fbpx

สรุปงานสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562 ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

ผมลาออกจากราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกในชีวิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ตลอด 7 เดือนของการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมตั้งใจอุทิศตนให้กับการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยจิตสำนึกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติ เพราะเป็นตำแหน่งเดียวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน ในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆล้วนแล้วแต่มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้น เมื่อเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีพันธกิจสำคัญในการนำความต้องการของประชาชนมาแปลให้บังเกิดผลในสถาบันการเมืองต่างๆ

ผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ตั้งใจผลักดันประเด็นใหม่ๆ วาระใหม่ๆ การทำงานในรูปแบบใหม่ๆให้แก่สภาผู้แทนราษฎร ด้วยความหวังว่า ประชาชนจะกลับมาเชื่อมั่นการเมืองในระบบรัฐสภาอีกครั้ง และสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ก้าวหน้าสร้างสรรค์ได้

ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติเลือกผมเป็น “ดาวเด่น” ประจำสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 

ตำแหน่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนและให้กำลังใจจาก “ประชาชน”  

ไม่มี “ราษฎร” ย่อมไม่มี “ผู้แทนราษฎร” 

“ผู้แทนราษฎร” ต้องเป็น “ผู้แทน” ของ “ราษฎร” มิใช่ “ผู้ใต้บังคับบัญชา” ของ “คณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจ” 

ปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  
ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
กรรมาธิการ ประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สรุปงานสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562 ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่
ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562

อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

24,508 วินาที หรือ 

408 นาที 28 วินาที หรือ 

6 ชั่วโมง 48 นาที 28 วินาที 

1. วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

อภิปรายประเด็นไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

https://youtu.be/lmKd42MvB_4?t=7525

2. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 

อภิปรายเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ

https://www.youtube.com/watch?v=7Bvqlk-Dk6M&feature=youtu.be&t=1408

3. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

อภิปรายใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นงบการเงินที่ไม่ได้มาตรฐานใน 3 เรื่องตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และประเด็นปัญหาการออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมในการประชุมศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 207 ล้านบาทต่อปี  

https://youtu.be/iEJd2tFTD0w

4. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 วาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) 

อภิปรายการรายงานผลแผนการปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปที่ไม่เห็นหัวประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=TjKnltw0IGw

5. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วาระรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของศาลรัฐธรรมนูญ

อภิปรายในประเด็นอำนาจสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นจำนวนคำร้องในศาลรัฐธรรมนูญลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม2557 และประเด็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

https://www.youtube.com/watch?v=QqDxR2NXX9k

6. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ญัตติ พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. 

อภิปรายข้อ 110 เรื่อง การต้องมีบันทึกรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ เป็นการปิดกั้นโอกาสของสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

https://youtu.be/gS9PSzvlL8s?t=15300

อภิปรายข้อ 145 และ 156 เรื่อง กระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ที่ในทางปฏิบัติรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎร

https://youtu.be/AlxkbvtUCEY?t=10030

7. วันที่ 18 กันยายน 2562 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี กรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 161 และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162      

อภิปรายกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

https://www.youtube.com/watch?v=QADc_P9HLZw

ใช้สิทธิพาดพิง และถามรองนายกรัฐมนตรีว่า ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน แล้วพระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสรับและพระราชทานให้กำลังใจแล้ว ถือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่

https://youtu.be/7N1417EjuPA?t=28922

8. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ญัตติ คณะรัฐมนตรีเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562             

อภิปรายในประเด็นการตราพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด และไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

https://www.youtube.com/watch?v=s4BSezj5WEs&t=2s

9. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ญัตติพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ….  

