fbpx

นโยบายด้านรัฐเปิดเผย

นโยบายด้านรัฐเปิดเผย

นโยบายด้านรัฐเปิดเผย

พรรคอนาคตใหม่มุ่งปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ ตั้งแต่การนำเสนอนโยบาย การแสดงความเห็นต่อนโยบาย และกระบวนการการตัดสินใจดำเนินนโยบาย

พรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดได้

พรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมติที่ประชุมของหน่วยงานและกรรมการของหน่วยงานภาครัฐ

พรรคอนาคตใหม่จะจัดทำข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างสะดวกในทุกช่องทาง พร้อมกับให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

พรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมการเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) เพื่อยกระดับการทำงานด้านข้อมูลภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยสากลร่วมกับประชาคมนานาชาติ

พรรคอนาคตใหม่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการร่วมตัดสินใจบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย และจะพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ให้เป็นมาตรฐานและมีนวัตกรรม สอดคล้องกับการขยายตัวของเครือข่ายโทรคมนาคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าถึงของประชากรทุกกลุ่มในประเทศ และรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความโปร่งใส ประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ และการบริการประชาชนที่ทั่วถึงและเท่าเทียม

พรรคอนาคตใหม่จะดำเนินนโยบายรัฐเปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญและการจัดสรรงบประมาณ