fbpx

อนาคตใหม่ผู้พิการ คืออนาคตที่เท่าเทียมทุกคน

เนื่องในวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม พรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่า ต้องการผลักดันความเสมอภาคทางสังคม มุ่งหวังให้ทุกคนมีสวัสดิภาพในชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้พิการ

พรรคสนับสนุนบุคคลที่อาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาททางการเมือง ตั้งแต่คณะทำงานระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ เช่น มีผู้พิการลงสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัคร ส.ส.  ของพรรคอนาคตใหม่ มีผู้พิการมาร่วมผลักดันนโยบาย และทำให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาของผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านวิถีชีวิตและทรัพยากร

พรรคอนาคตใหม่มีแนวนโยบายสังคมเสมอภาค หนึ่งในนั้นคือการจัดผังเมืองเพื่อทุกคน ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย ให้คนทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทาง  และเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในฐานะพลเมืองเท่ากัน อนาคตใหม่คืออนาคตที่คนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า