fbpx

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนซึ่งเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ พรรคอนาคตใหม่จึงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนเข้าใจเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการศึกษาร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้โดยทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผลักดันทั้งในแง่กฎหมาย บุคลากร และงบประมาณให้รัฐสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพแก่ประชาชนโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

พรรคอนาคตใหม่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สอดรับกับบริบทในแต่ละท้องถิ่นได้ในทุกมิติ โดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและมีศักยภาพในการดูแลจัดการศึกษาตลอดชีวิตในท้องถิ่นของตนได้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั่วถึงทุกพื้นที่ สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งเคารพวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งการสร้างเสริมความรู้ ทักษะชีวิต ประสบการณ์ และวิจารณญาณแก่ประชาชนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่มุ่งผลักดันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการศึกษาให้เห็นความสำคัญของตนเองเพื่อร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจในการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยการเพิ่มอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมในการจัดการศึกษาทุกระดับ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลสาธารณะขนาดใหญ่ (Open-Big Data) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมใช้ และมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการทุกขั้นตอน

อนึ่ง พรรคให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านการศึกษาตามวิถีประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีเครือข่าย องค์กร สภาหรือสหภาพที่ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของสมาชิก เพื่อให้การศึกษาของชาติเป็นการศึกษาสาธารณะสำหรับประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชน สมาชิกของท้องถิ่น พลเมือง และพลเมืองโลก