fbpx

ข้อเสนอ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ของพรรคอนาคตใหม่

การปกป้องหลักการนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกของ ส.ส.  และการเคารพเสียงกับเจตจำนงของประชาชนนั้น ต้องเริ่มต้นที่ ส.ส.ก่อน ไม่ใช่แค่เรียกร้องต่อ ส.ว.  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช.

ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของพรรคอนาคตใหม่ คือ

  1. นอกจากต้องปฏิเสธ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว ต้องปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐด้วย เนื่องจากเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจ คสช. ชัดเจน เหมือนกับการตั้งพรรคสามัคคีธรรม เพื่อต้องการสืบอำนาจของ รสช. เมื่อปี 2534
  2. ภายใต้กลไกรัฐธรรมนูญของ คสช. ที่ต้องการใช้เสียง ส.ว. เพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร ทุกพรรคที่ยืนยันกับประชาชนว่าจะยุติการสืบทอดอำนาจ ต้องยกมือรับรองรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเสนอของพรรคการเมืองที่สามารถรวมเสียง ส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยวิธีการ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” เช่นนี้ สภาผู้แทนราษฎรก็จะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยไม่อนุญาตให้ ส.ว.แทรกแซง

และด้วยวิธีการเช่นนี้ จะสามารถทำให้เราสามารถยุติการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร อย่างสันติได้ไปอีกขั้นหนึ่ง

ในทางตรงกันข้าม ถ้าพรรคการเมืองที่ปากบอกว่า ยึดมั่นในประชาธิปไตย ไม่ร่วมมือกันทำเช่นนี้ พรรคการเมืองเองก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอำนาจ คณะรัฐประหาร ซึ่งกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ จะนำไปสู่ทางตัน เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ จนเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก