fbpx

ปิยบุตร แสงกนกกุล

(คลิป) เตียง ศิริขันธ์ วันสันติภาพไทย คนรุ่นใหม่ และความเป็นขบถ

16 สิงหาคม เป็นวันสันติภาพไทย ผมได้ไปบรรยายพิเศษที่อนุสาวรีย์เตียง ศิริขันธ์ ถ้ำเสรีไทย จ.สกลนคร เกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาในอดีต เทียบเคียงกับสถานการณ์การเมือง ซึ่งผมรู้สึกยินดีและได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดในวันนี้

(คลิป) ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายรายงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายรายงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560 ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับการรัฐประหาร และ ปัญหาการใช้ข้ออ้างละเมิดศาลรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญ : จุดเริ่มต้นลบล้างมรดกบาป คสช.

พรรคอนาคตใหม่เปิด “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่…… พ.ศ. …” เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 269 ถึง มาตรา 272 เรื่องวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก และยกเลิกมาตรา 279 เรื่องการรับรองให้บรรดาประกาศ คำสั่ง คสช. และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พรรคอนาคตใหม่จะเริ่มเดินหน้าผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 100 คนขึ้นไป เพื่อเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ขณะนี้พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. 81 คน เราต้องการชวนเพื่อน ส.ส. มาร่วมลงชื่อเพิ่มอีกให้เกิน 100 คน เพื่อเดินหน้าจัดการวุฒิสภาอันเป็นกลไกการสืบทอดอำนาจ และจัดการมรดกบาป คสช. แม้จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. แต่ผลของประกาศและคำสั่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะยังมีอยู่ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เขียนรับรองให้ประกาศคำสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ และไม่ได้เป็นการรับรองแค่ประกาศคำสั่งเท่านั้น แต่ยังรับรองไปถึง ‘การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน’ ด้วย ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ว่าการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมไปถึงแค่ไหน มาตรา 279 จึงทำให้การใช้อำนาจของ คสช. อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ นี่จึงเป็นพันธกิจสำคัญที่พวกเราต้องยกเลิกมาตรา 279 ให้ได้ เช่นเดียวกัน วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ที่มาจากการเลือกของ คสช. ก็ได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในการเลือกหัวหน้า คสช.กลับมาเป็นนายก วุฒิสภายังคง “ขี่คอ” สภาผู้แทนราษฎรในหลายเรื่อง ได้แก่ การแก้รัฐธรรมนูญ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ หากปล่อยให้มีวุฒิสภาแบบนี้ต่อไป วุฒิสภาก็จะกลายเป็นกลไกของการสืบทอดอำนาจ เรายืนยันเสมอมาว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาทางประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องที่มา กระบวนการจัดทำ และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ พรรคอนาคตใหม่ยังคงยืนยันความตั้งใจเดิมว่าเราจะเดินหน้าเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ทุกคนต่างทราบดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากมากหรืออาจทำไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ  แต่พรรคอนาคตใหม่เชื่อมั่นเสมอมาว่า การเมือง คือ ความเป็นไปได้ เราจะพยายามผลักดันในทุกช่องทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงแต่ในสภาเท่านั้น แต่ต้องสร้างกระแสและความรับรู้ของสังคมเพื่อทำให้สังคมเกิดฉันทามติร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือ วิกฤตและทางตัน จำเป็นต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเลือกมา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ เราสามารถเริ่มต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราไปก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องที่น่าจะหาฉันทามติได้ง่าย อย่างวุฒิสภาและการรับรองการกระทำของ คสช.

ความเห็นเบื้องต้นต่อกรณีคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

  ตามที่มีข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ 13/2562 ลงวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 นั้น  ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ มีความเห็นเบื้องต้น ดังนี้  … 1. ตนยังไม่เห็นคำร้องของผู้ร้อง จึงยังไม่ทราบว่าผู้ร้องอ้างข้อเท็จจริงใดร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และกรณีนี้เข้าองค์ประกอบตามมาตรา 49 หรือไม่ พรรคต้องดูสำเนาคำร้องจากศาลรัฐธรรมนูญ  จากนั้นพร้อมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า พรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล  และคณะกรรมการบริหารพรรค ไม่ได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง ตรงกันข้าม การใช้สิทธิหรือเสรีภาพสนับสนุนให้กองทัพก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง และยกเลิกรัฐธรรมนูญก็ดี การสมคบคิดกันก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง และยกเลิกรัฐธรรมนูญก็ดี  กรณีเหล่านี้ต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. กรณีตามมาตรา 49 นี้ ผู้ร้องมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป  หรือมีสิทธิร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่รับดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน    โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาว่าผู้ถูกร้องได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น  ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจเพียงการสั่งการให้เลิกการกระทำเท่านั้น มิใช่กรณีร้องขอให้ยุบพรรคหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด  พูดง่ายๆ ก็คือ ในคดีนี้  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยได้เพียงสั่งยกคำร้องหรือสั่งให้เลิกการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น  4. อย่างไรก็ตาม หลังจากข่าวนี้ปรากฏขึ้น ผู้คนจำนวนมากต่างเข้าใจไปว่า อาจมีกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ บ้างก็แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่รอดแน่ โดนยุบแน่ ทั้งๆ ที่ตามคำร้องแล้ว  ไม่ใช่เรื่องยุบพรรคแต่อย่างใด ปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนอะไร?   ประการแรก มีคนจำนวนมากเชื่อไปล่วงหน้าก่อนแล้วว่า การยุบพรรคอาจเกิดขึ้นได้เสมอ  โดยเฉพาะการยุบพรรคการเมืองที่มีแนวทางต่อต้านเผด็จการหรือผู้ครองอำนาจ หากเป็นเช่นนี้จริง ก็อาจตั้งคำถามได้ต่อไปว่า ใช่หรือไม่ว่า ผ่านมา 13 ปี สุดท้ายแล้ว  มีคนจำนวนมากเชื่อว่า การยุบพรรคการเมืองไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีเหตุปัจจัยทางการเมืองผสมผสานอยู่ด้วย  ประการที่สอง ในทางสากลแล้ว การยุบพรรคการเมืองถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องพิเศษ  เป็นเรื่องจำเพาะเจาะจงอย่างยิ่ง เพราะ พรรคที่ถูกยุบได้ต้องเป็นพรรคที่มีพฤติกรรมล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง แต่ในประเทศไทย คนจำนวนมากกลับเชื่อกันว่า การยุบพรรคเกิดขึ้นได้เสมอและบ่อยครั้ง นี่คือ ความผิดปกติที่กลายเป็นความปกติ ยิ่งคนจำนวนมากเชื่อเช่นนี้มากเท่าไร ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่เชื่อนั้นเป็นสิ่งผิดปกติแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกลายเป็นสิ่งปกติในการเมืองไทย  พรรคอนาคตใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่   ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร  และในกิจกรรมต่างๆ กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในทุกพื้นที่    ปิยบุตรยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมติดตามการทำงานของพรรคอนาคตใหม่ ในช่วงสัปดาห์ท้ายๆ ของเดือนกรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ … วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีเสวนา “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ”  กับหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นๆ เวลา 10.00-12.30 น. โรงแรมแลงคาสเตอร์   วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม  พรรคอนาคตใหม่เปิดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับวุฒิสภาและมาตรา 279    วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  พรรคอนาคตใหม่แถลงข่าวเปิด Action Plan ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อผลักดันนโยบายพื้นฐาน 12 ข้อตามที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ ภายในสองสมัยประชุม (สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563) พรรคอนาคตใหม่จะดำเนินการอะไรบ้าง ภายใต้ข้อจำกัด ส.ส. 81 คนและเป็นฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี นคาราชสีมา    วันพุธที่ 24 กรกฎาคม  ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายในญัตติต่างๆ ได้แก่ EEC  รถไฟเชื่อมต่อสามสนามบิน การใช้สารเคมีในการเกษตร และผลกระทบของการกระทำ ประกาศ คำสั่ง คสช. และการใช้อำนาจตามมาตรา 44

การจัดการ “มรดกบาป” ของ คสช.

  ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เขียนถึงมรดก คสช. อีกครั้ง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ … แม้ คสช.จะสลายตัวไปหลังการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี แต่วิญญาณของ คสช.  ยังคงอยู่ โดยแปลงร่างเข้ามาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ถูกทำให้เชื่อว่ามาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ คสช.ก็ยังคงทิ้ง “มรดกบาป” ไว้เป็นจำนวนมาก ในรูปแบบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. คำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 และผลพวงจากการใช้อำนาจตาม “กฎหมาย” เหล่านี้  ประเทศไทยไม่อาจกลับคืนสู่สภาวะปกติ ไม่อาจกลับสู่ประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐได้เลย หาก “มรดกบาปของ คสช.” ยังคงดำรงอยู่ พรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศนโยบายเรื่องจัดการ “มรดกบาป คสช.” ไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2560  ดังที่ทุกคนทราบดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ว่าจะแก้เรื่องใด หมวดใด มาตราใด ก็ทำได้ยากมาก ยากชนิดเรียกได้ว่าในทางปฏิบัติ อาจทำไม่ได้เลย จึงจำเป็นต้องรณรงค์ในวงกว้างเพื่อให้สังคมเกิด “ฉันทามติ” เห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญนี้ทั้งระบบ  จนเกิดกระแสกดดันไปที่องค์กรทางการเมืองทั้งหมดให้ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้  ในระหว่างรอ “ฉันทามติ” ของสังคม ในสภาก็จำเป็นต้องริเริ่มทดลองแก้ไขรัฐธรรมนูญไปก่อน   ถึงแม้ว่าวุฒิสภาอาจจะขัดขวาง แต่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะ โดยเริ่มจาก “เล็ก” ไป “ใหญ่” ดังนี้  1.1 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 279  มาตรา 272 ให้อำนาจวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. เลือกนายกรัฐมนตรี  มาตรา 279 รับรองให้การกระทำทั้งหลายทั้งปวงของ คสช.และหัวหน้า คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 60 และชอบด้วยกฎหมาย  1.2 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้ง่ายขึ้น  1.3 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่  กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 100 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยให้มีเนื้อหาตามกรอบหลักการราชอาณาจักร ความเป็นรัฐเดี่ยว  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การแบ่งแยกอำนาจ และการประกันสิทธิและเสรีภาพ  เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นในขั้นตอนสุดท้าย โดยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามในกรณีนี้ ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 และมาตรา 256 ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับหมวด 15 นี้ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ 2560 และกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้ว จะต้องมีการออกเสียงประชามติ 2 ครั้ง ได้แก่ การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวดที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ และการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้น 2. การจัดการบรรดาประกาศ คำสั่ง คสช. 2.1 เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. แม้หัวหน้า คสช. เพิ่งใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งยกเลิกประกาศ คำส่ง คสช ไปหลายฉบับก็ตาม แต่ก็มีประกาศ คำสั่งอีกหลายฉบับที่กระทบสิทธิมนุษยชน และยังไม่ถูกยกเลิก  2.2. เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และการใช้อำนาจตามมาตรา 44  พรรคอนาคตใหม่ได้เสนอญัตติด่วนนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อย ขณะนี้กำลังรอต่อแถว คาดว่า ภายหลังจากแถลงนโยบายของรัฐบาล น่าจะได้อภิปรายและลงมติในญัตตินี้ 3. การพิจารณาทบทวน พ.ร.บ.จำนวนมากที่ออกโดย สนช. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สนช. ได้ตรา พ.ร.บ.ขึ้นจำนวนมาก หลายฉบับมีเนื้อหาที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และออกมาโดยเร่งรีบ ไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีการอภิปรายท้วงติงอย่างรอบด้าน จึงจำเป็นต้องนำ

แค่ยกเลิกคำสั่ง คสช. ยังไม่เพียงพอ เพราะมี ม.279 รับรองทุกการกระทำ

  ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ให้ข่าวว่ามีการยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. หลายๆ ฉบับ เช่นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชน การโอนคดีไปให้ศาลทหาร ฯลฯ ว่า … ความคิดที่จะยกเลิกคำสั่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ทางพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ทราบว่าการยกเลิกประกาศคำสั่ง  คสช. ที่ว่านี้จะได้แก่ฉบับใดบ้าง จะครอบคลุมทุกฉบับที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ มีเนื้อหาที่ขัดกับความยุติธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ถ้ามีบางฉบับที่เข้าข่ายแต่กลับไม่ได้ถูกยกเลิกไป พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า ส.ส.  ของพรรคจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าไปสู่การพิจารณายกเลิกให้หมด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจในที่นี้ว่า ต่อให้มีการยกเลิกในวันนี้  ผลของการใช้ประกาศและคำสั่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะยังมีอยู่ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคอนาคตใหม่ได้ตั้งญัตติด่วนเพื่อศึกษาผลกระทบเหล่านี้ด้วย  ไม่ใช่ว่าเมื่อยกเลิกไปแล้ว จะไม่ต้องพูดถึงกันอีก  นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เวลาเขียนรับรองให้ประกาศคำสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ ไม่ได้เป็นการรับรองแค่ประกาศคำสั่งเท่านั้น แต่ยังรับรองไปถึง  ‘การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน’ ด้วย ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ ว่าการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมไปถึงแค่ไหน รับรองไปถึงการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน แม้หลังการยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. ไปแล้วด้วยหรือไม่ นี่จึงเป็นพันธกิจสำคัญที่พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าสุดท้าย มาตรา 279 ก็ต้องยกเลิกทิ้งด้วย  เพื่อจะสกัดความคุ้มครองเหล่านี้ออกไปให้หมด  ดังนั้นการที่รัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจจะยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.  ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดอำนาจจากการเป็น คสช. นั้น ไม่ได้ช่วยให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ กลับมาได้จริง เพราะยังมีลูกหลานเหลนโหลนของ คสช. ผุดดอกมาเต็มไปหมด  เพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อย ปัญหาใหญ่ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากมาก จนหลายฝ่ายคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ  แต่จะนั่งเฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ พรรคอนาคตใหม่เตรียมการที่จะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม  ซึ่งเขียนง่ายมาก เพียงเขียนว่ายกเลิกมาตรา 279 ก็จะจบ  แต่ปัญหาคือเมื่อเอาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะผ่านหรือไม่   การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ไปจากเดิม เริ่มต้นด้วยการประชุมร่วมกันของสองสภา คือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แล้วพอเป็นการประชุมร่วมกันของสองสภา  ก็กำหนดไว้ว่าต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ถึงหนึ่งในสาม ในวาระแรก ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ผ่าน อย่างน้อยที่สุดเมื่อถูกดันเข้าไปแล้ว  ก็ให้ประชาชนเห็นกันจะจะเลยว่าใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 279 สาธารณชนก็จะได้รู้กัน  พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราจะทดลองผลักดันเรื่องนี้ให้ได้ ยกเลิกมาตรา 279 เพื่อเอาหลักความเป็นกฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  สำหรับตัวร่าง ขณะนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางพรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. 81 คน การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมี ส.ส. 100 คนขึ้นไป จะต้องไปหาเพื่อน ส.ส. พรรคอื่นมาร่วมกันเสนอ   ซึ่งกำลังจะมีการเปิดการพูดคุยกันถึงความร่วมมือนี้

รายงานความคืบหน้างานในสภาของพรรคอนาคตใหม่

นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง ผมขอแจ้งรายงานความคืบหน้าการทำงานของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ดังนี้ 1. ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 5 คน ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 1 คน ได้อภิปรายเกี่ยวกับ รายงานงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม 3. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 7 คน ได้อภิปรายเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศ 4. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 7 คน ร่วมอภิปรายในญัตติ ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ 5. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 6 คน เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นตัวแทนไปผลักดันประเด็นต่างๆในที่ประชุมเสมอ 6. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 3 คน เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 7. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 6 คนเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ 8. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้สด 2 กระทู้ กระทู้สดแรก ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ยังคงอำนาจของ คสช. รวมถึงควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม มาตอบกระทู้สดนี้แทน กระทู้สดที่สอง ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี แต่จากการประสานงาน ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯ ติดภารกิจ ไม่มาตอบ เพื่อไม่ให้เสียโควต้ากระทู้สดประจำสัปดาห์ ส.ส.ของพรรคจึงถอนการเสนอกระทู้ออก 9. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จำนวนมาก ตั้งข้อหารือในที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการต่อไป 10. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามทั่วไป 5 กระทู้ ขณะนี้กำลังรอการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ 11. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เสนอญัตติด่วน รวมทั้งสิ้น 8 ญัตติ ดังนี้ – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบข้อเท็จจริงการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งญัตตินี้ถูกประธานสภาผู้แทนราษฎรตีตกไป – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และการใช้อำนาจของหัวกน้า คสช. ตามมาตรา 44 – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากโครงการ EEC – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ ในหลายพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากรณีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันรัฐประหาร – ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องกัญชา โดยได้บรรจุเข้าวาระการประชุมแล้ว 2 ญัตติ กำลังรอพิจารณาบรรจุเข้าวาระอีก 5 ญัตติ และถูกตีตกไป ไม่บรรจุเข้าวาระอีก 1 ญัตติ นอกจากการตั้งกระทู้ถาม และเสนอญัตติ ตลอดจนบทบาทในคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญแล้ว พรรคอนาคตใหม่กำลังเตรียม – เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. บางฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร – เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 279 – เสนอร่างพระราชบัญญัติต่างๆเพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชน … บันทึกคลิปการอภิปราย สรุปเนื้อความการอภิปราย อินโฟกราฟิคประกอบการอภิปราย สามารถสืบค้นดูได้จากเพจพรรคอนาคตใหม่ และเพจของ ส.ส.แต่ละคน ครับ พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. 81 คน และเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน คุณธนาธรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล กรณีนี้ย่อมมีข้อจำกัดในการผลักดันนโยบายต่างๆ ตามที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ผลักดันหรือทำอะไรเลย ต่อไป ผมจะรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ และเราจะทำข้อมูลเผยแพร่สาธารณะว่า นโยบายพื้นฐาน 12 ข้อที่เราได้รณรงค์หาเสียงไว้ ด้วยภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ส.ส.

