fbpx

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นประชาธิปไตย

ท่ามกลางความพยายามปฏิรูปการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ ที่มักมาจากคนกลุ่มเดิมๆ ราวกับว่า ผู้มีส่วนได้เสียกับการศึกษาเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ เสมือนคุณพ่อ/คุณแม่รู้ดี ที่สมานสามัคคีปฏิรูปการศึกษาบนความดีและความห่ว