fbpx

อนาคตใหม่ ลุยรับฟังปัญหาชาวเชียงราย ประชาชน-ภาคประชาสังคม ร่วมเสวนาคับคั่ง

เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ 2 ส.ส. เชียงรายของพรรค เอกภพ เพียรพิเศษ และ พีรเดช คำสมุทร พบปะประชาชนและรับฟังปัญหาในจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

 

 

หลักๆ แล้ว การพูดคุยมี 3 ประเด็น คือ 

  1. ปัญหาหมอกควันพิษและปัญหาขยะที่มีจำนวนมาก
  2. ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว ที่มาจากผลกระทบของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
  3. ปัญหากฎหมายเอื้อกลุ่มทุนผูกขาด  ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนธรรมดาได้แสดงศักยภาพและความสร้างสรรค์

 

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ซึ่งมาร่วมการพูดคุยครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวถึงปัญหาหมอกควันพิษที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน   จากสถิติในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีประชาชนชาวเชียงรายเจ็บป่วยและเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคที่มีต้นเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับสถิติที่บันทึกไว้ว่า ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ทั้งจากฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จะมีความถี่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเช่นกัน 

 

 

ในส่วนของปัญหาขยะในจังหวัดเชียงราย พบว่าโดยส่วนมากเป็นปัญหาเชิงระบบ เช่น  การที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมีอุปกรณ์ อาทิ ถังขยะ รถเก็บขยะ ไม่เพียงพอ ไม่สอดรับกับปริมาณการผลิตขยะที่นับวันจะสูงขึ้น  โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะนั้นควรเริ่มต้นจากการจัดระบบการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ระบบการจัดเก็บและจัดการขยะของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ขณะที่ กิตติ ทิศสกุล นายกสมาพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ ระบุว่า เมื่อเกิดปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอุณภูมิที่สูงขึ้น ทางจังหวัดก็ต้องพยายามปรับตัว ด้วยการชูเอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายหลัก ภายใต้แนวคิด “ล้านนา กรีน เน็ตเวิร์ก (Lanna Green Network)” ซึ่งอาจชูกิจกรรมหลัก 4 ด้านขึ้นเป็นตัวขาย นั่นคือ กีฬา อาหาร สมาธิ และสมุนไพร  

มาถึงเรื่องของการเผชิญปัญหาทุนผูกขาด เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายกำลังประสบปัญหาใหญ่เมื่อเกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรมการเกษตร  รวมไปถึงข้อกฎหมายที่ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เช่น การทำสุราพื้นบ้าน หากมีการแก้ไขกฎหมาย เลิกการผูกขาด ประชาชนสามารถทำการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องดื่มมีราคา  แน่นอนว่าสินค้าหมวดนี้จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้จริง

หลังจากรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ รวมทั้งความคิดเห็นจากนักวิชาการ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็ได้กล่าวถึงปัญหาหลักที่เขามองเห็นเด่นชัด  ซึ่งทำให้ประชาชนชาวเชียงรายยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ควรเป็น นั่นคือการที่อำนาจยังคงถูกรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานคร การวางแผนและการตัดสินใจจากระยะไกล ไม่เห็นและไม่ได้เผชิญปัญหาจริงในพื้นที่ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้จริง

 

 

สำหรับข้อซักถามเรื่องแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่  ธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคได้ชี้แจงว่า กิจกรรมทางการเมืองภายในสภาจะดำเนินควบคู่ไปกับกิจกรรมทางการเมืองนอกสภา   ซึ่งก็คือการเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการจัดตั้งทีมผู้สมัครผู้บริหารและสภาท้องถิ่น

ส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยถือเป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากธนาธรมองว่า รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้