การแต่งกายกับการเข้าประชุมสภาฯ

  ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ สุทธิชัย ไลฟ์ (สัมภาษณ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย ของ สุทธิชัย หยุ่น) ประเด็นการเมืองท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ ตอนหนึ่ง สุทธิชัย หยุ่น ถามถึงกรณีกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียถึงระเบียบการแต่งกายเข้าประชุมสภาฯ  ว่าพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายให้ ส.ส. แต่งกายอย่างไร  … “เอาจริงๆ ไม่มีนโยบายอะไรครับ เป็นเสรีภาพของ ส.ส. ของเราแต่ละคน  เพียงแต่ว่าในข้อบังคับการประชุมบอกว่าให้ใส่ชุดสากล ชุดสุภาพ หรือชุดอื่นตามที่ประธานสภาฯ กำหนด  ทีนี้การตีความว่าชุดสุภาพ แต่ละคนตีความไม่เหมือนกัน เพราะมันคือการตีความ แล้วที่ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หลายคนใส่เข้าไปประชุมสภาฯ เช่น คุณจุลพันธ์ ส.ส. ผู้พิการ  เขาก็ไปขออนุญาตท่านประธานใส่ขาสั้น เพราะขายาวเป็นอุปสรรคต่อขาเทียมของเขา นั่งประชุมครั้งหนึ่ง 10  ชั่วโมง ลำบากมาก ท่านประธานก็อนุญาต หรือ ส.ส. ชาติพันธ์ุม้งของเรา เขามีความภูมิใจ ใส่ชุดชาติพันธุ์ไปประชุม ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ต่างประเทศเขาก็ทำกัน  บางคนบอกนี่เป็นการแต่งตัวไม่เคารพสถานที่ การเคารพสถานที่สำหรับพรรคอนาคตใหม่คือการที่คุณมาเข้าประชุม และอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตีรวน แต่ถ้าคุณลากเก้าอี้กันแบบเดิม ทะเลาะเบาะแว้งกันในสภา บีบคอ ส.ส. กันในสภา  เซ็นชื่อประชุมเสร็จแล้วไม่เข้า หายหมด ปล่อยเก้าอี้ว่าง อย่างนี้สิครับ ไม่เคารพสภาฯ อย่างนี้สิครับ ไม่เคารพสถานที่”   ชมบทสัมภาษณ์เต็มๆ : ก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่ “เขย่าการเมืองท้องถิ่น”  Suthichai live อนาคตใหม่กับแผนลุยเลือกตั้งท้องถิ่น! คุยกับคุณปิยบุตร แสงกนกกุล 由 Suthichai Yoon 发布于 2019年7月5日周五

ทนงศักดิ์ วันอยู่

  5 กรกฎาคม 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เขียนถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของพรรค นั่นคือการจากไปอย่างไม่คาดคิดของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4 ทนงศักดิ์ วันอยู่ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 กรกฎาคม … “ผมขอแสดงความเสียใจกับภรรยา ลูกวัยกำลังโตทั้ง 2 คน และครอบครัวของคุณทนงศักดิ์ที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปอย่างกะทันหัน จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ของคุณทนงศักดิ์น่าประทับใจมาก  คุณทนงศักดิ์เป็นชาวนาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่กำลังทำนาก็เปิดคลิปวิดีโอฟังไปเรื่อยๆ  จนได้ฟังคลิปสัมภาษณ์ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ช่วงกำลังเริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เมื่อได้ฟังคำสัมภาษณ์ คุณทนงศักดิ์ก็รู้สึกว่ามันตรงกับความเชื่อและอุดมการณ์ของเขา จึงตัดสินใจอาสาเข้ามาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่ทันที  คุณทนงศักดิ์ เป็นคนธรรมดา เป็นชาวนาตัวจริง ที่ประสบปัญหาเดียวกันกับพี่น้องชาวนาไทยทั่วประเทศ  คือทำนามาทั้งชีวิต แต่ยังคงมีหนี้สินเพิ่มขึ้นติดตัวเต็มไปหมด ขายข้าวได้ในราคาถูก ในขณะที่ต้นทุนทางการผลิตสูงลิบ ด้วยความมั่นใจว่าเข้าใจความลำบากและปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริง บวกกับความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย อยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  อยากพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้ทันสมัยพ้นจากความยากจน จึงยื่นใบสมัครเป็นผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของชาวนาไปแก้ไขปัญหาผ่านการทำงานในสภาฯ คุณทนงศักดิ์ส่งตัวเองเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์  เขาเป็นคนอัธยาศัยดี ใครได้พบก็ประทับใจ ทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้ม และกำลังใจในการทำงานที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ คุณทนงศักดิ์เดินหน้าทำงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ภาคกลาง ช่วยก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่ และรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างแข็งขัน ช่วงท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ผมและทีมยุทธศาสตร์พรรคเลือกให้ คุณทนงศักดิ์เป็นตัวแทนพี่น้องภาคกลาง เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ก่อนเข้าคูหา พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน อยากเห็นความเท่าเทียมทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวนาไทย หลังจากผลการเลือกตั้งออกมา แม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้ง คุณทนงศักดิ์ก็ยังเดินหน้าทำงานในพื้นที่กับพรรคต่ออย่างไม่ย่อท้อ และกำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม  อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกด้วย ผม และพรรคอนาคตใหม่จะเดินหน้าสานต่อความเชื่อ อุดมการณ์ ความฝัน ความหวัง ของคุณทนงศักดิ์ต่อไป ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณทนงศักดิ์อีกครั้งครับ”   ทนงศักดิ์ วันอยู่ : ปราศรัยใหญ่พรรคอนาคตใหม่ครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหา   Futurista Story : พี่ตู่ ทนงศักดิ์ วันอยู่

