fbpx

(คลิป) เสียงที่ไม่ (เคย) ได้ยิน

ในงานมหกรรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง  ในช่วงเวลาที่อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจหนังสือนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลง

ปิยบุตร มีความเห็นว่า เรื่องหนังสือต้องมองใน 2 มิติ คือ 

  1. เป็นงานทางวัฒนธรรม เป็นผลงานทางภูมิปัญญาของผู้เขียน
  2. เป็นวัตถุ เป็นเรื่องของธุรกิจหนังสือ 

ดังนั้น การออกแบบนโยบายต้องมองใน 2 มิตินี้  จะมองเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้ และจำเป็นต้องมีเจ้าภาพ ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศส จะมีศูนย์คล้ายๆ ศูนย์หนังสือแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน มีอิสระในเรื่องงบประมาณและบุคลากร มีคณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ระบบราชการเท่านั้น แต่ยังมี ส.ส. มีคนที่อยู่ในธุรกิจหนังสือ เช่น นักเขียน บรรณารักษ์ ร่วมด้วย จึงทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆ  มีความรอบด้าน

เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า สังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ปิยบุตรตอบว่า ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

  1. มีเสรีภาพ ความรู้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพในการถกเถียง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพเหล่านี้ 
  2. สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษา หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี พรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดเรื่องเงินสนับสนุนเยาวชน  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งตรงนี้คิดคำนวณแล้วว่างบประมาณมีเพียงพอ แต่ต้องจัดสรรปันส่วนใหม่ เช่น ลดขนาดกองทัพลงก็สามารถทำได้ 
  3. มีความหลากหลาย ความรู้ต้องไม่ถูกผูกขาดเพียงแบบเดียว รับรู้แบบเดียวกันโดยท้าทายไม่ได้ ต้องถกเถียงได้ ยกตัวอย่าง ประวัติศาสตร์ต้องไม่ใช่มีแค่ประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยอย่างเดียว ต้องมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

หนังสือที่เป็นมากกว่าหนังสือ

[ เสียงที่ไม่(เคย)ได้ยิน ]ในงานมหกรรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนพรรคการเมือง ช่วงเวลาที่อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจหนังสือนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงปิยบุตร มีความเห็นว่า เรื่องหนังสือต้องมองใน 2 มิติ คือ…1.เป็นงานทางวัฒนธรรม เป็นผลงานทางภูมิปัญญาของผู้เขียน 2. เป็นวัตถุ เป็นเรื่องของธุรกิจหนังสือ ดังนั้น การออกแบบนโยบายต้องมองใน 2 มิตินี้ จะมองเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้ และจำเป็นต้องมีเจ้าภาพ ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศส จะมีศูนย์คล้ายๆ ศูนย์หนังสือแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน มีอิสระในเรื่องงบประมาณ และบุคลากร มีคณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ระบบราชการเท่านั้น แต่ยังมี ส.ส. มีคนที่อยู่ในธุรกิจหนังสือ เช่น นักเขียน บรรณารักษ์ ร่วมด้วย จึงทำให้การตัดสินใจนโยบายต่างๆ มีความรอบด้านเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า การจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?ปิยบุตรตอบว่า ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง… 1. มีเสรีภาพ ความรู้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การถกเถียง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น 2. สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษา หรือการเข้าถึงเทคโนโลยี พรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดเรื่องเงินเดือนเยาวชน ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งตรงนี้คิดคำนวณแล้วว่างบประมาณมีเพียงพอ แต่ต้องจัดสรรปันส่วนใหม่ เช่น ลดขนาดกองทัพลงก็สามารถทำได้ 3. มีความหลากหลาย ความรู้ต้องไม่ถูกผูกขาดเพียงแบบเดียว รับรู้แบบเดียวกันโดยท้าทายไม่ได้ ต้องถกเถียงได้ ยกตัวอย่าง ประวัติศาสตร์ต้องไม่ใช่มีแค่ประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยอย่างเดียว ต้องมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年10月24日周三