fbpx

ทำไมการจัดการเลือกตั้งและการนับคะแนนใหม่ของนครปฐมเขต 1 จึงผิดปกติ?

นอกจากผลคะแนนเลือกตั้งทั่วไปมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ของนครปฐม เขต 1 จะเปลี่ยนพลิกไปมาถึง 5 ครั้ง    (ดู https://www.facebook.com/…/a.165782483095…/2191536540921928/ )  จนไม่สามารถหาคะแนนที่ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ เรายังพบความผิดปกติของตัวเลขต่างๆ ในการนับคะแนนครั้งที่ 1 ในเย็นวันเลือกตั้ง เปรียบเทียบกับครั้งที่ 2 เมื่อ 28 เมษายน 2562 เพิ่มขึ้นอีก ได้แก่

  1. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในการนับครั้งที่ 2 ถึง 25 ใบเป็นอย่างน้อย กล่าวคือ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมนั้น กกต. นครปฐม เขต 1 ประกาศว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 112,168 คน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) แต่ในการนับคะแนนใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน ปรากฏว่า ตามประกาศผลรวมคะแนนของ กกต. เขต 1 นครปฐม จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนมี 112,183 ใบ  (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ถึง 15 ใบ นอกจากนี้ เมื่อดูรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลวังเย็น ยังพบว่ามีการรวมจำนวนบัตรน้อยกว่าผลรวมของบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดไป 10 ใบ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) รวมแล้วในการนับคะแนนใหม่จึงมีจำนวนบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง 25 ใบเป็นอย่างน้อย
  2. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้ใด ซึ่งเป็นบัตรที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงได้ ก็มีจำนวนลดลง 4 ใบในการนับครั้งที่ 2 กล่าวคือ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมนั้น กกต. นครปฐมเขต 1 ประกาศว่า มีบัตรที่ไม่เลือกผู้ใดจำนวน 2,953 ใบ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ขณะที่ในการนับคะแนนใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน กกต. รายงานผลว่า มีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,949 ใบ

 

จากกรณีนี้ยิ่งย้ำให้เห็นว่า การนับคะแนนใหม่ที่นครปฐมเขต 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา มีความผิดปกติอย่างชัดเจนจนมิอาจยอมรับได้

อย่าให้กรณีนครปฐม เขต 1 เป็นโดมิโนตัวแรกที่ทำลายความน่าเชื่อถือผลการเลือกตั้งทั้งประเทศ  ยังมีโอกาสสำหรับ กกต. ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งเรื่องการเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วย การคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ไปจนถึงการจัดการเลือกตั้งซ่อมที่โปร่งใส เป็นธรรม ในเขตที่มีข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งมีปัญหา เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า กกต.  ยังสามารถทำงานรับใช้ประชาชนและผดุงระบอบประชาธิปไตยได้