fbpx

เครือข่ายแรงงาน

wdt_ID ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทอุตสาหกรรม
1 นายธนวัฒน์ ปูพบุญ กรรมการสาขา กระดาษ
2 นายสุรินทร์ คำสุข กรรมการสาขา กระดาษ
3 นายอธิวัฒน์ กุลมิตร กรรมการสาขา ข้อมูล/วิจัย
4 นายพระเนตร จีหุมา กรรมการสาขา เคมี
5 นายประมวล นาราอัสนีกร กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์
6 นายศิริชัย ซื้อสวัสดิ์ กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์
7 นายจรัส ศรีชนะ กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์
8 นายสมัย สุมา กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์
9 นายเสรี เงางาม กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์
10 นายปราโมทย์ สุวรรณเพชร กรรมการสาขา ชิ้นส่วนยานยนต์