fbpx

สภาชนเผ่า” ยื่นหนังสือต่ออนาคตใหม่ เสนอตั้ง ‘คณะกรรมาธิการชาติพันธุ์’

ตัวแทนจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  ได้เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาชั่วคราวและยื่นหนังสือต่อ ชำนาญ จันทร์เรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่  และสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการด้านกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

 

 

โดย ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  ระบุว่าชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นกลุ่มเปราะบาง มีวิถีวัฒนธรรมเฉพาะ  และมักได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ จึงทำให้เกิดช่องว่างทางสังคมและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเอง  และยังได้รับผลกระทบจากการออกนโยบายและกฎหมายที่ขาดการมีส่วนร่วมมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้  ทางสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการด้านกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา  เพื่อการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ นโยบายรัฐ กฎหมาย หรือกิจการใดๆ ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

 

 

ศักดิ์ดายังระบุอีกว่าการตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวขึ้นมาจะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมากในการผลักดันให้ประเด็นปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการสื่อสารออกไปสู่สาธารชน เป็นกลไกที่จะแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ุได้ต่อไปในอนาค

ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ อย่างที่บอกแล้วข้างต้นว่านอกจาก ชำนาญ แล้ว  ยังมีผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ในพรรค เช่น ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ชาวม้ง และนิติพล ผิวเหมาะ ชาวเมี่ยน ซึ่งทั้งสองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่แบบบัญชีรายชื่อ  ได้มาร่วมพูดคุยและรับหนังสือพร้อมกัน