fbpx

อนาคตใหม่ ลุยต่องานนอกสภา รับฟังปัญหาประมงพื้นบ้านภูเก็ต

13 มิถุนายน 2562 ณ บ้านบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ แบบบัญชีรายชื่อที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ เจนวิทย์ ไกรสินธุ์  รังสิมันต์ โรม ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ และประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร รับฟังปัญหาประมงจากตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดพังงา 

 

 

ตัวแทนชาวประมงฝั่งอันดามันได้กล่าวถึงปัญหาที่พบเจอ ไล่เรียงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504   เมื่อรัฐมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ทำให้เกิดการสนับสนุนการจับปลาเพื่อแปรรูปและเน้นการส่งออก   เกิดการใช้เรืออวนลากมากขึ้นทำให้ปลาและทรัพยากรในทะเลลดลงตั้งแต่นั้น นับได้เป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปีแล้ว ปัญหาในเรื่องการจำกัดพื้นที่การออกหาปลาของประมงพื้นบ้านที่ 3 ไมล์ทะเล ซึ่งทำให้เกิดการกระจุกตัวของชาวประมงรายเล็กรายน้อย 

 

 

ตัวแทนประมงพื้นบ้าน ยังกล่าวอีกว่า กฎ IUU ในมาตรา 57  ไม่มีผลกระทบกับประมงขนาดเล็ก และเห็นด้วยในเรื่องของการกำหนดขนาดตาอวนให้ได้มาตรฐานเท่ากับยุโรปที่มีขนาด 4 นิ้ว  ซึ่งจะช่วยรักษาทรัพยากรและปลาขนาดเล็กไว้ได้ แต่ขนาดที่กำหนดนี้ยังไม่สามารถใช้ได้จริง และปัญหาในการลงทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าก็ยังมีเรื่องความซับซ้อนอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับการมารับฟังปัญหาของธนาธรและทีม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในครั้งนี้ พวกตนรู้สึกยินดีที่มีคนฟังเสียงชาวประมงขนาดเล็ก ซึ่งขอฝากเรื่องเข้าไปนำเสนอในที่ประชุมสภา  เพราะกลุ่มของตนเป็นกลุ่มที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนต่อการใช้ทรัพยากร

 

 

ธนาธรกล่าวเสริมว่า แนวทางการแก้ปัญหาประมงของพรรคอนาคตใหม่ พรรคยึดถือแนวทางของ IUU  เรื่องของการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากร การเก็บข้อมูลการจับปลาตามโควต้า PIPO เพื่อไม่ให้เกิดการจับปลาที่เรียกว่า over fishing  และมองว่าปัญหาหรือข้อกังวลที่เหมือนกันของทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ตนพบคือ การไร้ประสิทธิภาพของภาครัฐและการใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ การมีโทษปรับที่สูงเกินไป  และหน่วยงานของราชการยังมีสัดส่วนมากกว่าภาคประชาชนในคณะกรรมการประมง 

 

 

กฎหมายที่นำมาใช้ไม่ได้เปิดโอกาสและไม่ได้ให้เวลาปรับตัวกับชาวประมงได้มากเพียงพอ   สิ่งที่พรรคทำได้คือ จะพยายามผลักดันและแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงจริงๆ มากขึ้น  และจัดเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ได้เข้ามาร่วมพูดคุยในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ทางออกที่เหมาะสมและมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

 

 

#อนาคตใหม่