fbpx

(คลิป) รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นได้…จริง!!!

ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีเสวนา “พรรคการเมืองกับทิศทางการจัดสวัสดิการชุมชน” ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

พรรคอนาคตใหม่ มุ่งมั่นทำให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เน้นเก็บภาษีจากคนรวย ยกเลิกผลประโยชน์จากกฎหมายของรัฐที่เอื้อให้คนรวยมีเงินมากขึ้น เกิดช่องว่างทางรายได้

รัฐจะต้องมีหน้าที่จัดการสวัสดิการขั้นพื้นฐานกับประชาชนทุกช่วงชีวิต ไม่ได้จำกัดแค่เด็กแรกเกิด หรือคนชราเพียงอย่างเดียว เพราะคนทำงานก็ต้องดูแลทั้งคนชราและเด็กแรกเกิดในแต่ละครอบครัว

ศิริกัญญา กล่าวต่ออีกว่า นโยบายสวัสดิการของพรรคอนาคตใหม่ จะให้รัฐส่วนกลางสร้างหลักประกันชีวิตให้กับประชาชน ให้เงินอุดหนุนครอบครัวเด็กเล็ก 0-6 ปี 1,200 บาท เงินสนับสนุนเยาวชน 18-22 ปี 2,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาแล้วจะได้มีต้นทุนทำธุรกิจ หรือรวมตัวกับเพื่อนตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง และเบี้ยคนชราจะปรับเป็น 1,800 บาทต่อเดือน 

“เราฝันถึงปลายทางที่ประชาชนมีความมั่นคง อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง รัฐสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องเดินไปพร้อมกัน ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นนิติบุคคล เพื่อมีอำนาจมากขึ้น ลดบทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่คอยมาตรวจสอบการทำงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

นโยบายรัฐสวัสดิการ

[ รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นได้…จริง!!! ]ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีเสวนา "พรรคการเมืองกับทิศทางการจัดสวัสดิการชุมชน" ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรรคอนาคตใหม่ มุ่งมั่นทำให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เน้นเก็บภาษีจากคนรวย ยกเลิกผลประโยชน์จากกฎหมายของรัฐที่เอื้อให้คนรวยมีเงินมากขึ้น เกิดช่องว่างทางรายได้รัฐจะต้องมีหน้าที่จัดการสวัสดิการขั้นพื้นฐานกับประชาชนทุกช่วงชีวิต ไม่ได้จำกัดแค่เด็กแรกเกิด หรือคนชราเพียงอย่างเดียว เพราะคนทำงานก็ต้องดูแลทั้งคนชราและเด็กแรกเกิดในแต่ละครอบครัวศิริกัญญา กล่าวต่ออีกว่า นโยบายสวัสดิการของพรรคอนาคตใหม่ จะให้รัฐส่วนกลางสร้างหลักประกันชีวิตให้กับประชาชน ให้เงินอุดหนุนครอบครัวเด็กเล็ก 0-6 ปี 1,200 บาท เงินสนับสนุนเยาวชน 18-22 ปี 2,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาแล้วจะได้มีต้นทุนทำธุรกิจ หรือรวมตัวกับเพื่อนตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง และเบี้ยคนชราจะปรับเป็น 1,800 บาทต่อเดือน “เราฝันถึงปลายทางที่ประชาชนมีความมั่นคง อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง รัฐสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องเดินไปพร้อมกัน ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นนิติบุคคล เพื่อมีอำนาจมากขึ้น ลดบทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่คอยมาตรวจสอบการทำงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年1月10日周四