fbpx

(คลิป) คืนอำนาจให้ท้องถิ่น ปลดล็อกประเทศไทย

สภาพของ “ทะเลน้อย” บริเวณรอยต่อ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ รกเรื้อไปด้วยผักตบชวา บางจุดตื้นเขิน ทะเลสาบน้ำจืดที่เคยกว้างใหญ่อุดมกลับหดแคบกว่าเก่า  ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ ลดลง ซึ่งคนในท้องถิ่นประสบปัญหาดังกล่าวมายาวนาน และแม้พวกเขาจะมีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา มีศักยภาพในการที่จะพลิกฟื้นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้ แต่เนื่องจากไม่มี “อำนาจ” ที่จะลงมือแก้ไข ปัญหาต่างๆ จึงยังคงเป็นปัญหาตราบจนปัจจุบัน

“เขื่อนปากระวะ” คือ โครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่ที่ถูกตัดสินใจจากส่วนกลาง และเกิดขึ้นโดยไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จากแต่เดิม น้ำทะเลที่ไหลเข้าสู่ทะเลน้อย พอถึงฤดูฝน น้ำที่หลากลงจากเทือกเขานครศรีธรรมราชทางด้านตะวันออก ก็จะชะน้ำเค็มออกสู่ทะเลสาบสงขลาไปลงอ่าวไทย เป็นระบบน้ำกร่อยที่หล่อเลี้ยงผู้คนในท้องถิ่นนี้มาชั่วนาตาปี

แต่อาจด้วยความปรารถนาดีที่ไม่มีความเข้าใจ ต้องการจะกั้นน้ำเค็ม สุดท้าย “รัฐส่วนกลาง” จึงได้สร้างเขื่อน มีประตูเปิดปิดน้ำผิดธรรมชาติ วัชพืชอย่างผักตบชวาที่เคยถูกกำจัดด้วยความเค็มของน้ำก็งอกงามแพร่ระบาด พื้นที่เริ่มตื้นเขิน สภาพของน้ำเริ่มมีปัญหา และที่สำคัญทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าทะเลน้อยเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของพวกเขา ขาดจิตสำนึกในการร่วมปกป้องมรดกธรรมชาติผืนนี้

นี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวของ “ปัญหา” ที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างของรัฐไทยที่ยังเป็นรูปแบบ “รัฐรวมศูนย์” และ “ระบบราชการรวมศูนย์” ซึ่งยังมีปัญหาลักษณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจของรัฐส่วนกลาง โดยที่คนในท้องถิ่นไม่ยอมรับอยู่อีกมากมาย พรรคอนาคตใหม่ มีนโยบายที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างนี้  ยกเลิกบรรดาประกาศคำสั่ง คสช. ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ แก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อคืนอำนาจกลับมาให้กับท้องถิ่น จัดสรรภาษีใหม่ เพิ่มกำลังคนให้ท้องถิ่น และหากท้องถิ่นไหนมีลักษณะพิเศษสามารถตั้งองค์การปกครองในลักษณะพิเศษได้ โดยเรามีนโยบายที่มีชื่อว่า “ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจ กระจายคน กระจายงบ” ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าสามารถทำได้ คนในท้องถิ่นทั่วประเทศจะเปล่งศักยภาพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ยกระดับประเทศให้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

 

ทะเลน้อย : คืนอำนาจให้ท้องถิ่น ปลดล็อคประเทศไทย

คืนอำนาจให้ท้องถิ่น ปลดล็อคประเทศไทย.สภาพของ "ทะเลน้อย" บริเวณรอยต่อ จ.พัทลุง จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ รกเรื้อไปด้วยผักตบชวา บางจุดตื้นเขิน ทะเลสาบน้ำจืดที่เคยกว้างใหญ่อุดมหดแคบกว่าเก่า ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ ลดลง ซึ่งคนในท้องถิ่นประสบปัญหาดังกล่าวมายาวนาน และแม้พวกเขาจะมีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา มีศักยภาพในการที่จะพลิกฟื้นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้ แต่เนื่องจากไม่มี "อำนาจ" ที่จะลงมือแก้ ปัญหาต่างๆ จึงยังคงเป็นปัญหาตราบจนปัจจุบัน."เขื่อนปากระวะ" คือ โครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่ที่ถูกตัดสินใจจากส่วนกลาง และเกิดขึ้นโดยไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จากแต่เดิม น้ำทะเลที่ไหลเข้าสู่ทะเลน้อย พอถึงฤดูฝน น้ำที่หลากลงจากเทือกเขานครศรีธรรมราชทางด้านตะวันออก ก็จะชะน้ำเค็มออกสู่ทะเลสาบสงขลาไปลงอ่าวไทย เป็นระบบน้ำกร่อยที่หล่อเลี้ยงผู้คนในท้องถิ่นนี้มาชั่วนาตาปี.แต่อาจด้วยความปรารถนาดีที่ไม่มีความเข้าใจ ต้องการจะกั้นน้ำเค็ม สุดท้าย "รัฐส่วนกลาง" จึงได้สร้างเขื่อน มีประตูเปิดปิดน้ำผิดธรรมชาติ วัชพืชอย่างผักตบชวาที่เคยถูกกำจัดด้วยความเค็มของน้ำก็งอกงามแพร่ระบาด พื้นที่เริ่มตื้นเขิน สภาพของน้ำเริ่มมีปัญหา และที่สำคัญทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าทะเลน้อยเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของพวกเขา ขาดจิตสำนึกในการร่วมปกป้องมรดกธรรมชาติผืนนี้.นี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวของ "ปัญหา" ที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างของรัฐไทยที่ยังเป็นรูปแบบ "รัฐรวมศูนย์" และ "ระบบราชการรวมศูนย์" ซึ่งยังมีปัญหาลักษณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจของรัฐส่วนกลาง โดยที่คนในท้องถิ่นไม่ยอมรับอยู่อีกมากมาย พรรคอนาคตใหม่ มีนโยบายที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างเรื่องนี้ ยกเลิกบรรดาประกาศคำสั่ง คสช.ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ แก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อคืนอำนาจกลับมาให้กับท้องถิ่น จัดสรรภาษีใหม่ เพิ่มกำลังคนให้ท้องถิ่น และหากท้องถิ่นไหนมีลักษณะพิเศษสามารถตั้งองค์การปกครองในลักษณะพิเศษได้ โดยเรามีนโยบายที่มีชื่อว่า "ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจ กระจายคน กระจายงบ" ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าสามารถทำได้ คนในท้องถิ่นทั่วประเทศจะเปล่งศักยภาพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ยกระดับประเทศให้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด.อ่านรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมได้ที่ https://futureforwardparty.org/about-fwp/our-policies/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C#อนาคตใหม่ #Futrista #24มีนากาอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年3月16日周六

 

อ่านรายละเอียดนโยบายเพิ่มเติมได้ที่ https://futureforwardparty.org/about-fwp/our-policiesfbclid=IwAR0xBlIpumnNNByHsI2a4qJbMDRJT4VyxbicAo_W4EVPeSzfUq0fXss5l6U