fbpx

ไชยวัฒน์ วรรณโคตร

กยศ.โลกคู่ขนานของสวัสดิการการศึกษา เมื่อคนจนต้องประจานตนเพื่อรับสิทธิ-เป็นหนี้

นับจากปี 2540 มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ถูกควบคุมด้วยตรรกะของกลไกตลาด หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยสองเงื่อนไขคือ “ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด” และ “สามาร