การเมืองแห่งความหวัง การเมืองแห่งอนาคตใหม่

ส่วนหนึ่งจากงานครบรอบ 1 ปีพรรคอนาคตใหม่ Walk With Me Talk With Me หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์8 มิถุนายน 2562โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล สวัสดีชาวอนาคตใหม่ทุกคนครับ มากันล้นหลามอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เราจัดงานครบรอบ 1 ปีของการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ ถามกันตรงๆ ตรงนี้ครับว่า มีใครในหอประชุมแห่งนี้ได้เข้าไปร่วมประชุมกับเรา ได้เข้าไปเป็นสักขีพยานการประชุมใหญ่ครั้งแรกของเรา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมปีที่แล้วครับ ยกมือสูงๆ ให้ดูหน่อยครับ – – มีหลายคนนะฮะ ในห้องประชุมนี้ มีใครไปอยู่ในยิมเนซียมวันที่เราเปิดการปราศรัยใหญ่ วันที่ 22 มีนาคม และในหอประชุมแห่งนี้มีใครบ้างครับที่มาร่วมงานพรรคอนาคตใหม่ครั้งแรกครับ – – นี่ละครับ สิ่งนี้ละครับที่เราต้องการ คือเราต้องการคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ชาวอนาคตใหม่ทุกท่านครับ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมปีที่แล้ว ที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พวกเราได้จัดประชุมใหญ่ขึ้น และผมก็เป็นคนปราศรัยหนึ่งคนในนั้น ถ้าท่านจำกันได้ การปราศรัยครั้งนั้น ผมได้ยกบางช่วงบางตอนของนวนิยาย ชื่อ เมืองที่มองไม่เห็น (แปลจาก Le Città Invisibili) เขียนโดย อิตาโล คัลวีโน (Italo Calvino) ท่อนนั้นขออนุญาตอ่านทบทวนให้ท่านได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ท่อนนั้นบอกเอาไว้ว่า “นรกของคนเป็น หากมีสักขุม ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้แล้ว เป็นนรกที่เราอาศัยอยู่ทุกวี่วัน เราสร้างมันขึ้นมาขณะอยู่ด้วยกัน มีหนทาง 2 หนทางที่จะไม่เป็นทุกข์เพราะมัน หนทางหนึ่งนั้นง่ายสำหรับคนทั่วไป คือยอมรับนรกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของนรก จนมองมันไม่เห็นอีกต่อไป หนทางที่สอง เสี่ยงอันตราย ต้องตั้งใจและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คือพยายามแยกให้ออกว่า ใครหรือสิ่งใดในใจกลางนรกที่ไม่ใช่นรก แล้วทำให้มันอยู่ยืนนาน และให้พื้นที่แก่มัน” ชาวอนาคตใหม่ทุกท่านครับ พวกเราชาวอนาคตใหม่ เราเลือกหนทางที่สอง หนทางที่สองคือหนทางที่เราตัดสินใจจะอยู่ในนรกแห่งนี้ต่อไป แต่เราจะไม่ยอมให้นรกกลืนกินพวกเรา และไม่ยอมถูกกลืนกินจนเป็นส่วนหนึ่งในนรก แต่เราจะเปลี่ยนแปลงมัน เราจะคัดแยกคัดสรรส่วนที่ไม่ใช่นรก แล้วผลักดันมันขึ้นมา ให้มันมาควบคุมนรกให้ได้ ทุกท่านครับ การที่เราตัดสินใจอยู่ในนรกแล้วหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงนรกนี้ให้ได้นั้น นี่คือการเมืองแห่งความหวัง นี่คือการเมืองแห่งอนาคต ด้วยความหวังทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่ในนรกแห่งนี้แล้วไม่ถูกมันกลืนกิน ด้วยความหวังทำให้เรามั่นใจว่าพวกเราชาวอนาคตใหม่มีศักยภาพที่จะกำหนดอนาคตใหม่ของเราด้วยตัวพวกเราเอง ทบทวนความทรงจำกันสักนิดหนึ่งครับ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น เติบโตขึ้นมา พร้อมๆ กับความคิดเห็น ความเชื่อของคนจำนวนมากว่า “เป็นไปไม่ได้” เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาภายใต้ระบอบเผด็จการ คสช. ที่ยังครองเมืองอยู่ เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะสร้างพรรคการเมืองในฝันที่เจ้าของทุกคนคือสมาชิกร่วมกัน ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มทุน หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะสร้างพรรคการเมือง ที่ตั้งหน้าตั้งตารณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. โดยเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมด โดยเป็นคนที่ไม่ได้มาจากตระกูลการเมือง โดยเป็นคนที่ไม่เคยมีใครเป็นอดีต ส.ส. มาก่อน เป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่คุณจะหาเสียงรณรงค์โดยใช้งบประมาณอย่างจำกัด โดยให้ผู้สมัครเดินหน้าเข้าหาประชาชน เคาะประตูบ้าน เข้าไปให้ถึงใจกลางหัวใจของประชาชนให้ได้ เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะรณรงค์หาเสียงโดยไม่มีหัวคะแนนในมือ เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะมี ส.ส. ได้โดยไม่ดึงอดีต ส.ส. เข้ามาในพรรคเลย เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะทำพรรคการเมือง ออกแบบนโยบายมาโดยคิดถึงเรื่องโครงสร้างภาพใหญ่เป็นหลักมากกว่าการตลาดการเมือง แต่ท้ายที่สุดแล้ว หนึ่งปีผ่านไป พรรคอนาคตใหม่ เราได้พิสูจน์แล้วว่า “เป็นไปได้” เป็นไปได้ตรงไหนครับ ณ ปัจจุบันนี้ เรามีสมาชิกพรรคครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 54,112 คน แล้วดูท่าวันนี้จะเพิ่มอีก เพราะเมื่อกี้แอบไปสังเกตการณ์ดู มีคนต่อแถวสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอีกแล้ว หนึ่งปีที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ตั้งสาขา 6 สาขา และมีตัวแทนประจำพรรค ตัวแทนประจำจังหวัด 71 แห่ง พูดง่ายๆ ก็คือใน 77 จังหวัด มีศูนย์ประสานงานของพรรคอนาคตใหม่ มีตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ที่บริหารพื้นที่ในแต่ละจังหวัดครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เราจัดกิจกรรมระดมทุนหลายครั้ง เราผลิตสินค้าออกมาขายเป็นของที่ระลึก ขายเพื่อระดมทุนเข้าพรรค 50 รายการแล้วตอนนี้ เราสร้างพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมา 1 ปี อยู่กับความเป็นไปไม่ได้ แต่เราพิสูจน์แล้วว่า เป็นไปได้ 1 ปีผ่านไป ลงเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนา ปรากฏว่าได้มา 6,330,000 คะแนน คิดคำนวณเป็น ส.ส. สัดส่วนที่พึงมีอยู่ที่ 89 คน แต่บังเอิญสูตรคำนวณอันแสนประหลาดพิสดารขโมยของเราไปจนเหลือ 81 คน และท้ายที่สุดครับ

1 2 3 12