fbpx

ได้เวลาอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า”

นับจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่มีการเลือกกรรมการบริหารรับรองข้อบังคับ แนวนโยบาย พรรคตามที่กฎหมายกําหนด และได้มีการยื่นเอกสารให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดําเนินการพิจารณาในวันที่ 21 มิถุนายนที่ ผ่านมา ในที่สุดวันที่ 28 กันยายน 2561 กกต. ได้มีมติรับจดทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการเริ่มต้นพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะหนึ่งในพรรคการเมืองหลักของประเทศ

ในวันนี้พรรคอนาคตใหม่ประกาศวิสัยทัศน์สําหรับประเทศไทยว่าอนาคตใหม่ที่เราต้องการสร้างร่วมกับทุกคนคืออนาคตของ “ไทย 2 เท่า” นั่นก็คือเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก ประเทศไทยจะต้องพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง บนหลักการที่ประชาชนต่างมีสิทธิเสรีภาพ มี โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันในสังคม และในขณะเดียวกันก็ต้องยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก แข่งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การสร้างความเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกจะทําผ่าน 6 นโยบายหลักของพรรค ได้แก่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรก้าวหน้า ยกระดับ การศึกษา การพฒั นาอุตสาหกรรมรถไฟ การเพิ่มอํานาจท้องถิ่น การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมผ่านระบบภาษี และรัฐสวัสดิการแบบ เท่าเทียมทั้งชีวิต

จากวันแรกของการก่อตั้ง พรรคอนาคตใหม่เดินทางไปพบปะประชาชนแล้วใน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งคณะทํางานจังหวัดครบ ทั้ง 77 จังหวัด และมีอาสาสมัครออนไลน์แล้ว 7,000 คน จากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะทํางานอย่างแข็งขันยิ่งขึ้น สร้างพรรคที่เป็นของ ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง การรับสมัครสมาชิกและระดมทุน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมมีส่วนในการสร้างพรรค และตัดสินใจผ่านกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง จะทําผ่านเวบ็ ไซต์ของพรรค ซึ่งเป็นช่องทางสําหรับการลงคะแนนไพรมารี เลือกตั้งกรรมการบริหาร รวมถึงประชามติในพรรค

1 เสียงของสมาชิกมีค่าเท่ากัน และทุกเสียงจะเป็นผู้กําหนดทางเดินของพรรคอนาคตใหม่ ทั้งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้า และงานระยะยาวในอนาคต

ได้เวลาอนาคตใหม่ ได้เวลาอนาคตไทย ได้เวลาที่อนาคต “เรา” จะเป็นผู้กําหนดเอง

พรรคอนาคตใหม่

1 ตุลาคม 2561