fbpx

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

รองหัวหน้าพรรค

พงศกร รอดชมภู มีบิดามารดาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ แต่ไปสอบติดเตรียมทหาร ถึงอย่างนั้นก็ยังพบว่ามีเพื่อนทหารอีกจำนวนมากที่มีความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองใกล้เคียงกัน ดร.โหน่งเข้าไปเรียนปีแรกก็เจอเหตุการณ์ที่ต่อมากลายเป็นประวัติศาสตร์อันยากจะลืมเลือน นั่นคือ 14 ตุลา และ 6 ตุลา

ตั้งแต่เรียนจบมาเขาไปอยู่หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจรัฐประหาร ได้รับรู้ข่าววงในตลอดเวลา รวมทั้งตลอดหลายปีที่ทำงานก็จะอยู่กับการต่อสู้คอมมิวนิสต์ ฯลฯ หลังจากนั้นได้เรียนอีกหลายด้านและอีกหลายที่ ได้เห็นภาพใหญ่ของประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อว่า ถ้าจะเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้จริง ก็ต้องให้คนเล็กคนน้อยแข็งแรง ไม่ใช่ระบบที่รวมศูนย์

เขาเคยเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องการกระจายอำนาจ เคยทำงานเป็นรองเลขา สมช. ได้พบเห็นภาพรวมว่าเราไม่มั่นคงอะไรเลย เพราะมันไม่มีการบูรณาการกันของข้อมูลอะไรทั้งสิ้น โดยส่วนตัวแล้ว ดร.โหน่งคิดว่าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และนโยบายสาธารณะที่เขามีอยู่ จะสามารถช่วยงานพรรคได้เป็นอย่างดี

ประวัติ

ดร.โหน่ง เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2498 (1955) อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาตรี วทบ.(ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2521)
 2. ปริญญาตรี น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. Dip. Integrated Rural Regional Development Planning, Settlement Study Study Centre, Israel. (2528)
 4. พบ.ม. เศรษฐศาสตร์ (การคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2526)
 5. ศศ.ม. การทหาร (รัฐศาสตร์) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2534)
 6. ร.ด. รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
 7. Cert. Initiatives in Conflict Management: Planning for Civil-Military Cooperation Executive Program, Harvard University, USA.
 8. Cert. Logistic and Business Management, U. of North Carolina, USA
 9. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 79 ของ ก.พ. (2557)

ประวัติการทำงาน

 1. ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 2. ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ ร. 1 พัน. 3 รอ.
 3. นายทหารปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1
 4. นายทหารกิจการพลเรือน กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 1
 5. ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 1 กรมพัฒนาที่ 1
 6. ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก
 7. นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 8. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 9. ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 10. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
 11. รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 12. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 13. เคยเป็นวิทยากรการเมือง กอ.รมน.ภาค 1
 14. เคยเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้ฝึกทหารใหม่และติดตามการฝึกทหารใหม่ติดต่อกันทั้งหมด 5 รุ่น
 15. เคยนำเสนอการใช้เครื่องคิดเลขแบบประมวลผลได้เพื่อใช้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดแทนการใช้คำนวณด้วยมือ
 16. เคยนำเสนอแนวทางการฝึกยิงปืนทหารกองประจำการใหม่ โดยใช้สมการ regression ทำนาย
 17. เคยมีส่วนริเริ่ม และปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อวางระบบการป้องกันประเทศชายแดนด้านตะวันออก และฝึกประชาชนในรูปแบบต่างๆ
 18. เคยเป็นผู้เสนอแผนและรับอนุมัติแนวทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ของ ทบ.หลังเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535
 19. เคยเป็นที่ปรึกษา ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 20. เคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก เสนอต่อคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย

ความคิดเห็นทางการเมือง ความสนใจ และประวัติการทำงานทางการเมือง

อุดมการณ์ทางการเมืองแบบกลางซ้าย (Center-left) หรือสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democrat) สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีประสบการณ์ทำงานการเมืองมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นในเรื่องการเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเมืองเปรียบเทียบ มีความเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยจะนำความเจริญมาให้คนไทย แต่เพราะความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและเศรษฐกิจมีมาก การกระจายรายได้ กระจายอำนาจ กระจายโอกาส สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ได้รับการคุ้มครองที่จะมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขอนามัยและการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล และสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นเงื่อนไขสำคัญ จึงจะทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันได้ ประชาชนซึ่งหมายถึงคนในรุ่นต่อๆ ไปจะมีชีวิตที่ดีได้เช่นในยุโรป เป้าหมายเช่นนี้ต้องอาศัยการทำงานการเมืองที่มุ่งให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาของตนเอง และใช้กติกาหรือกฎหมายนั้นอย่างเป็นธรรม

