fbpx

อนาคตใหม่ รับข้อเสนอ ‘คนพิการ’ สนับสนุนความเสมอภาค – เท่าเทียม

นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอต่อพรรคการเมือง ของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ ที่ลานหน้าอาคารกรมสืบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

ตัวแทนองค์กรคนพิการต่างๆ นัดรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิการใช้ขนส่งมวลชน ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆ เดินทางไปศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้อง รฟม.  ฐานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่ไม่ได้รับการจัดอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วง

นิติพัฒน์กล่าวว่า สิ่งที่คนพิการเรียกร้อง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทย รัฐต้องจัดอำนวยความสะดวก ต้องดูแล ไม่สมควรต้องมาเรียกร้องอย่างในวันนี้ ทางพรรคอนาคตใหม่ พูดเสมอว่าต้องการผลักดันความเสมอภาคทางสังคม มุ่งหวังให้ทุกคนมีสวัสดิภาพในชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ที่เป็นเพศหลากหลาย ผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ทางพรรคต้องการให้ผู้พิการได้รับประโยชน์ มีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรที่สามารถตอบโจทย์คนพิการได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยพาหนะใด

พรรคสนับสนุนบุคคลที่อาจถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาททางการเมือง ตั้งแต่คณะทำงานระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ เช่น มีผู้พิการลงสมัครผู้ประสงค์จะเป็น ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ โดยมี นลัทพร ไกรฤกษ์ จากสำนักข่าวคนพิการ thisable.me ร่วมผลักดันนโยบายและทำให้สังคมเกิดความตระหนัก รู้ถึงปัญหาของผู้ที่อยู่ในสภาวะที่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านวิถีชีวิตและทรัพยากร

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า