fbpx

นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

พรรคอนาคตใหม่มีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองกลุ่มประชากรสำคัญซึ่งอาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ เช่น เพศหญิง เพศหลากหลาย ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม ความหลากหลาย และการเสริมสร้างบทบาท เพื่อสร้างโครงข่ายทางสังคมที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการศึกษาเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเพศ สถานะ และชนชั้นทางสังคม

พรรคอนาคตใหม่มุ่งมั่นเป็นจุดเปลี่ยนของการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ผ่านการทำงานการรณรงค์เชิงนโยบาย การผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมาย หรือการผลักดันทางสังคมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาของผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านวิถีชีวิตและทรัพยากร