ในการทำงานทางการเมืองนอกจากทำหน้าที่เป็นวิทยากรการเมืองในสมัยสงครามเย็นแล้ว ยังได้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นงานการเมืองต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในเหตุการณ์พฤษภา 35 ได้เคยทักท้วงการนำกำลังทหารออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนต่อแม่ทัพภาคที่ 1 ในสมัยนั้นเนื่องจากคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลาย ได้เคยนำเสนอหนังสือทักท้วงการตัดสินใจยุบ ศอ.บต. ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ต่อ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น โดยคาดหมายว่าอาจเกิดการก่อเหตุร้ายขึ้นต่อมาภายหลังได้

ในการทำงานการเมืองในระบบรัฐสภา ได้เป็นคณะอนุกรรมการศึกษารัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการพิจาณาเสนอการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษแม่สอดและปัตตานี และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ของสภาผู้แทนราษฎร

เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 โดยเปิดเผย
 2. เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง การปกครอง และด้านความมั่นคงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นมติชนรายสัปดาห์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ตามที่ได้รับเชิญ รวมถึงเป็นผู้บรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนราชการและเหล่าทัพ ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กในเรื่องส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
 3. เป็นผู้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเกษียณก่อนกำหนด
 4. การให้มีนายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ เฉพาะที่สตรีมีบทบาทสำคัญ และได้รับความเห็นชอบ

ความสำเร็จ รางวัล เกียรติคุณ

 1. ประธานรุ่น นบส.รุ่น 79 ของ ก.พ. และได้รับรางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ตามหลักสูตรนานาชาติ สาขา Integrated Rural Regional Development Planning ของอิสราเอล
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นนายพันเหล่าทหารราบรุ่นที่ 43 เป็นลำดับที่ 2 โดยเป็น 3 นายทหารนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดตั้งแต่มีการเปิดหลักสูตรมา โดยได้ 927.21/1,000 คะแนน
 4. ผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรจู่โจมหลักสูตรของศูนย์สงครามพิเศษมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 พ.ศ. 2520
 5. ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 2529
 6. นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พ.ศ.2556
 7. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ผลงานทางด้านวิชาการ

 1. อดีตอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ปทุมธานี มหาวิทยาลัย อิสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ รวมถึงได้รับเชิญเป็นกรรมการภายนอกวิทยานิพนธ์หลายสถาบัน
 2. พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว พ.อ.พงศกร รอดชมภู และวัลลภ ลำพาย ฐานข้อมูลและสารบบกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 2537

ชีวิตส่วนตัว

เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุธศาสนา ศึกษาพระไตรปิฎกและปกติสร้างกุศลไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นคนเรียบง่าย รังเกียจพิธีการที่ยุ่งยาก เป็นผู้มีความเกียจคร้านในการทำเรื่องที่ไม่มีสาระหรือเต็มไปด้วยกระพี้ และสนุกกับการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ คอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆ ที่ใช้คือ Z80 ของซินแคลร์ที่ปัจจุบันพบอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ เพราะชอบที่จะนำมาวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและสถิติ ชอบที่จะวิเคราะห์ ประเมินและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และทำนายแนวโน้มที่น่าจะเป็นไป โดยมีความผิดพลาดน้อย การทำนายที่ผิดพลาดคือการคิดว่า นางฮิลลารี คลินตัน จะได้เป็นประธานาธิบดี นอกนั้นทำนายค่อนข้างถูกแม้ว่าจะต้องใช้เวลาถึงเกือบ 20 ปีในการพิสูจน์ เช่นสถานการณ์หลัง กรณี 911 และมาจบลงที่ย่านทะเลจีนใต้ ในที่สุด ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน รวมถึงการที่จะเกิดรัฐประหารที่ผ่านทั้ง 2 ครั้งด้วย และมั่นใจว่าอนาคตการเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิม

งานอดิเรก ความชอบส่วนตัว

เป็นผู้เข้าถึงง่าย ชอบชิมอาหารรสดีและราคาสมเหตุสมผล ปกติชอบอ่านหนังสือตำรา ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

ความบันเทิงมาจากการดูภาพยนตร์ไซ-ไฟ การ์ตูน ท่องยูทูบ ฟังดนตรีคลาสสิค ละครโอเปราที่ไม่เศร้า และไม่ดู ไม่อ่าน ไม่ชม เรื่องหักมุมและเป็นโศกนาฏกรรม เช่น โรเมโอกับจูเลียต ของเช็คสเปียร์, Westside Story, South Pacific หรือ นิยายแผลเก่าไม่ว่าจะแสดงดีแค่ไหนก็ตาม จะพลาดแค่ครั้งแรกเท่านั้น

ชอบค้นคว้า ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรม วิวัฒนาการของมนุษย์และสัตว์ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นผู้ติดตามอ่านงานของ อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ เป็นรุ่นแรกๆ ที่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่า คลื่นลูกที่สาม โลกาภิวัฒน์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากนัก

มีความถนัดในเรื่องรัฐศาสตร์สาขาความขัดแย้ง พัฒนาการทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สหภาพยุโรปศึกษา การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารองค์กร