fbpx

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2512 เป็นคนเชียงใหม่แต่กำเนิด หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เธอเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทั่งเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 เธอจึงย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมที่ จ.เชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนจะมาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน เธอมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับชุมชนจำนวนมาก อาทิ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการลงพื้นที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือมากว่า 15 ปี

กระนั้นก็ตาม เยาวลักษณ์รู้สึกว่าการทำงานวิชาการเพียงด้านเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเห็นสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าได้มากพอ จนเมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ เธอจึงไม่ลังเลใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไปพร้อมกันพรรค

การศึกษา

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2535)
 2. ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

ประวัติการทำงาน

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง จำกัด(มหาชน)
  กรุงเทพฯ (2535-2540)
 2. อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (2545-2547)
 3. อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  (2547 - ปัจจุบัน)
 4. วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการ

 1. งานวิจัย “ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” (ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2556)
 2. งานวิจัย “แนวทางการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่” (ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2554)
 3. งานวิจัย “การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ” (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2552)
 4. งานวิจัย “ค่านิยมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติ” (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2552)

งานอดิเรกและความชอบส่วนตัว

ในช่วงเวลาว่าง เยาวลักษณ์ชื่นชอบการดื่มชาและการจัดดอกไม้ เธอยังสนใจงานออกแบบ ศิลปะ และดนตรี เยาวลักษณ์เชื่อว่าสังคมที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้ ควรเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความอ่อนโยนต่อกัน เมื่อมีเวลาว่างเธอมักอ่านงานเขียนแนวปรัชญาและจิตวิทยาเพื่อนำมาวิเคราะห์ผู้คนรวมทั้งนำมาฝึกปฏิบัติกับตนเอง

ทำไมจึงเป็น "อนาคตใหม่"

เยาวลักษณ์มองว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตของทุกคน จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เธอมุ่งขับเคลื่อนให้คนในสังคมหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล เยาวลักษณ์เห็นว่าผู้คนควรลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม และออกแบบอนาคตที่ดีกว่าเพื่อตัวเองและลูกหลาน ที่สำคัญเธอเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และเท่าเทียม