อภิปรายประเด็นมาตรฐานจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นเรื่องภายในของสภา ไม่ควรให้ศาลมากำหนดให้           

https://youtu.be/-EzT6ZzA_Ec?t=16272

10. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วาระรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของสถาบันพระปกเกล้า 

https://youtu.be/ae8B2dlhR1Y?t=17831

11. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ญัตติด่วน เรื่องคณะรัฐมนตรีเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 

อภิปรายเหตุผลที่ไม่อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด

https://youtu.be/x9r-VHkOv9A?t=16166

12. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44

อภิปรายแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ “คำสั่ง คสช. – ม.44” เป็น “กฎหมายหุ้มปืน” สร้าง “ปรากฏการณ์ใหม่รัฐประหาร – มรดกบาปในระบบ” ปลุก ส.ส. ลงมติแทนประชาชน ร่วมสนับสนุนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบฯ

https://www.youtube.com/watch?v=TPDW3JTbN8s

13. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44                   

อภิปรายสรุปญัตติ ชี้ความจำเป็นตั้ง “กมธ.ศึกษาการใช้อำนาจ คสช. – ม.44” เราคือผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคณะรัฐประหาร ! “ปิยบุตร” อภิปรายสรุป – ปลุก ส.ส. ร่วมยุติอวัฒนธรรม “พ้นผิดลอยนวล”

https://www.youtube.com/watch?v=43WaEZLW7uI

หารือประธานกรณีประธานวิปรัฐบาลใช้สิทธิขอนับคะแนนใหม่

https://youtu.be/byPkqy7bnvw?t=16467

หารือประธานกรณีการใช้ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 85 เรื่อง การนับคะแนนใหม่

https://youtu.be/byPkqy7bnvw?t=16470

หารือประธานกรณีการนับคะแนนใหม่    

https://youtu.be/wrQgRjnDqhE?t=5882

14. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44

หารือประธานกรณีการนับคะแนนใหม่    

https://youtu.be/pb0sWnlSEEQ?t=17624

15. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560

อภิปรายปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ความจำเป็นของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเร็ว 

https://www.youtube.com/watch?v=0hk3mNj7f_0

16. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560

อภิปรายสรุปญัตติ รัฐธรรมนูญ 2560  คือ “ระเบิดเวลา” สภาผู้แทนราษฎรต้องเริ่มต้นเข้าไปถอดสลักระเบิดเวลานี้ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน 

https://youtu.be/hu9Ptk_eHuM

อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา

1. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วาระการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ใช้สิทธิพาดพิงจากการอภิปรายของ เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในช่วงหารือก่อนลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

https://youtu.be/J07j5XVB5Oc?t=14077

อภิปรายเหตุผลที่ไม่ควรลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

https://www.youtube.com/watch?v=HMQZnZLMUcE

2. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วาระคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

หารือประธานกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เท่ากับว่าคณะรัฐมนตรียังไม่เข้ารับหน้าที่ ดังนั้นจะส่งผลให้การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทำได้หรือไม่

https://www.youtube.com/watch?v=RQ-6hA_BQE4&feature=youtu.be&t=6214

อภิปรายลักษณะนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ 3 ล ได้แก่ “เลื่อนลอย” “โลเล” “หลอกลวง”

https://www.youtube.com/watch?v=6XitlUp4bRo

งานในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน

เวทีคณะกรรมาธิการพบประชาชน

“คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน พบประชาชน ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการหลายกรณี เช่น การใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเก็บดีเอ็นเอของประชาชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ทหาร การลงทะเบียนซิมการ์ด การเวนคืนพื้นที่ทำกินประชาชนเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพญา จังหวัดยะลา เป็นต้น 

การต้อนรับคณะบุคคลจากต่างประเทศ

1. รับรองคณะผู้แทนทางการทูตจากประเทศในยุโรป ผู้แทนจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

2. รับรองการมาเยือนประเทศไทยของ ฯพณฯ เดวิด สติลเวลล์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเปลี่ยนผ่านกลับไปสู่ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยในด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

3. รับรองคณะผู้แทนทางการทูตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย และเอกอัครราชทูต ผู้แทนทางการทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อีกหลายท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน 

พิจารณาเรื่องร้องเรียนและเรื่องด่วน

1. กรณีตำรวจสันติบาลขอข้อมูลนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัย

เชิญตัวแทนนิสิต นักศึกษา จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มาชี้แจง 

2. กรณีปัญหาคนไทยพลัดถิ่นไม่มีสัญชาติไทย

เชิญผู้แทนจากกรมการปกครอง และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เข้าชี้แจง 

2. กรณีการเสียชีวิตของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ 

เชิญภรรยาและญาติของนายอับดุลเลาะ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าชี้แจง

3. กรณีเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีถูกร้องเรียนถึงปัญหาขาดแคลนการอำนวยการทางสาธารณูปโภค และไม่สามารถประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามทั้งที่เดิมเคยทำได้ 

เชิญผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้บังคับการเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี เข้าชี้แจง 

4. กรณีนักกิจกรรมทางการเมืองถูกคุกคามและทำร้ายร่างกาย

เชิญเอกชัย หงส์กังวาน, อนุรักษ์ เจตนวนิช ผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง 

5. กรณีลงทะเบียนซิมการ์ด (SIM CARD) โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เช่น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ และคณะ, ผู้แทนจากสภาความมั่งคงแห่งชาติ, พลตรีกฤษดา พงษ์สามารถ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และคณะ 

6. กรณีการดำเนินคดีโดยรัฐเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง

เชิญผู้ร้องเรียนเช่น ชลธิชา แจ้งเร็ว, ณัฎฐา มหัทธนา, ศรีไพร นนทรี และ ผู้มาชี้แจง ได้แก่ พลตรี บุรินทร์ ทองประไพ จากสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก และ พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี จาก กรมทหารพรานที่ 22

7. กรณีโฮปเวลล์ ที่การรถไฟต้องชำระค่าเสียหายให้บริษัทโฮปเวลล์ประเทศไทยจำกัด

เชิญนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าชี้แจง 

8. กรณีข้อเสนอการปฏิรูปการยุติธรรมทางอาญาของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

9. กรณีการใช้อำนาจแทรกแซงการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน “วิ่งไล่ลุง”

เชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายเข้ามาชี้แจง แต่ติดภารกิจ จึงส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมาแทน

การศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ

1. กระทรวงยุติธรรม

หารือนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ

2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

การดำเนินการจัดระเบียบการเข้าเมือง ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรับหน้าที่ดูแลผู้ต้องกักกัน ซึ่งประกอบไปด้วยชาวเมียนมาร์ ชาวโรฮิงญา และชาวอุยกูร์ รวมกันเป็นจำนวนมาก โดย พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงตวง ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะให้การต้อนรับและนำบรรยาย

3. สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ตรวจสอบประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเข้าเยี่ยมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะเดา สงขลา, ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี, ศูนย์ซักถามเฉพาะกิจหน่วยทหารพรานที่ 43 สถานที่เกิดเหตุกรณีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี, ศูนย์ซักถาม กรมทหารพรานที่ 45 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ศูนย์พิทักษ์สันติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ศูนย์ซักถาม กรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงานเฉพาะประเด็น

1. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

2. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

3. คณะทำงานศึกษาการจ่ายค่าเสียหายกรณีโฮปเวลล์

4. คณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่ง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44

การเสนอญัตติและร่างพระราชบัญญัติ

1. เสนอญัตติด่วน ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44

สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบ 

2. เสนอญัตติด่วน ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ 

โดยพรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรค 6 คน ได้แก่ 

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ

สมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส. บัญชีรายชื่อ

มานพ คีรีภูวดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ

อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา อดีตนักศึกษา นักกิจกรรม กลุ่มดาวดิน

ชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมจากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)

3. เสนอญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ 

โดยพรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรค 6 คน ได้แก่

ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ

ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ

รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ

เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

4. เสนอญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว รอพิจารณา 

5. เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. …. (ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. รวม 17 ฉบับ)

รอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

6. เสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ. …แก้ไข (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารภาคบังคับ) 

รอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม