fbpx

นโยบายด้านการเกษตร

นโยบายด้านการเกษตร

นโยบายด้านการเกษตร

พรรคอนาคตใหม่มีแนวทางการดำเนินนโยบายเกษตรแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการเกษตรระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก ส่งเสริมการผลิตด้วยการใช้ฐานข้อมูลคุณภาพในการตัดสินใจ สนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ เช่น Innovation Agro-Valley เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเกษตรท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้านการเกษตร ส่งเสริมการติดตั้งระบบไอทีและเปิดเผยฐานข้อมูลการผลิตภายในกลุ่ม เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร และส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรหรือเกษตรกรรายใหม่

พรรคอนาคตใหม่สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานสู่เกษตรกร โดยสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรกรรายย่อยให้เกิดสัญญาที่เป็นธรรม สนับสนุนการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม ร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยด้วยใจที่เป็นมิตร

พรรคอนาคตใหม่มุ่งผลักดันแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรรายย่อย ยกเลิกกฎหมายผูกขาด สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อจัดการผลิต แปรรูป และจำหน่าย สินค้าเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้