fbpx

นโยบายด้านการต่างประเทศ

นโยบายด้านการต่างประเทศ

นโยบายด้านการต่างประเทศ

พรรคอนาคตใหม่มีพันธกิจในการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีระหว่างประเทศผ่านการวางรากฐานประชาธิปไตยภายในประเทศให้มั่นคง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศ สร้างสมดุลความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลก และขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบทบาทของไทยให้เป็นผู้พิทักษ์หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยพิจารณาทั้งจากเพศสภาพและเพศวิถี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุจากเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ อันเป็นคุณค่าหลักที่ประชาคมระหว่างประเทศยึดถือ

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว พรรคอนาคตใหม่จึงมีแนวนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในประชาคมอาเซียนให้เข้มข้นขึ้นทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนผลักดันการใช้กรอบอาเซียนเป็นช่องทางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้อาเซียนเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยและทุกประเทศสมาชิกดำรงบทบาทของตนได้ตามมาตรฐานสากล

พรรคอนาคตใหม่ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นบรรทัดฐานในทางการทูตตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองด้วย

พรรคอนาคตใหม่ผลักดันนโยบายการเจรจาการค้าการลงทุนที่เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ส่งเสริมการเจรจาทวิภาคีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อนโยบายการค้าที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น พรรคอนาคตใหม่ส่งเสริมการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ โดยคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับทางการค้าและการสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจทุกฝ่าย และผลักดันการร่วมลงนามและให้การรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันจะนำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของไทยให้สอดคล้องกับสากล

พรรคอนาคตใหม่ใช้พลังทางวัฒนธรรมสร้างอำนาจอ่อน (soft power) ของไทยในระดับระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาททางการเมือง พรรคอนาคตใหม่จะยุติการนำปัญหาการเมืองภายในประเทศมากำหนดทิศทางนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างกระแสปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมเพื่อสร้างความเกลียดชังชาติอื่น และการใช้การทูตเพื่อทำลายล้างศัตรูทางการเมือง