fbpx

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พรรคอนาคตใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และประสิทธิภาพ โดยพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันมาตรการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางภาษี มาตรการจูงใจและให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือ ตลอดจนการณรงค์ประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่เห็นว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรโดยที่ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยั่งยืน พรรคอนาคตใหม่ต้องการผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พรรคเชื่อว่าวิธีที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างยั่งยืนคือการให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

พรรคอนาคตใหม่ต้องการปฏิรูปการใช้ที่ดิน ปัจจุบันการจัดการที่ดินถูกบริหารจัดการภายใต้กฎหมายหลายฉบับและหลายหน่วยงาน ทำให้การจัดการที่ดินทั้งเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การผลิต และการอนุรักษ์เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ พรรคอนาคตใหม่จึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินของรัฐทั้งระบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์และความเป็นธรรม

พรรคอนาคตใหม่มุ่งผลักดันให้สัตว์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม