fbpx

“กมธ. พัฒนาการเมืองฯ” แนะ “กกต.” ปรับปรุง-ให้ ปชช. ร่วมตรวจสอบภาครัฐ

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เขต 1 จ.พิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุม กมธ. ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม โดยเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ผู้แทนเครือข่าย We Watch และผู้แทนโครงการ ELECT มาให้ข้อมูล

โดย ผู้แทนเลขาธิการ กกต. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งยอมรับว่ามีปัญหาหลายประการ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมยืนยันว่า สำนักงาน กกต. ได้พยายามศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อจะนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการจะกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน กกต.จึงจะสามารถกำหนดวันและดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้

ด้านผู้แทนเครือข่าย We Watch ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ We Watch ถึงการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เฝ้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งว่า มีการรับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ซึ่งพบว่าการจัดการเลือกตั้งมีปัญหาอุปสรรคในหลายประการ และเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมนั้น ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ประเด็นการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ควรต้องพิจารณากระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งระบบ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และภายหลังการเลือกตั้ง เพราะมองว่าคนไทยยังไม่คุ้นชินกับการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ดังนั้น จึงควรมีการสร้างวัฒนธรรมการสังเกตการณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และควรมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพ

 

 

ขณะที่ ผู้แทนโครงการ ELECT ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้ภาคประชาชนมากขึ้น และควรเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ภาคประชาชนสามารถนำข้อมูลไปศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาได้ง่าย

ภายหลัง กมธ. รับฟังข้อมูลได้มีข้อเสนอแนะว่า เมื่อ กกต. ถอดบทเรียนความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งแล้ว ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเลือกตั้ง และควรเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการเลือกตั้งที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในตรวจสอบข้อมูลภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งควรสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมด้วย