fbpx

ชำนาญ จันทร์เรือง

ชำนาญ จันทร์เรือง

รองหัวหน้าพรรค

อาจารย์ชำนาญเป็นอาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฎหมาย ในเวลาเดียวกันก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่มุ่งมั่นในหลักการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นอดีตประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ชำนาญเป็นที่รู้จักอีกอย่างก็คืองานบทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง กฎหมาย และประเด็นสิทธิ์ ซึ่งเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องยาวนาน เขายังเคยเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - เครือข่ายวิชาการและเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเสมอหน้า

ปัจจุบันชำนาญยังเป็นคณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) รวมทั้งยังเป็นพยานในหลายคดีที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารปี 2557 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยแห่งมหาวิทยาลัยกูแตนเบิร์ก สวีเดน (University of Gothenburg) และอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาถูกพูดถึงในวงกว้าง นั่นก็คือการเป็นผู้ยกร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งกลายเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองที่แพร่หลายไปกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ยืนยันหลักการกระจายอำนาจ ลดสิ่งที่เรียกว่าราชการรวมศูนย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม

ประวัติ

ชำนาญเกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2500 (1957) ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

 1. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. Cert. in the Administration of Justice in Singapore – an Ethic for Effective Judicial Reform สิงคโปร์
 6. Cert. in Living Environmental Protection Technique ญึ่ปุ่น
 7. Cert. in Japanese Extensive Course, Osaka ญี่ปุ่น
 8. Cert. in Asian Seminar,Hiroshima University ญึ่ปุ่น
 9. Cert. in South East Asia Advanced Programme on Human Rights / SEAHR (2547)

ประสบการณ์

 1. ผู้บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาปริญญาโท – เอก ของ Graduate School for International Development and Cooporation (IDEC) ที่ HiroshimaUniversity ประเทศญี่ปุ่น
 2. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลแมคคอร์มิกของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
 4. นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ (2541-2548, 2548-2550 และ 2552-2554)
 5. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ (อ.ก.พ.) (2556-2560)

ประวัติการทำงาน

 1. ปลัดอำเภอ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพะเยา
 2. รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 3. หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 4. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 5. ผู้อำนวยการกลุ่มค้นคว้าและเปรียบเทียบคำพิพากษา สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 6. รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 7. อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. ประธานกรรมการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ปัจจุบัน

 1. รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
 2. สมาชิกตลอดชีพสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (Life Member of The Siam Society Under Royal Patronage)
 3. Member of the Board of School for Life Foundation
 4. Member of the National Geographic Society
 5. ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น (President of The Peaceful Homeland Network)
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเมือง / ชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมเชิงนิเวศ (Eco-town)
 7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. หัวหน้าโครงการกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม (ภาคเหนือ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. ประธานชมรมคนรักไวน์เชียงใหม่ (Chiang Mai Wine Lovers Club)
 10. นักเขียนประจำในกรุงเทพธุรกิจ ประชาไท ไทยนิวส์ ฯลฯ และมีผลงานด้านบทความสม่ำเสมอในเว็บไซต์กฎหมายมหาชนไทย (www.pub-law.net)
 11. เจ้าของผลงานคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ “ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ XYZ” ที่จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 12. เจ้าของผลงาน “สิทธิมนุษยชนที่คนรุ่นใหม่ควรรู้” ที่จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ริช พับลิชชิง
 13. ผู้ยกร่าง “พรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร”
 14. Participant on UN General Assembly Special Session on Drugs (Ungass)

เกียรติประวัติ

 1. ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2537
 2. ได้รับโล่ “คนดีมหาดไทย”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2537
 3. ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2550
 4. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2554

ประสบการณ์โรตารี่

 1. GSE Team Member to New York/Ontario – USA/Canada ปี 2535
 2. สมาชิกสโมสรโรตารีพะเยา ปี 2535
 3. สมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ปี 2537
 4. GSE Team Leader to Kerala/Tamil Nadu – India ปี 2539
 5. GSE Committee ตั้งแต่ปี 2544 - 2552
 6. นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ปี 2548
 7. District Trainer ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน Assistant Governor ตั้งแต่ ปี 2549 -2552
 8. District Conference Chair ปี 2551
 9. GSE Team Leader to Illinois – USA ปี 2551
 10. ได้รับประกาศเกียรติคุณ Four Avenue of Service Citation จากประธานโรตารีสากล ปี 2551
 11. Benefactor, MPHF และ Member of Bequest Society
 12. ประธานมูลนิธิจักษุบริการโรตารีเชียงใหม่เหนือ (President of The Rotary Club of Chiang Mai North Eye Service Foundation) ปี 2553 – ปัจจุบัน
 13. Host Organizing Committee, Bangkok RI Convention ปี 2555 (Chair of Information Center
 14. Editor in Chief of The Rotary Thailand Magazine ปี 2553 - 2557
 15. District Governor ปี 2554 - 2555
 16. ประธานมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3360 โรตารีสากล ประเทศไทย ปี 2554 - 2557 (Chair ,Youth Exchange Foundation District 3360 RotaryInternational Thailand
 17.  Nominating Committee for Director ปี 2556 - 2557
 18. District Training Committee Chair ปี 2556 - 2557
 19. District Grant Sub-Committee Chair (DGSC) ปี 2556 - 2557
 20. Vice Chair , Kota Kinabalu Rotary Institute Organizing Committee ปี 2557
 21. Vice Chair , Bangkok Rotary Institute Organizing Committee ปี 2559
 22. Assistant Rotary Public Image Coordinator Zone 6B
 23. Council on Legislation Representative ปี 2562