fbpx

อนาคตไทย ที่ดูมีอนาคต

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดบรรยายหัวข้อ  “อนาคตประเทศไทยกับพรรคการเมืองยุคใหม่” รวมถึงแลกเปลี่ยนและอภิปรายกับนักศึกษาและคณาจารย์ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ธนาธรกล่าวว่าในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งหมด 4 ฉบับ รัฐประหาร 2 ครั้ง รัฐบาล 7 ชุด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 ครั้ง ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย รวมถึงความขัดแย้งที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน วาทกรรมต่างๆ  ที่สร้างความเกลียดชังในความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ทำให้ประชาชนเหล่านี้เกลียดกลัวการเมือง และเบี่ยงประเด็นให้ประชาชนไม่สนใจโครงสร้างอำนาจที่ไม่เคยจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง การเมืองเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบถึงประชาชนทุกๆ คน

แน่นอนว่าการรัฐประหารย่อมไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้ไม่ได้แม้กระทั่งปัญหาการคอร์รัปชั่น และยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการเกิดความเหลื่อมล้ำซึ่งล้วนแล้วเป็นผลพวงจากการรวบอำนาจ  การกระจุกตัวของอำนาจทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมาช้ากว่าประเทศอื่น  ยังไม่รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้สามารถหลุดพ้นกับดักความเจริญเติบโต นำพาประเทศไปสู่ความเจริญจนถือเป็นแนวหน้าในเอเชีย และทั้งหมดนี้สำเร็จลงได้เมื่อเกาหลีใต้ตัดสินใจหยุดยั้งการทำรัฐประหาร ไม่ปฏิเสธประชาธิปไตย คืนอำนาจให้กับประชาชน 

เมื่อย้อนกลับมามองอนาคตของประเทศไทย ตราบใดที่เราไม่แก้ไขปัญหาทางการเมือง ไม่นำพาประเทศกลับสู่หนทางประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็น ปัญหาต่างๆ ก็ไม่อาจแก้ไขให้สำเร็จลงได้

 

#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty