fbpx

ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน สร้างอุตสาหกรรมคมนาคม

พรรคอนาคตใหม่จะ “ลด” ความซ้ำซ้อนของโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร  อีกทั้งยังเป็นโครงการที่คนเพียงส่วนน้อยได้ประโยชน์ แล้วนำเงินที่ประหยัดได้นั้นไปใช้ในการ “เพิ่ม – เสริม – สร้าง” ระบบขนส่งสาธารณะคุณภาพดี ราคาถูก เข้าถึงง่าย ผ่านแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานของการกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

โดยเราจะเปลี่ยนภาพการคมนาคมของประเทศจากแนวทาง “Go Grey” มาเป็น “Go Green” โดยมีระบบรางเป็นแกนหลักแล้วเอาถนนมาเสริมไม่ใช่มาแข่ง เราจะให้อำนาจและเม็ดเงินกับท้องถิ่นในการเลือกระบบคมนาคมที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่โดยใช้กลไก “Earmarked Tax” คือให้ท้องถิ่นเก็บภาษีน้ำมันส่วนหนึ่งไว้ ใช้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของตัวเอง นอกจากนั้น เนื่องจากประเทศของเรายังขาดระบบขนส่งสาธารณะอยู่มาก เราจึงถือโอกาสนี้ในการสร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมคมนาคม

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน