fbpx

(Infographic) ไม่มีทางสกัดให้ “ธนาธร” เป็น ส.ส.

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปข้อกฎหมาย กรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการแจกใบส้ม ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดนชี้แจงกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ 

1. การตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามผู้สมัคร ส.ส. ช่วงเวลาที่ทำได้คือตั้งแต่วันสมัครจนถึง 1 วันสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง คือ 23 มีนาคม ซึ่งถ้า กกต.ไม่รับรอง แล้วผู้สมัครไม่เห็นด้วยก็ร้องไปที่ศาลฎีกา หรือถ้า กกต.ประกาศแล้วภายหลังเห็นว่าขาดคุณสมบัติก็ร้องศาลฎีกาวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง  ถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้ว แต่อยู่ในช่วงก่อนประกาศผล ถ้าหาก กกต. ตรวจพบว่ามีผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ ก็สามารถวินิจฉัยได้

แต่ พรป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 53 กำหนดให้ใช้เฉพาะกับ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ใช้กับผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้ คือถ้าผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งใดเห็นว่าหลังเลือกตั้งผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามก็ส่งให้ กกต.วินิจฉัย

2. การตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ในช่วงก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากมีการกระทำเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต. ก็มีอำนาจออกใบเหลือง ใบแดง หรือใบส้มได้ โดยคำวินิจฉัยของ กกต. เป็นที่สุด

3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. เริ่มต้นเมื่อมีการรับรองผล ส.ส.ซึ่งคาดว่า กกต.  จะประกาศรับรองผลภายในวันที่ 9 พ.ค. โดยกฎหมายกำหนดให้สมาชิกภาพของ ส.ส.ย้อนเริ่มเมื่อวันเลือกตั้ง คือ 24 มีนาคม เมื่อเข้าสภาเป็น ส.ส. ถ้าต่อมาตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม กกต.ก็ต้องร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

กรณีคำร้องเรื่องคุณสมบัติของธนาธรนั้น ช่วงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส หมดเวลาแล้ว ในส่วนเรื่องการตวจสอบการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม แจกใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ ส.ส. เรื่องการถือครองหุ้นสื่อแต่อย่างใด จึงต้องรอข้อ 3 คือมีการรับรองผล ส.ส. แล้ว หาก กกต. เห็นว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม กกต. ก็ต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ดังนั้น ขั้นตอนที่ 3 ยังทำไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เป็น ส.ส. 

ในส่วนเรื่องใบส้มนั้น อยู่ใน ม.132 ระบุว่า ก่อนประกาศผล ถ้าคณะกรรรมการสืบสวนแล้วมีหลักฐานควรเชื่อว่า มีกระทำการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม แจกใบส้ม ให้สั่งระงับ 1 ปี ซึ่งใบส้มนี้เป็นเรื่องการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิได้สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลัษณะต้องห้าม ส.ส. เลย หากใช้ช่องทางการแจกใบส้ม เป็นการใช้คนละช่อง คนละประตู ซึ่งใช้ไม่ได้

 

ดังนั้นตอนนี้ ไม่มีช่องให้แจกใบส้ม ล้านเปอร์เซ็นต์!