fbpx

ทำไมต้อง “hack” อย่าง มาราธอน ร่วมกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา อนาคตใหม่จัดกิจกรรม FWP Hackathon ผู้ร่วมกิจกรรมเกือบ 40 คนได้ร่วมกันใช้เวลาผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องนับได้ 10 ชั่วโมง  ผลงานที่ว่าคือการหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และนำมาผลิตเป็นชุดข้อมูลที่เข้าใจง่าย ข้อเสนอที่ผ่านการหาข้อมูลอ้างอิงแล้ว และข้อเสนอทั้งเชิงแนวปฏิบัติและแนวนโยบายจำนวนมาก เช่น

เงินเดือนครูและเหตุจูงใจการเป็นครู ซึ่งพบว่ารายได้ครูไม่ได้น้อยอย่างที่หลายคนเข้าใจ และพ้องกับข้อมูลคะแนนการสอบเข้าคณะครุศาสตร์ที่เริ่มสูงขึ้นด้วย

ข้อเสนองบประมาณสำหรับนมโรงเรียนที่สะท้อนความเป็นจริงที่ว่าปัจจุบันงบประมาณต่อหัว 7.37 บาท/คน ในปีงบประมาณ 2561  (ข้อมูลตัวอย่างจากรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) สามารถซื้อนมได้เพียง 0.18 ลิตร  ซึ่งไม่ถึงปริมาณ 0.225 ลิตร ดังที่ควรจะเป็น

จำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ. 2552-2553 ซึ่งในบางจังหวัดอาจสูงถึงร้อยละ 50  และมีจำนวนนักเรียนชายหลุดออกจากระบบมากกว่านักเรียนหญิงอย่างชัดเจน ตามค่าเฉลี่ยนักเรียนชายหายไปร้อยละ 16 ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 11  สามารถติดตามข้อมูลและภาพ visualization ได้ที่ https://ed-hackathon.firebaseapp.com/#second

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมริเริ่มตั้งคำถามกันเอง  ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเด็นการศึกษาอยู่ในความสนใจและเป็นปัญหาที่ทุกคนยอมรับตรงกัน การหาข้อมูลร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยน ส่งต่อ และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจริง 

ความสำคัญจึงอยู่ที่ความคิดริเริ่มของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่ได้รับการต่อยอด ถักทอ ออกมาเป็นข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่ออนาคตใหม่สามารถเปิดเว็บไซต์พรรคได้ แน่นอนว่าเราจะรวบรวมเอาข้อมูลที่ประชาชนสร้างขึ้นนี้ขึ้นสู่เว็บไซต์  เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะการเข้าถึง การแลกเปลี่ยน และตรวจสอบข้อมูลถือเป็นพื้นฐานและกลไกสำคัญของสังคมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่อนาคตใหม่ต้องการทำให้เกิดขึ้นจริง

 

ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมสร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน