fbpx

(คลิป) อนาคตใหม่จะผลักดันให้เกิด “กัญชาเพื่อการแพทย์และอาชีพ”

การกระจายโอกาสในการเข้าถึงกัญชาให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบทางเลือกมากกว่าการรักษาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ราคาเหมาะสม เพราะกัญชามีสรรพคุณช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรค อาทิ ลมชัก พาร์คินสัน อัลไซเมอร์ ฯลฯ เป็นต้น

กระจายโอกาส “การผลิต ปลูก แปรรูป” ให้กับเกษตรกร ให้ได้รับเมล็ดพันธ์ุและวิธีปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่  สนับสนุนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ไม่ส่งออกแค่เพียงปฐมภูมิอีกต่อไป

ในอนาคตยังมีโอกาสจะผลักดันให้มีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับกัญชา ทำ Sandbox ทดลองใช้กฎเกณฑ์ใหม่ โดยต้องมีการกำหนดกฏเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Blockchain เข้ามาใช้ และส่งเสริมการศึกษา วิจัย ประโยชน์ สรรพคุณ การปลูกกัญชาด้วย

เพราะเราอยากเห็นประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 ประเทศศูนย์กลางเกี่ยวกับกัญชาชั้นนำของโลก ทั้งในด้านการแพทย์ (Medical hub) และการท่องเที่ยว (Tourism hub)