fbpx

ก้าวไปด้วยกัน…สู่จุดหมายประชาธิปไตย อุดหนุนภาษีพรรคอนาคตใหม่

 

สำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง อุดหนุนเงินภาษี ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) เลือกได้เพียง 1 พรรค (พรรคอนาคตใหม่ รหัส 177) พร้อมระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน วงเงินไม่เกิน 500 บาท (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะเป็นการหักจากภาษีที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้ว)

กรมสรรพากรจะโอนเงินให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แล้วโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษี เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

พรรคอนาคตใหม่ขอขอบพระคุณทุกท่าน