fbpx

ใบสมัครผู้ประสงค์ทำงานสาขาพรรคและจังหวัด

ใบสมัครและข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเป็น หัวหน้าสาขาพรรค (ใช้ใบสมัคร สอ.๑) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๒) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของสาขาพรรค สอ.๓) / หัวหน้าคณะทำงานจังหวัด (ใช้ใบสมัครตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สอ.๔) / กรรมการคณะทำงานจังหวัดสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๕) / กรรมการสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของคณะทำงานจังหวัด สอ.๖)