fbpx

เสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

หลังจากเกิดเหตุวุ่นวายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอดทั้งวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่การเชิญ  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกจากที่ประชุมฯ ในช่วงเช้า ก็เกิดความพยายามของบางพรรคที่จะเลื่อนวาระการประชุมลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไป  แต่ในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ประธานชั่วคราวก็ได้วินิจฉัยชี้ว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกประธานสภาออกไป

อย่างไรก็ตาม กว่าที่จะได้เลือกและมีการประกาศตำแหน่งประธานสภาฯ ก็ล่วงเลยไปจนค่ำแล้ว ประธานชั่วคราวจึงขอให้เลื่อนการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไปเป็นเช้า 9.00 น.วันรุ่งขึ้นแทน โดย 7 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีความเห็นตรงกันว่าจะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” จากพรรคอนาคตใหม่ ให้เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เป็นกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เป็นคนเชียงใหม่แต่กำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลังจากนั้น เธอก็ได้เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทั่งเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อ พ.ศ.2540 จึงย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนจะมาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

ปัจจุบัน เยาวลักษณ์มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับชุมชนจำนวนมาก อาทิ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือมากว่า 15 ปี

แต่เยาวลักษณ์ก็รู้สึกว่า การทำงานวิชาการเพียงด้านเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเห็นสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าได้มากพอ  จนเมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ เธอจึงไม่ลังเลใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไปพร้อมกับพรรค  จนได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรค และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ด้วย