fbpx

โอบรับความหลากหลายทางเพศ

 

17 พฤษภาคม 2562 สอดรับกับหนึ่งในนโยบายเสาหลักของพรรคอนาคตใหม่ ‘โอบรับความหลากหลาย’  ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจถึง วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ

ดังมีรายละเอียดดังนี้

องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) หรือเรียกสั้นๆ เป็นชื่อย่อจากภาษาอังกฤษว่าวัน #IDAHOT

เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิและกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจประเด็นปัญหาของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านการจัดงานเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ กิจกรรมรณรงค์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และงานสร้างสรรค์มากมายในหลากหลายประเทศ

 

 

เหตุผลที่วันที่ 17 พฤษภาคม ถูกเลือกให้เป็นวัน IDAHOT ก็เนื่องมาจากว่าวันนี้เมื่อปี 1990 เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกมีมติให้นำ การเบี่ยงเบนทางเพศ หรือ “การรักเพศเดียวกัน” ออกจาก “บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ” เพื่อแก้ไขความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในอดีตที่เข้าใจว่า การรักเพศเดียวกัน เป็นอาการทางจิต และคนเหล่านี้เป็น “ผู้ป่วย” เสียใหม่

แม้ว่าในปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศกำเนิด เพศสภาพ และเพศวิถี จะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างแพร่หลาย แต่อคติทางเพศ การเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ ก็ยังคงมีอยู่ทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นกฏหมายในบางประเทศที่ยังคงกำหนดให้การรักเพศเดียวกันเป็นความผิดทางอาญา อาชญากรรมจากความเกลียดชัง ความรุนแรงต่อ LGBT+ ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเด็ก เช่น การกลั่นแกล้งรังแกจากเหตุผลทางเพศสภาพในโรงเรียน การถูกเลือกปฏิบัติจากครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน การเข้ารับการรักษาพยาบาล กฏหมายที่จำกัดสิทธิการสมรส การตีตราจากสื่อมวลชน ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การกีดกัน และอคติทางเพศ เพียงเพราะคนที่พวกเขารักหรือการแสดงออกตัวตนของตัวเอง

ผมภาคภูมิใจมากที่พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. ที่มีความหลากหลายทางเพศเดินหน้าเข้าสภาพร้อมกันถึง 4 ท่าน คือ

– คุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

– คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

– คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

– คุณกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. เขต 7 จ.ชลบุรี

นี่คือการสร้างบรรทัดฐานและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองไทย

การมี ส.ส. ผู้มีความหลากหลายเพศ เข้าสภาไม่ได้มีความหมายแค่ในเชิงสัญลักษณ์หรือการสร้างสถิติตัวเลขทางความหลากหลาย แต่คือการแสดงเจตจำนงค์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม รวมทั้งทำให้ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างแท้จริง

วันนี้สภาไต้หวันได้ผ่านกฎหมายการสมรสของคนเพศเดียวกันได้สำเร็จเป็นชาติแรกในเอเซีย ผมขอแสดงความยินดีกับผู้มีความหลากหลายทางเพศชาวไต้หวันที่จะสามารถใช้สิทธิชั้นพื้นฐานในการแต่งงานกันคนรักของตนเองได้

 

 

เราอยากเห็นความเท่าเทียมกันในทางกฏหมายการสมรสเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ #พรรคอนาคตใหม่ พร้อมที่จะผลักดันนโยบายโอบรับความหลากหลายทางเพศ คือ

  1. การแต่งงานโดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 โดยยกเลิกการใช้คำว่า “ชาย” กับ “หญิง” และใช้คำว่า “บุคคล” แทน เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ สามารถใช้กฎหมายสมรสและได้รับสิทธิที่พึงได้จากการสมรสได้อย่างเท่าเทียมแท้จริง

2.ส่งเสริมการศึกษาเรื่องความเข้าใจอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ เพศวิถี โครงสร้างความเหลื่อมล้ำเรื่องเพศ การเลือกปฏิบัติ การล้อเลียนรังแก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

3.แก้ไขและออกกฏหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เพราะวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

แม้จะต้องใช้เวลา แต่การยุติความเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศและสร้างความเสมอภาคเป็นไปได้ ที่สำคัญที่สุดต้องอาศัยพลังความร่วมมือ แรงสนับสนุน และการรณรงค์ร่วมกันจากทุกคนในสังคม พลังของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนรักเพศตรงข้ามและสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมสนับสนุนความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และอยากเห็นความเสมอภาคทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในสังคมไทย