fbpx

คำแถลง “อนาคตใหม่ต้องการคุณ” – ปิยบุตร แสงกนกกุล


วันที่ 1 ตุลาคม 2561

คนทุกคน ไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มการเมืองใด สังกัดสีเสื้อการเมืองใด

ไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าหรือคนชั้นกลาง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน วัยกลางคน หรือคนชรา ไม่ว่าจะประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร หาเช้ากินค่ำ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเพศใด หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด คนเหล่านี้ ต่างก็เป็น “ประชาชน” และได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจากโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรม

คนแต่ละกลุ่ม ต่างก็มีความต้องการ ข้อเรียกร้อง ความไม่พอใจ ความโกรธแค้น แตกต่างกันไป ความแตกต่างเหล่านี้ เอาเข้าจริงแล้ว มันคือความต้องการร่วมกันของ “ประชาชน” ที่มีต่อชนชั้นนำไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้

คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ไม่ชอบการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ไม่ชอบให้ใครมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ

คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและสวัสดิการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนตาย

ต้องการมีอำนาจ มีสิทธิ มีเสียง มีบทบาทในการตัดสินใจ

ต้องการโอกาสใหม่ๆให้เขาได้พัฒนาและขยับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ต้องการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

คนเหล่านี้ต่างไม่ได้การสนองตอบในสิ่งที่ต้องการ ยังคงยากจน ยากลำบาก ยังคงไม่มีโอกาส ยังขาดความมั่นคงในชีวิต ที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนั้น และอนาคตก็คงจะเป็นเหมือนเดิม

ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย เปิดทางให้ “เผด็จการ” เข้าครองอำนาจอย่างต่อเนื่องยาวนาน และดูดกลืนเอาทรัพยากรไปแบ่งปันกันในกลุ่มคนไม่กี่คน

เราจึงจำเป็นต้องขีดเส้นคู่ขัดแย้งใหม่ นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่าง “ประชาชนแบบหนึ่ง” กับ “ประชาชนอีกแบบหนึ่ง”

แต่เป็นความขัดแย้งระหว่าง “ประชาชน คนธรรมดา คนทั่วไป” กับ “เผด็จการและชนชั้นนำที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ”

พรรคอนาคตใหม่ คือ พื้นที่แห่งการหลอมรวมคนทุกกลุ่ม หลอมรวมความต้องการ ข้อเรียกร้อง ความอัดอั้นตันใจของคนทุกกลุ่ม และก่อร่างเป็น “ประชาชน” เข้าเผชิญหน้ากับ “เผด็จการ” ร่วมกันก่อร่างสร้าง “ประชาชน” ให้กลับมาเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอีกครั้ง

พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคที่ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์

พรรคอนาคตใหม่จะขีดเส้นแบ่งการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ให้ชัด การเมืองที่ใช้อำนาจรัฐและอิทธิพล “ดูด” นักการเมืองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก การเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสี สาดโคลน ทำลายล้างกันโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ การเมืองที่ใช้เงิน การเมืองที่จ้องแต่จะมีตำแหน่งมีอำนาจโดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ ทั้งหมดนี้ คือ การเมืองเก่า ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ ยิ่งพรรคใด กลุ่มใด คนใด ทำการเมืองแบบนี้ เส้นแบ่งการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อชัดเจนขึ้น ประชาชนก็เป็นผู้เลือกตัดสินใจว่า ต้องการอยู่กับการเมืองเก่าหรือการเมืองใหม่   

พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคที่ทำงานการเมืองระยะยาว

พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจที่มุ่งหมายทำงานเฉพาะการเลือกตั้งเป็นครั้งคราว แต่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มีชีวิตตลอดเวลา เราจะไม่ขยันกระตือรือร้นทำงานช่วงฤดูกาลเลือกตั้งเท่านั้น แต่เราจะทำงานต่อเนื่อง เมื่อมีการเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ จะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต จะทำงานรณรงค์ทางการเมืองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เมื่อเลือกตั้งแล้ว พรรคอนาคตใหม่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจะจัดหลักสูตร “ตลาดวิชา” เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการประชาธิปไตย เราจะจัดงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินทุกแขนง เราจะสร้างที่ทำการพรรคที่เป็นมิตรต่อทุกคน มีพื้นที่สำหรับการใช้สอยร่วมกัน เราจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกัน

พรรคอนาคตใหม่จะไม่ใช่สถานที่ที่ทำให้คนได้เป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรีเท่านั้น แต่พรรคอนาคตใหม่ คือ หน่วยทางการเมืองที่ทำงานทางการเมืองตามอุดมการณ์ ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ปักธงความคิดก้าวหน้าให้กับสังคม

พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

ความเป็นเจ้าของของสมาชิกแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค ทั้งในแง่การระดมทุน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในส่วนของการระดมทุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุน เราจะเดินทางไปทั่วประเทศ เราจะจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อระดมทุน เมื่อเงินของพรรคมาจากคนทุกคน ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของ “ผู้ให้-ผู้รับ” จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของ “เจ้านาย-ลูกน้อง” แต่ทุกคนต่างเป็นหุ้นส่วน เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ผู้บริหารพรรคไม่กี่คนไม่อาจกำหนดความเป็นไปของพรรคได้ตามลำพัง

เงินที่ได้จากการระดมทุน รายรับ รายจ่าย จะถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะทุก 3 เดือน เพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้    

เมื่อสมาชิกทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ พวกเขาก็ย่อมมีอำนาจในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของพรรค ดังนั้น เราจึงออกแบบโครงสร้างและการดำเนินการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจ

พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เราจึงกำหนดระบบประชาธิปไตยทางตรงในพรรค นอกจากสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในพรรค เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว สมาชิกพรรคยังมีสิทธิต่างๆ อีก ได้แก่ สิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและข้อเสนอแนะต่างๆ สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอถอดถอนกรรมการบริหารพรรคออกจากตำแหน่ง สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอจัดให้มีการออกเสียงประชามติภายในพรรค สิทธิในการออกเสียงประชามติภายในพรรค

ในระดับจังหวัด คณะกรรมการสาขาพรรคและคณะทำงานในจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ จัดกิจกรรม หาสมาชิก และสร้างเครือข่าย โดยคณะกรรมการมาจากการเลือกของสมาชิกในพื้นที่จังหวัดนั้น

สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่ได้เป็นเพียงจำนวนหรือตัวเลขที่ต้องมีให้ครบตามกฎหมายกำหนด แต่เป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของพรรค

ประชาชนผู้สนับสนุนเรา เลือกเรา ไม่ได้เป็นเพียงคะแนนเสียง หรือเป็นเพียงตัวเลข แต่เป็นประชาชนผู้ทรงอำนาจในการตัดสินใจ

13 ปีที่ประเทศไทยตกอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างร้าวลึก

4 ปี 4 เดือน 9 วันที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรัฐประหาร

ประเทศไทย เป็นไม่กี่ประเทศในโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่คณะนายทหารสามารถก่อรัฐประหารสำเร็จ ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังคงปกครองโดยคณะรัฐประหารและกองทัพ

นี่คือ วิกฤตการณ์ทางการเมือง จนคิดกันว่า คนไทยไม่มีทางออก คนไทยอยู่ในทางตัน คนไทยไม่มีทางเลือก คนไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจำทนกับสิ่งที่เป็นอยู่

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับเผด็จการทหาร หรือไม่ก็ต้องอยู่กับการเมืองแบบเก่า

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับวงจรรัฐประหาร มีการเลือกตั้ง เกิดวิกฤต รัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง เกิดวิกฤติ รัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง  

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับการเมืองไม่สร้างสรรค์ หรือไม่ก็หนีออกจากการเมือง แล้วปล่อยการเมืองให้เป็นเรื่องของกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม ไม่กี่คน

เราถูกทำให้เชื่อว่า ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้

พรรคอนาคตใหม่ ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเชื่อเช่นนี้ไม่เป็นความจริง เรายังมีทางเลือกที่ดีกว่า และพรรคอนาคตใหม่ คือ ทางเลือกนั้น

เราคือ ทางเลือกใหม่ที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง และนำพาประเทศออกจากภาวะวิกฤติ และเราคือ ทางหลักที่จะร่วมมือกับประชาชนกำหนดอนาคตของตนเอง และกำหนดอนาคตประเทศ

หลายคนพูดว่า “เวลาอยู่ข้างเรา” แต่เวลานั้นจะไม่มีวันมาถึงหากเราได้แต่เฝ้ารอคอย

การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ หากเราไม่เริ่มลงมือทำ

การเปลี่ยนแปลงอาจยากลำบาก อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเริ่มลงมือนับหนึ่ง ความเป็นไปได้ย่อมเกิดขึ้นแล้ว  

เราขอเชิญชวนคนที่ไม่ยอมจำนน คนที่ไม่ต้องการอยู่กับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น เข้ามาร่วมทางกับเรา เพื่อกำหนดอนาคตใหม่ด้วยกัน

พรรคอนาคตใหม่ต้องการคุณ