นคือความคาดหวังที่หญิงสาวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ฝากไว้   #พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า อนาคตใหม่ อนาคตคุณ [ อนาคตใหม่ พัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้น่าอยู่ ]มารีอา เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก จ.นราธิวาส ที่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ แต่กระนั้น หญิงสาวก็ใฝ่ฝันถึงการกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นฐานบ้านเกิด อยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เธอจากมาก โดยฝากไว้ว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาล อยากให้สร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมพัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้กลับมาสวยงาม ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง"3 จังหวัดชายแดนใต้ในสายตาคนกรุงเทพฯ อาจจะเป็นภาพความกลัว เพราะคนเห็นแต่ข่าวระเบิดรายวัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 3 จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายที่ มีความสงบสุขมากกว่าที่มีเหตุการณ์ เพราะนั่นแค่บางพื้นที่เท่านั้น อย่างตัวเอง เวลากลับบ้านไม่เคยรู้สึกกลัว รู้สึกอบอุ่นมากกว่า" มารีอาเผยถามถึงเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ คำตอบที่ได้รับ คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เป็นเหตุเป็นผลว่า คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาลงเล่นการเมืองก็ได้ เพราะมีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เขาก็สละตัวเอง แสดงว่าไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยากที่เปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆ ดังนั้น จึงอยากมีส่วนร่วม โดยมีความหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง"อยากให้อนาคตใหม่ ให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอความคิดตัวเอง ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยให้มีช่องทางที่แคบลง" เป็นความคาดหวังที่หญิงสาวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ฝากไว้#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年10月11日周四

(คลิป) การเมืองเรื่องสนุก อนาคตใหม่ต้องการคุณ

หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ เนืองแน่นตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดรับสมัคร  บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และบทสนทนาที่เป็นการยืนยันว่า ทุกคนพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันในฐานะ  “สมาชิกพรรคอนาคตใหม่” เช้าวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานของพรรคอนาคตใหม่ ผู้คนมากมายเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค เลือกซื้อของที่ระลึก ตลอดจนบริจาคเงินเพื่อเป็นการระดมทุน สร้างพรรคการเมืองที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ภาพวัยรุ่นหนุ่มสาวชวนกันมาสมัครสมาชิก ครอบครัวใหญ่หอบลูกจูงหลานมากันทั้งบ้าน คนสูงวัย คนพิการ ที่แม้จะเดินทางยากลำบากสักหน่อยแต่ก็ไม่ย่อท้อ – เหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก กับสิ่งที่เรียกว่า “การเมืองไทย” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้เหตุผลการเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรก แบบที่ผู้สนใจต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง ทั้งที่ระบบออนไลน์มีความพร้อมแล้ว และเตรียมเปิดใช้ในวันถัดไปว่า เป็นความจงใจ ที่อยากจะให้ทุกคนได้มาเจอะเจอกัน พูดคุย จับมือ ถ่ายรูปร่วมกัน ทำให้เกิดบรรยากาศที่ครึกครื้น ทำการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกสนาน รวมทั้งเป็นบรรยากาศแห่งความหวังว่าเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่านี้ร่วมกันได้ ขณะที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันชัดเจนว่า เราอยากจะทำให้สังคมไทยเห็นว่า การมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้น่ากลัว ไม่ใช่เรื่องต้องปิดบัง เราอยากจะสร้างกระแสนี้ให้เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนไทยอยู่ในบรรยากาศการเมืองแห่งความกลัว  มองการเมืองเป็นเรื่องไม่ดีมาตลอด พรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดนี้ และคลิปต่อไปนี้ คือ บรรยากาศของการเมืองแห่งความสนุกสนาน การเมืองซึ่งเป็นเรื่องของทุกคน… อนาคตใหม่ต้องการคุณ  สมัครสมาชิกพรรครุ่นแรก [ การเมืองเรื่องสนุก อนาคตใหม่ต้องการคุณ ]หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ เนืองแน่นตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดรับสมัคร บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และบทสนทนาที่เป็นการยืนยันว่า ทุกคนพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันในฐานะ "สมาชิกพรรคอนาคตใหม่"เช้าวันเสาร์ 6 ตุลาคม ที่ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานของพรรคอนาคตใหม่ ผู้คนมากมายเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค เลือกซื้อของที่ระลึก ตลอดจนบริจาคเงินเพื่อเป็นการระดมทุน สร้างพรรคการเมืองที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ภาพวัยรุ่นหนุ่มสาวชวนกันมาสมัครสมาชิก ครอบครัวใหญ่หอบลูกจูงหลานมากันทั้งบ้าน คนสูงวัย คนพิการ ที่แม้จะเดินทางยากลำบากสักหน่อยแต่ก็ไม่ย่นย่อท้อ – เหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก กับสิ่งที่เรียกว่า "การเมืองไทย"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้เหตุผลการเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรก แบบที่ผู้สนใจต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง ทั้งที่ระบบออนไลน์มีความพร้อมแล้ว และเตรียมเปิดใช้ในวันถัดไปว่า เป็นความจงใจ ที่อยากจะให้ทุกคนได้มาเจอะเจอกัน พูดคุย จับมือ ถ่ายรูปร่วมกัน ทำให้เกิดบรรยากาศที่ครึกครื้น ทำการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกสนาน รวมทั้งเป็นบรรยากาศแห่งความหวังว่าเราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่านี้ร่วมกันได้ขณะที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันชัดเจนว่า เราอยากจะทำให้สังคมไทยเห็นว่า การมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้น่ากลัว ไม่ใช่เรื่องต้องปิดบัง เราอยากจะสร้างกระแสนี้ให้เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนไทยอยู่ในบรรยากาศการเมืองแห่งความกลัว มองการเมืองเป็นเรื่องไม่ดีมาตลอด พรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดนี้และคลิปต่อไปนี้ คือ บรรยากาศของการเมืองแห่งความสนุกสนาน การเมืองซึ่งเป็นเรื่องของทุกคน… อนาคตใหม่ต้องการคุณ สมัครสมาชิกพรรคทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. แล้ววันนี้ที่ >> https://futureforwardparty.org/join#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年10月7日周日   สมัครสมาชิกพรรคทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงได้แล้ววันนี้ที่ >> https://futureforwardparty.org/join   #พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

1 22 23 24 25 26 29